Valgprogram 2018 – 2021

NÅR DU SIGER

VALGPROGRAM 2018 – 2021

SOCIALDEMOKRATIET
FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VALGPROGRAM FOR BYRÅDSPERIODEN

2018 – 2021

 

Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune går til valg med løftet om at fortsætte det brede samarbejde. Vi søger det gode samarbejde med alle, der som vi vil bidrage til en stabil og ansvarlig udvikling for Frederikshavn Kommunes borgere, økonomi, udvikling og fremtid.

VI SMØGER ÆRMERNE OP

”Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen” … Denne linje stammer fra vores kendte arbejdersang, og den passer godt på vores område. Her kender vi alt til arbejdsløshed, store arbejdspladser der lukker og en presset økonomi. Men gang på gang smøger vi ærmerne op og kæmper ufortrødent videre. Vi giver aldrig op!

 

VORES VÆRDIMÆSSIGE KOMPAS

På trods af udfordringerne, navigerer vi fortsat ud fra vores værdimæssige kompas. Vi har store ambitioner på de områder, der omhandler vore børn og unge, vore ældre og handicappede, og vore folkeskoler. Her vil vi gerne gøre det bedre. Vi vil gerne prioritere flere ressourcer til disse områder, og også gerne flere ressourcer til uddannelse.

Vi vil også gerne investere i asfalt og byggemodning, samt foretage kloge investeringer. Vi vil gerne medvirke til at skabe de rammer, der giver nye arbejdspladser, samt tiltrække nye borgere ved at fortælle om de gode muligheder her i vores kommune.

Vi har ambitioner for vores kommune på mange områder. Derfor er det også så vigtigt, at vi holder fast i arbejdet med at bygge kommunens økonomi op igen, og skaffe os et økonomisk råderum. Og vi samarbejder meget gerne med erhvervsliv, borgere, ansatte og alle andre, der vil bidrage til gode løsninger.

 

DET TØR VI GODT LOVE

Næsten ingen tør love noget i en valgkamp, men sådan forholder det sig ikke her. I Socialdemokratiet tør vi godt love borgerne i Frederikshavn Kommune tre ting; stabilitet, dialog og vilje til at handle, når de rigtige løsninger findes. Dem finder vi i fællesskab, og i fællesskab kan vi også finde finansieringen.

Vi tør også godt love, at hele det socialdemokratiske hold vil arbejde hårdt med de mandater vi gives af vælgerne. Vi er klar, og sammen er vi stærke.

 


VORES POLITISKE PEJLEMÆRKER

 

De kommunale kerneopgaver

Vi vægter de kommunale kerneopgaver højt og mener, at børnepasning, folkeskole, ældrepleje og handicapområdet løses bedst af kommunen. Det giver tryghed omkring opgavens løsning, og giver os mulighed for at sikre, at ydelserne leveres til rette pris og kvalitet. Vi anerkender borgernes ret til frit valg af leverandør, men et stærkt kommunalt beredskab er det sikkerhedsnet, der garanterer den enkelte borger hjælp ved behov. Også når de private ikke længere kan levere de lovede ydelser.

Derfor prioriterer vi gode daginstitutioner og pasningstilbud til vores børn, en levende og lærende folkeskole, en omsorgsfuld ældrepleje, og gode bo- og aktivitetstilbud til vores handicappede. Disse grupper skal vi i særlig grad tage hånd om.

 

Vi vil vores børn og unge – de er vores fremtid!

Vi vil en tidlig og forebyggende indsats, med helhedsorienterede løsninger, og vi vil udvikling og beslutninger i god dialog med ansatte, forældre og bestyrelser.

Vi vil, at alle unge gives de bedste muligheder for at få en uddannelse, og vi vil derfor en stærk folkeskole, der giver alle elever de bedste forudsætninger. En skole med fokus på både faglige og sociale færdigheder og god trivsel, i dannelsen af morgendagens dygtige og robuste børn og unge. En skole med plads til forskelligheden, men også med ambitioner for den enkelte. Vi lytter og vi påtager os ansvaret for en styrket dialog med alle ansatte, forældre og bestyrelser om mulige forbedringer på skoleområdet.

Vi har brug for alle. Derfor vil vi et stærkt 10-klasses center for de unge, som har brug for lidt ekstra tid, inden de vælger retning i livet. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med de mange uddannelsesinstitutioner i vores nærområde, der klæder vores unge på med nye kompetencer og ny viden. Og derfor styrker vi også vejledningsindsatsen overfor de unge, så deres valg af uddannelse sker på et oplyst grundlag. For vi vil have ALLE med.

 

Social og Sundhed

Vi vil en værdig og tryg omsorg for vore ældre, handicappede og psykisk syge. Vi vil forebyggelse af livsstilssygdomme og arbejdsskader, og vi vil at alle borgere sikres retten til længst mulig i eget liv. Vi vil den nødvendige og individuelle støtte og genoptræning, og støtter derfor tiltag, der fremmer borgernes muligheder for bedre sundhed. Og vi vil have sammenhængende tilbud med mere pleje og mindre registrering.

Vi vil den gode dialog, støtte og samarbejde med pårørende og frivillige. Og vi vil, at alle der kan selv, skal selv, så vi kan hjælpe dem som har behov.

Medarbejderne er rygraden

Medarbejderne i den kommunale organisation er rygraden i vores velfærdssystem. Det er dem, der hver eneste dag året rundt løser de udfordringer som opstår, og tager hånd om alle borgere med behov for hjælp.

Vi vil møde alle medarbejdere med tillid, og give mulighed for reel indflydelse og ansvar. Vi tager med glæde imod hjælp til at afskaffe unødvendigt bureaukrati og kontrol, der ikke skaber nogen værdi for borgere, medarbejdere eller kommune.

Vi vil, at der løbende er en god kommunikation med og information til alle medarbejdere, og at medarbejderne får bedre adgang til relevant uddannelse og opkvalificering ved nye opgaver. Vi vil, at Frederikshavn Kommune er en attraktiv arbejdsplads med naturlig arbejdsglæde og udvikling.

 

Vores fælles kommune

Vores kommune dækker et areal på knap 650 km2, med 3 vidt forskellige hovedbyer og et stort opland. Vi skal have respekt for forskelligheden i vores kommune, og have modet til at satse på og udnytte forskellighederne, frem for ensretning.

Vi vil arbejde for, at udvikle både byerne og oplandet ud fra de lokale særkender og styrker, og herigennem støtte udviklingen i hele kommunen.

 

Et erhvervsliv og arbejdsmarked i vækst

Det går godt i vores lokale virksomheder, både indenfor turisme, fødevarer og det maritime område. Der er god efterspørgsel på de produkter og serviceydelser vores virksomheder tilbyder, og derfor har vi også investeret massivt i udvidelsen af vore to største erhvervshavne.

Vi vil fortsat støtte op om vores erhvervsliv. Dels gennem sikring af en god, smidig og hurtig sagsbehandling, dels ved løbende tæt dialog med etablerede og nye virksomheder. Vi vil arbejde for en forbedret infrastruktur i og til vores område, da det er vigtigt og nødvendigt for både nuværende virksomheder, og for tiltrækningen af nye.

Vi vil være en aktiv samarbejdspartner, når det drejer sig om tilvejebringelse af den rette arbejdskraft. Vi har brug for flere kloge hænder og hoveder i Frederikshavn Kommune, hvis vi skal matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft de kommende år. Derfor har vi fokus på at give ledige den rigtige hjælp, på det rigtige tidspunkt, og derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, om at sikre ledige de rette kurser og uddannelser.


 

Udsyn

Vi er på mange måder en international orienteret kommune. Vores virksomheder indenfor det maritime, energi, fødevarer og turisme har hele verden som markedsplads, og vi har gode færgeforbindelser til Sverige og Norge. Vi skal udnytte vores geografiske placering i forhold til Sydnorge og Vestsverige, og styrke samarbejdet med de øvrige nordiske lande, til fælles gavn. Vi trækker ikke udkantskortet, men holder fast i udsynet, og bygger videre på vores lokale styrker.

 

Bosætning og integration

Vores virksomheder får brug for flere medarbejdere. Derfor har vi styrket indsatsen for at tiltrække nye borgere, og skabe ny bosætning i vores kommune. Dels ved aktivt at informere om mulighederne i vores område, dels ved at tage godt imod dem, som kommer. For at sikre en god modtagelse af nye borgere, ønsker vi én fælles indgang omkring bosætning. Her skal alle nye borgere kunne få svar på spørgsmål omkring det at være borger i vores kommune.

Den gode modtagelse skal vi også huske i forhold til de udlændinge, som kommer til vores kommune som flygtninge. Vi skal sikre, at alle bliver godt modtaget og hjælpes på plads i vores kommune. Både i forhold til bolig, arbejde, skole og foreningsliv. Vi kan ikke løse alle verdens problemer, men vi kan tage godt imod dem, som kommer til os. Det kan og skal vi!

 

Et arbejdsmarked i balance

Vi skal sikre, at vores arbejdsmarked fungerer på ordentlige vilkår. Derfor vil vi forlange sociale klausuler og overholdelse af danske overenskomster i alle udbud fra kommunen. Virksomheder, der har orden i tingene og bidrager til vores fælles samfund, skal ikke underbydes af plattenslagere og svindlere, der bruger social dumping til at presse både pris og ansatte.

Vi vil et rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til udsatte unge og mennesker med nedsat erhvervsevne. Derfor bakker vi op om de virksomheder, der har en social profil, og vi vil arbejde for gode rammer for etableringen af socialøkonomiske virksomheder og beskyttet beskæftigelse i vores kommune.

 

Vi tør lægge planer for fremtiden

Den kommunale planlægning er fyldt med udfordringer og afvejninger. Konkrete enkeltsager holdes op mod tidligere principbeslutninger. Fornyelse holdes op mod traditioner og bevaringsværdi. Og sikring af boligområder holdes op mod udviklingsmuligheder for vores erhvervsvirksomheder. Det gælder om at finde den rigtige balance, og den finder vi kun gennem dialog. Derfor har vi fokus på samarbejde og inddragelse af alle berørte parter i beslutningsprocesserne.

 

 

Vi har ikke arvet jorden af vores forældre, men lånt den af vores børn. Det forpligter.

Derfor skal vi tænke bæredygtighed ind i alle beslutninger. Vi skal vurdere vores beslutninger i et langsigtet perspektiv, og nogle gange stå fast på, at hensynet til fællesskabet og vores børns fremtid vejer tungere end enkeltpersoners egeninteresser. Dette gælder i særlig grad når der skal træffes beslutninger om vores grundvand og i valget af energikilder. Rent drikkevand og ren luft er ikke en selvfølge, det skal vi værne om.

Vi må dog ikke misbruge fremtidskortet. Ikke alle forandringer er til det værre, og vi vil også en kommune, hvor der godt må tænkes nyt. Energibyen viser vejen for nye muligheder indenfor klima- og energiteknologi, og disse muligheder skal vi have modet til at forfølge, til gavn for både beskæftigelsen og miljøet.

 

Kultur og Fritid

Vi vil at alle – og især vores børn – gives mulighed for gode natur- og kulturoplevelser. Vi har en fantastisk natur, og et rigt og alsidigt forenings- og kulturliv i vores kommune. Det skal vi værne om og udvikle. Vi vil en stærk kommunal musikskole og aktive biblioteker i hele kommunen, og vi vil sikre borgere, foreninger mv. bedre adgang til kommunalt ejede bygninger. Det er bl.a. én af de måder hvorpå vi kan bakke op om foreningerne i vores kommune.

En af grundstenene i vores kultur- og fritidstilbud er de mange tusind frivillige, der hver uge giver en hånd med i foreningsarbejdet. Dem kan vi ikke undvære.  Vi vil bakke de frivilliges indsats op, og arbejde for gode fælles rammer for foreningerne. Det vil vi gøre ved at bakke op om fælles foreningshuse, med plads til flere af lokalområdets foreninger og interessegrupper. Vi skal prioritere aktiviteter for vores børn og unge.

 

Tryghed

Vi vil arbejde for nærhed og tryghed for alle borgere. Dette indbefatter også, at vi presser på for at der til stadighed er et synligt politi i vores kommune, at der er et dækkende beredskab, og at der er ordentlige responstider for vores ambulancer.

Vi har her kort præsenteret, hvad Socialdemokratiet går til valg på.
Hvis du også mener, at det er den rigtige vej for vores kommune,
så giv os din opbakning og stemme den 21. november.