Nyheder

Driv kommunen som en virksomhed af Borgmester Birgit Hansen

Driv kommunen som en virksomhed

Dette udsagn hører jeg af og til – så sent som forleden.

Det er ikke muligt. Vi er underlagt kommunalfuldmagten, som handler om, at en kommune ikke direkte må drive erhvervsvirksomhed.

Private Hjemmeplejefirmaer må sælge tilkøbsydelser udover det, borgeren er visiteret til. Det må kommunen ikke.

Ovenævnte er blot et par eksempler på, at vi ikke kan drive kommunen som en virksomhed.

Det mener jeg heller ikke er meningen.

Kommune betyder fælleskab og er i tidernes morgen skabt som fattigvæsen og for at sikre folkets skole.

At opgaverne er blevet flere og mangeartet – det mener jeg er en styrke. Vi er tæt på borgerne, og varetagelse af pasning, skoler, socialområdet, kommunale veje, skove og parker, planlægning, miljø, sundhed, kultur og fritid er og bliver kommunernes vigtigste opgave.

Hvad så med erhvervsfremme? Kommunerne har en interesse i erhvervsfremme. Vi er tæt på virksomhederne, vi påtager os ansvar for de lokalt bestemte rammer, vi er interesserede i, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, at infrastrukturen er i orden – alt sammen medvirkende til vores virksomheder kan vækste og trives med præcis at drive virksomhed i vores område.

Tilbage til ”driv kommunen som en virksomhed”. I Frederikshavn Kommune har vi ca. 525 omkostning steder. Vi er pålagt at løse borgerrelaterede opgaver. Vi kan ikke fjerne nogle opgaver fra ”virksomheden” (læs kommunen), som vi ikke finder rentable. Vi kan ikke uhæmmet skrue ned for servicen – så bryder vi loven. I Kommunen kan vi ikke, som i en bank eller virksomhed, sige nej til en ”kunde”. Vi skal betjene alle borgere uanset om, de er fattige, gamle eller syge, og det gør vi gerne. Vi kan ikke søge andre markeder. Vi kan ikke producere til salg som i erhvervsvirksomheder. Og så er der uforudsigelige hændelser. Lad mig nævne sne. Vinterens styrke hvad angår sne kan vi ikke planlægge, og derfor kan vi komme ud i kolossale uforudsete udgifter, som vi gjorde den vinter, der kostede os i omegnen af 45 mio.kr..

Vi driver Frederikshavn Kommune økonomisk ansvarligt – med de opgaver vi er pålagt – og som vi løser med iver og arbejdsomhed. Vi har balance mellem indtægter og udgifter men ikke mere end det. En virksomhed i forretnings forstand, det er kommunen ikke.

Man kan naturligvis hævde, kommunen skal effektiviseres, harmoniseres, rationaliseres som enhver anden forretning. Jo – det har vi gjort siden kommunalreformen – altså de sidste ti år, og det er kommet for at blive.

Konklusionen er: vi kan ikke drive en kommune som en virksomhed. Det er to forskellige ting. Og sådan skal det være.

Rigtig god sommer – mon ikke vi ses rundt omkring.

Bedste sommerhilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

Udlicitering en balance ! af Jens Hedegaard

Udlicitering en balance !

Alle Kommuner i landet udliciterer deres opgaver i en eller anden størrelsesorden. Frederikshavn Kommune er ingen undtagelse. Vi udliciterer på alle områder og i forskelligt omfang. Park&Vej og Forsyningsselskaberne har udliciteret rigtig mange af deres opgaver; især på anlægssiden, men også mange driftsopgaver. Omvendt har Kommunen også holdt fast i stadig, at have et beredskab i baghånden. Både af et velkvalificeret personale og materiel. Det gør Kommunen af den simple grund, at vi vil have fuld overblik og indsigt i den tekniske udvikling så vi til enhver tid kan løse opgaver der ikke med fordel kan udliciteres.

Tankegangen om udlicitering er ikke ny. Erhvervslivet gør det selv i vid udstrækning. Nogle gange går en udlicitering skævt og opgaven tages hjem igen. Det gælder hele tiden om at vurdere hvor langt rundt i verden vi skal sende opgaverne for at få dem løst bedst muligt, pris, kvalitet osv. Akkurat det samme gør Kommunerne og resten af det offentlige system.

Hvis du kører en tur rundt i Frederikshavn Kommune vil du se en masse anlægs-og driftsopgaver der bliver udført for Kommunen; især her i sommertiden. Langt størsteparten af arbejdet bliver udført af private. Det være sig Havnebyggerier, vand, kloak, varme, El, vejrenoveringer, Boligforeningerne (her har Kommunen også en finger med i spillet). Alt sammen for offentlige kroner som du har været med til at betale. F.eks. har Kommunen flere hundrede tusinde m2 bygninger der skal vedligeholdes. 95% af arbejdet bliver lavet af håndværkere udefra.

Politisk er der nogle der vælger at markere sig kraftigt på, at alt skal udliciteres. Det er i Socialdemokraternes optik ikke antal og mængde det handler om, men at lave en udlicitering på en så begavet måde, at Kommunen får løst sine opgaver på den bedste og billigste måde. Samtidig skal Kommunen have et beredskab så vi aldrig bringer os i den situation, at andre går ind og dikterer pris og kvalitet for os.

 

m.v.h.      jens hedegaard    (A)

Jens Hedegaard skriver om Limfjordsforbindelsen

En god handel !

Salig Jens Risgaard Knudsen der som bekendt var primus motor for at vi fik motorveje til Vendsyssel, var en sand mester i altid at handle når der var en politisk mulighed inden for rækkevidde for, at fremme en given sag.

Den tredje Limfjordsforbindelse hænger i bremsen. Beslutningen om at gå i gang bliver udsat gang på gang. Der bor knap 600.000 mennesker i Nordjylland der alle i en eller anden grad er afhængige af at Limfjorden kan krydses problemfrit året rundt. Hele Vendsyssel er dybt afhæng af, at de altid har adgang til Regionssygehuset syd for Fjorden; især med udbygning af det nye supersygehus. Lufthavnen ligger nord for Fjorden. Universitetet ligger syd for Fjorden osv. Hertil kommer hele vores erhvervsliv der på begge sider af Fjorden skal have råmaterialer ind og varer ud. Jeg kunne blive ved. Det er jo ikke tilfældigt, at den gamle tunnel har en årsdøgnstrafik på 70.000 køretøjer. Tunellen er nedslidt og står over for en levetidsforlængelse, samtidig med at den i bogstaveligste forstand synker.

Med ovenstående in mente bør vore lokale folketingspolitikere kunne råbe Christiansborg op. Det er dybt, dybt uansvarligt bare at lade problemet flyde videre. Fjordkrydsningen er allerede i dag ved at sande til. En ny Limfjordsforbindelse kan tidligst stå færdig 2028. Det er det rene hassard at blive ved med at udsætte en så vigtig del af vores infrastruktur. Med vore Regional Hospitaler syd for Fjorden vil en udsættelse af en tredje Limfjordsforbindelse uvægerligt, uden at overdrive, koste menneskeliv.

Tilbage til Risgaard Knudsen. Risgaard havde en vane for når der var en kompliceret opgave på vej og nogle benyttede lejligheden til at drille, at hive op i bukserne og sige ”Nåh nu skal vi vist til at rumle”. Nu skal vore folketingspolitikere også til at ”rumle”. Hvis København synes det er en vældig god ide med en Metro til Malmø til 26 milliarder, så må vore lokale politikere stå sammen. ”Før vi så meget som vil overveje at stemme for en Metro så skal vi have en tredje Limfjordsforbindelse med i handlen”. Hvis gode gamle Risgaard kunne samle den ”Jyske Trafik Mafia”, så kan I kære lokale folketingsmedlemmer også gøre det i dag. Det burde I allerede have gjort ved planlægningen af Femern forbindelsen !

 

m.v.h.       jens hedegaard medlem af Frederikshavn Byråd  (A)

Nyt fra Borgmesteren

Kære alle

Det er en spændende tid – tiden hvor økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen landes. Den kom i hus torsdag 1. juni.

Spillet mellem kommunernes forhandlere og regeringen foregik som forventet. Man positionerede sig. Finansministeren på den ene side: kommunerne vælter i penge, vi fjerner de og de tilskud….” og KL på den anden siden: send flere penge.

Som skrevet landede man aftalen forleden.

Det er en fornuftig aftale set fra min stol. Ikke en flot eller visionær aftale men en fornuftig aftale.

Den indeholder de puljer, som vi også kender fra i år – finansieringstilskud, pulje til vanskeligt stillede kommuner osv.

De er nødvendige, indtil vi har fået en udligningsreform, som kompenserer de kommuner som er særligt udfordret. For kommunerne er differentieret udfordret, og det må der tages højde for i en ny udligningsmodel.

Derfor er jeg også meget tilfreds med, at 2 mia. af de 3,5 i finansieringstilskudspuljen – fordeles i forhold til kommunernes økonomiske vilkår.

Det er et godt udgangspunkt.

Fordelingen af puljerne til de enkelte kommuner kender vi ikke endnu. Det sker over de næste uger.

Derfor kan jeg ikke sige, hvordan resultatet bliver konkret for Frederikshavn Kommune.

Det jeg kan sige er, at vi i kommunen arbejder med budgetter og økonomi dagligt.

Vi skal rette vores budgetter til ift. indtægter og udgifter – og det gør vi, men vi har stort set ikke gjort andet de sidste tre år, og næste års budget bliver ikke uden besparelser og tilretninger.

Jeg har set kommentarerne om, at vi bare kunne lade være at give til Norskov og lignende kommentarer. Dertil må jeg svare: de 600.000 kr. redder ikke manglende driftsudgifter på f.eks. 15 mio. Og der er også steder, hvor vi må investere for at få investeringer.

Det lange seje træk er flere arbejdspladser, øget bosætning, flere børn. Vi arbejder med tiltag – lige bortset fra det med at få flere børn. Der er der ikke mange byrådsmedlemmer, der kan levere høhø…..

Vi knokler med at drive kommunen, og vi er afhængige af bredt samarbejde og anstændige økonomiaftaler.

Der er ingen, der har lovet, det skulle være let, men vi har energien, kræfterne og modet til at knokle for vores kommune.

Nu er det tid at sige: god pinse.

 

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune