Vedtægter

Vedtægter for Frederikshavn partiforening.

 • 1. Foreningens navn og tilhørsforhold
 • 2. Formålet
 • 3. Foreningens opgaver
  Stk. 1: Indstilling til valg
  Stk. 2. Hvervning
  Stk. 3. Andre opgaver
 • 4. Betingelser for medlemskab
  Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer
  Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab
  Stk. 3. Hvor skal man være medlem
 • 5. Udelukkelse
 • 6. Stemmeret og valgbarhed
  Stk. 1. Opstillingsmøder
  Stk. 2. Valg i partiforeningen
  Stk. 3. Opstilling til offentlige valg
  Stk. 4. Dobbeltmandater
 • 7. Foreningens ledelse
  Stk. 1. Generalforsamlingen
  Stk. 2. Bestyrelsen
 • 8. Foreningens økonomi
  Stk. 1. Medlemskontingentet
  Stk. 2. Regnskabsår og revision
  Stk. 3. Tegningsrettigheder
 • 9. Flyttemeddelelser

 • 10. Nye foreninger m.v
 • 11. Forsøgsvirksomhed
 • 12. Ligestilling mellem kønnene
 • 13. Vedtægterne

 


§ 1. Foreningens navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Frederikshavn.

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.

Foreningen organiserer socialdemokraterne i Socialdemokratiet i Frederikshavnskredsen og Socialdemokratiet i region Nordjylland.

§ 2. Formålet

Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i over­ensstemmelse med idégrundlaget.

Dette mål søges opnået ved:

 • at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål,
 • at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik,
 • at opstille socialdemokratiske kandidater til kommunale-, regionale-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn.

§ 3. Foreningens opgaver

Stk. 1: Indstilling til valg.

Partiforeningen skal til fællesledelse og kredsen indstille kandidater til kommune, regions, folketings- og Europaparlamentsvalg samt til andre offentlige valg, nærdemokratiske råd og nævn.

Stk. 2. Hvervning.

Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer.

Stk. 3. Andre opgaver.

Formanden er ansvarlig for at meddele en eventuel fællesledelse, kredsen, regionsorganisationen og partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i foreningen bl.a. kreds- og regionsrepræsentantskabsmedlemmer.

§ 4. Betingelser for medlemskab

Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer.

Alle, der anerkender partiets principprogram, love og vedtægter, kan optages som medlemmer.

Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling.

Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen konsulteres.

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab.

Man er medlem, når man har betalt kontingent.

Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU.

Hvis man er mere end to kvartaler bagud med kontingentbetalingen, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt.

Inden den 1. februar skal al skyldig kontingent for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab.

Man kan ikke være medlem, hvis man er medlem af et andet parti, eller hvis man er stiller for en anden liste eller opstillet på en anden liste end den socialdemokratiske liste ved kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg eller Europa-parlamentsvalg samt nærdemokratiske råd og nævn, hvor der samtidig er opstillet en socialdemokratisk liste.

Man kan ikke være medlem, hvis man udtræder eller bliver udelukket af en socialdemokratisk gruppe og alligevel bliver siddende i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet.

Stk. 3. Hvor skal man være medlem.

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af dog med de begrænsninger, at man ikke kan være med til at opstille kandidater, som man ifølge valgloven ikke kan stemme på.

Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af.

§ 5. Udelukkelse

Man kan udelukke et medlem, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen.

Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen.

Foreningsformanden skal meddele dem, der er udelukket, at de kan anke sagen for partiets partistyrelse inden 14 dage.

Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give partikontoret meddelelse om sagen.

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen. m.v.

Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes § 22.

Alle udelukkelser skal godkendes af partistyrelsen, før de er gyldige.

Ingen medlemmer kan genoptages i nogen foreninger, så længe udelukkelsen ikke er ophævet.

Genoptagelse af medlemmer, der er udelukket, skal også godkendes af partistyrelsen.

I særlige tilfælde kan partistyrelsen foretage udelukkelser.

Foreningen skal inddrages, inden det sker.

§ 6. Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Opstillingsmøder.

For at få stemmeret på møder, hvor der skal indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler.

Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved indstillingsgeneralforsamling/urafstemning.

Stk. 2. Valg i partiforeningen.

For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt kontingent.

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg.

For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg folketingsvalg og Europaparlamentsvalg gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.

Dispensation fra dette krav kan i særlige tilfælde gives af den kandidatudpegende forsamling. Når der bruges urafstemning, er det den øverste myndighed (generalforsamling eller repræsentantskabsmøde) i forbindelse med afstemningen, der kan dispensere.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for partistyrelsen.

Stk. 4. Dobbeltmandater.

Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille. til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. Ønsker man at være kandidat, må man på forhånd beslutte sig for, på hvilken af de to lister man vil kandidere.

Man kan derfor ikke deltage i to urafstemninger på samme tidspunkt. Såfremt en kandidat efterfølgende ønsker at kandidere på en anden liste, må kandidaten trække sig fra den 1. liste.

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan partistyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

§ 7. Foreningens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i første kvartal.

Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitetsplan, for det kommende år. Herudover aflægges beretning fra kommunal-bestyrelsesgruppen.

Udvalg nedsat af generalforsamlingen aflægger beretning, og kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskab samt revideret regnskab for valg- og informationspuljen, begge med revisorernes bemærkninger.

Der foretages valg til bestyrelsen

Lige år vælges:          

 1. Formand for 2 år.
 2. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 3. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 4. 1 revisor for 2 år.
 5. 2 revisorsuppleanter for 1 år.
 6. 1 fanebærer for 2 år.
 7. 1 fanebærersuppleant for 2 år.

Ulige år vælges:

 1. Næstformand for 2 år.
 2. Kasserer for 2 år.
 3. 3 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 4. 2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 5. 1 Revisor for 2 år.
 6. 2 Revisorsuppleanter for 1 år.

Bestyrelsen vælger delegerede til fællesledelses-, kreds- og regionsrepræsentantskabsmøderne samt kongressen.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest fire dage forud.

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling.

Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen en sekretær samt STU-sekretær blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer

Adgangsberettiget er en repræsentant fra DSU samt en repræsentant fra gruppen i kommunalbestyrelsen. Derudover beslutter bestyrelsen, hvem der kan have adgang til bestyrelsens møder.

Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens møder.

§ 8. Foreningens økonomi

Stk. 1. Medlemskontingentet.

Foreningen fastlægger, efter nærmere regler vedtaget af partistyrelsen, selv sit kontingent på en årlig generalforsamling.

Kontingentstigninger udover partistyrelsens vejledende satser, skal altid behandles på en Generalforsamling.

Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning.

Stk. 2. Regnskabsår og revision.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december

Revisorerne skal i deres regnskabsbemærkninger konstatere, om der er overensstemmelse mellem antallet af indkomne og afregnede kontingenter samt, om der er overensstemmelse mellem det indbetalte beløb til valg- og informationspuljen og den indsendte dokumentation.

Stk. 3. Tegningsrettigheder.

Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

§ 9. Flyttemeddelelser

Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter.

Partikontoret sender beskeden videre til den tilflyttede foreningsformand.

§ 10. Nye foreninger m.v.

Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye foreninger, ligesom 25 medlemmer kan starte en ny forening. Hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan partistyrelsen dispensere fra denne regel.

Der skal være mindst en forening inden for hver kommune og mindst en forening inden for hver opstillingskreds.

Ingen foreninger kan nedlægges eller sammenlægges med andre uden, at det er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de gyldige stemmer af de fremmødte eller på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer går ind for det.

Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger skal godkendes af partistyrelsen.

Såfremt der er mere end en forening i kommunen, skal der oprettes en fællesledelse.

Der kan som hovedregel kun opstilles en socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.

Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

§ 11. Forsøgsvirksomhed

Kongressen har bemyndiget partistyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene.

§ 12. Ligestilling mellem kønnene

Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser. repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer.

Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater, til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg.

§ 13. Vedtægterne

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.

Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen.

Såfremt der ikke på en generalforsamling er vedtaget andre vedtægter for foreningen, er disse standardvedtægter gældende.

 

Vedtaget på partiforeningens generalforsamling.

 

Frederikshavn, den 10. marts 2009