Nyheder

Nyhedsbrev fra Regionsrådet v/ Kirsten Morild Andersen

Nyhedsbrev fra Regionsrådet v/ Kirsten Morild Andersen

Der er nu gået lidt mere end et år siden nordjyderne fik et nyt Regionsråd, og det har været en meget hektisk periode, med mange og store udfordringer.

Som I er bekendte med, måtte vi afgive formandsposten til venstre, og vi kom heller ikke med i nogen konstituering på valgnatten.

Personligt fik jeg plads i Social- og Psykiatriudvalget, Det Nære Sundhedsvæsen, samt Udvalget for Borgerinddragelse og Demokrati. Herudover er jeg formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapeuter, samt bestyrelsesmedlem i Sundhedsklynge Nord. Endvidere har jeg en bestyrelsespost i Hospice Vendsyssel og i LAG Nord. Jeg er meget glad for, at jeg kom i netop disse udvalg og bestyrelser, da det er områder mit hjerte banker for, og derfor også områder jeg havde fokus på i min valgkamp.

Alle valgte i den socialdemokratiske gruppe er gået konstruktivt ind i arbejdet, og der spores en stor vilje til samarbejde fra alle politisk valgte. Mads Duedahl (V) forsøger på bedste vis, at finde kompromisser, og også med vores parti. Især når det kommer til mangel på erfaring og viden i egne rækker.

At blive medlem af Regionsrådet er en stor udfordring, og takket være erfarne og behjælpelige kollegaer med mange års erfaring, er det lykkedes mig at finde rundt i arbejdsgangene.

Jeg er af natur ikke et særligt tålmodigt menneske, og langsommelige arbejdsgange er ikke lige min kop the. Men, som min mentor Ole Stavad siger til mig: tålmodig og grundighed er vigtigt.

Fakta er, at vi har nogle store udfordringer, som vi i fællesskab skal tage itu med. Det er dog ikke nemt set i lyset af  de udfordringer Covid, inflation, sygeplejerskestrejken og en svag økonomiaftale har bibragt regionsrådets arbejde.

I min optik er de tre vigtigste udfordringer for nuværende:

– Udskydelse og overskridelse af byggeriet på det nye Universitetshospital

– Rekruttering og fastholdelse af personale på vore hospitaler

– Den lange venteliste for børn og unge – til Psykiatrien

 

Udskydelse og overskridelse af byggeriet på det nye Universitetshospital

Her blev sidste sommer ansat en ny projektdirektør, der gennemgik hele projektet. Dette afstedkom, at vi i september 22 blev informeret, at tidsplan og økonomi ikke længere holdt vand. En stor overskridelse på 1,37 mia. kroner, var pludselig vokset med 700 mio., og indflytningen var fremrykket til 2026. Et hospital, der oprindeligt skulle stå klar i 2020, var nu 6 år forsinket. Der er selvfølgelig mange udfordringer i et så stort byggeri og mange forklaringer på årsagen til udskydelsen. Herunder bl.a. Covid, manglende byggeleverancer, uforudsete problemer med vandrør og branddøre, vand der trænger ind gennem murværket, mangel på arbejdskraft og mm. Og jo længere tid et byggeri udskydes, jo større bliver prisen. Der søges nu om et lån i Sundhedsministeriet, hvilket også andre supersygehuse har fået, da de heller ikke har kunnet holde sig indenfor den økonomiske ramme.

Fakta er, at intet ændres ved at kigge bagud. For alle valgte i Regionsrådet er det vigtigste, at byggeriet gøres færdigt, og med den gode standard, der hele tiden har været målet. Et supersygehus for alle nordjyder, for det har vi brug for.

Rekruttering og fastholdelse af personale på vore hospitaler

En anden udfordring er mangel på arbejdskraft. Strejken blandt sygeplejersker betød, at flere skiftede fra det offentlige til det private, hvilket gør især de akutte og medicinske afdelinger meget udfordrede. Dette har afstedkommet vikardækning på mange afdelinger, og et vikarbudget med en overskridelse på 27 mio. Derfor er der også fortsat lange ventetider på mange behandlinger, med undtagelse af kræft og hjerteområdet, hvortil alle kommer i hurtig behandling.

Der arbejdes med flere modeller for, at fastholde og rekruttere personale, og herunder i udvalg for arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse. Der er bl.a. sat flere tiltag i værk omkring oplæringsforløb, seniorordninger o.l. Derudover har vi i budgettet afsat nye millioner til at dække særlig udsatte områder.

I den socialdemokratiske gruppe arbejder vi for ”et frihospital”, som er under udarbejdelse. Det skal sætte afdelingerne ”frie” til at gå nye veje på de enkelte afdelinger. Jeg tænker her på en nytænkning i forhold til arbejdstid, udarbejdelse af vagtplaner, det tværstrukturelle arbejde, samt arbejdskultur.

Jeg har siden valget også været i praktik på Regionshospitalet i Hjørring, hvilket var en stor oplevelse, der gjorde indtryk. Jeg forstod dog også, at der er en meget stor forskel på arbejdsgangene m.m. på de enkelte afdelinger, hvilket er værd at tænke lidt over.

Regeringen har også bidraget med en akutpakke for at få ventelisterne nedbragt, og der er lagt op til en styrket indsats for at skabe et robust sundhedsvæsen ved bl.a. lønbonus, fast track for autorisation til udenlandske sygeplejersker, ingen modregning i efterlønnen ved vagter, udvidelse af praktiktiden for studerende, og sygehusene som behandlingsansvarlige indenfor 72 timer. Desuden er der lavet en særlig aftale med de private sygehuse om deres hjælp til afvikling af ventelister. Det er mit håb, at alle disse indsatser tilsammen kan gøre en forskel for patienterne, og give et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Den lange venteliste for børn og unge – til Psykiatrien

Ventelisten indenfor Børn- og Ungepsykiatrien har været voldsomt stigende, men der synes lys forude. Situationen følges meget tæt i psykiatri- og socialudvalget. Der er indkøbt udredning hos privat leverandør til at imødegå en del af ventelisten, men der kommer desværre flere til. Der er også blevet ansat flere medarbejder og tilført flere midler.

Herudover har der været afholdt en konference med de praktiserende læger, kommunerne og psykiatrien, hvor formålet var at finde løsninger i fællesskab og gennemgå en udarbejdet tilgængeligheds analyse. Vi er i fuld gang med udmøntning af Regionens forventede bevilling via 10-årsplanen, der giver 8 mio. kroner til RN. Der afsættes også midler af til at styrke voksen og børn- og ungepsykiatrien, ligesom der skal arbejdes centralt med en model for behandling af dobbelt-diagnoser.

Det er endvidere besluttet i Sundhedsklynge Nord, at der skal arbejdes med en videre udvikling af samrådsmodellen og med et Tværfagligt udgående Team/TUT, der skal styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er afsat flere ressourcer til psykologer, der gerne må lave selve udredningen, men ikke gå ind i selve behandlingen. Unges mistrivsel og sårbarhed kan skyldes meget, og derfor er der også øget fokus på styrkelsen af et PPR plus, da det er vigtig at samarbejdet på tværs bliver styrket, samt at der bliver handlet herpå.

 

 

Andre vigtige fokuspunkter:

 

Praktiserende læger: Der bliver godt nok uddannet flere og flere læger, også i Ålborg, men de fleste nyuddannede ønsker desværre ikke at blive praktiserende læger, selv om manglen herpå er stor i vores region. Vi gør rigtig meget for at det skal være så attraktivt som muligt, men det er stadig en stor udfordring. Det er lykkedes at få en praktiserende læge til Ålbæk, men vi står lige nu med en ny udfordring i Strandby pr. 1.juni, Lad os håbe, at det lykkes at få en praktiserende læge her, da det betyder rigtig meget for lokalsamfundet og den enkelte borger.

Sundhedsklynger: Disse er startet som et samarbejde med kommunen, de praktiserende læger og Regionen. Det skulle gerne blive den drivende kraft for mere forebyggelse, kvalitet, nytænkning og omstilling i sundhedsvæsnet, telemedicinske enheder, medicinbokse, digitale konsultationer med hjælp fra sundhedspersonale, måling og prøver ved KOL, sukkesyge mm.

Om det er et nærhospital eller et sundhedshus borgeren kommer til må være underordnet, når blot det fungerer kvalitativt. Her skal psykiatrien også tænkes ind. Vi ved fra flere undersøgelser, at det er de dårligste stillede, de kroniske syge, der har sværest ved at komme til kontrol og til læge, når det ikke er tæt på. Jeg er enig med vores borgmester i Frederikshavn i, at vi ikke har brug for flere mursten og bygninger. Dem har vi. Vi skal til gengæld være vågne i det konstruktive arbejde for det digitale nærhospital, så andre kommuner ikke løber med hele tildelingen. Puljen til nærhospitaler er endnu ikke åbnet, men Frederikshavn er godt repræsenteret i sundhedsklynge Nord, hvor vores Borgmester, Birgit S. Hansen, vores Socialudvalgsformand, Ole Rørbæk, vores Sundhedsdirektør, Rikke Albrechtsen og undertegnede har sæde. Jeg har en tro på, at dette samarbejde vil gøre en forskel og sikre, at den enkelte borger ikke falder ned mellem to stole i forhold til kommune og region.

Til stor glæde for borgerne i Østervrå får de til efteråret egen akutbil. Den har længe været på ønskelisten og det er nu lykkedes.

Lægevagten.

Lægevagten er et kapitel for sig selv. Da jeg startede i Regionen troede jeg at PLO var en gruppe ”frihedskæmpere” fra Palæstina, men jeg blev klogere. Jeg er dog sikker på, at førstnævnte  ville være nemmere at forhandle med!

Nu er den gal igen! Ventetiden og rigtig meget andet, hvilket absolut ikke er acceptabelt. Jeg får en del borger henvendelser, og der kommer rigtig mange forklaringer fra PLO, men det er absolut ikke godt nok. I Nærhed i Sundhed holder vi skarpt øje med lægevagten. Der er indgået en ny aftale, som skal til afstemning på næste regionsrådsmøde, og gældende fra den 1. september 2024

I Frederikshavn bliver lægevagten, som nu, med åbning fra klokken 16 til 23. Men, fra 1. september 24 overtager regionen natbetjeningen af lægevagten fra klokken 23 til 8, som i de øvrige af landets regioner. Lægerne skal så have entydige telefonsvarere, der fremhæver lægens akutnummer, så man kan benytte sin egen læge frem til kl. 16.

Det kan ikke blive værre, men måske lidt bedre. Mon ikke regionen på længere sigt overtager lægevagten, som det er sket i andre regioner. Der er kommet flere og flere sygehus læger til, da de praktiserende læger har meget vanskeligt ved at løfte opgaven. Der skal nytænkning til.

 

Frederikshavn Sygehus

Sygehuset er blevet styrket med en ny operationsstue, så der nu kan opereres mindst 200 flere om året i forhold til knæ og hofter. Kapaciteten er nu ca. 1000 operationer om året, og sygehuset har yderligere specialiseret sig i rygoperationer, knogle og hånd kirurgi.

Fodterapi

En ny Fodterapi aftale er trådt i kraft. Den er jeg faktisk, som formand for samarbejdsudvalget, lidt stolt af. I vores budget blev der afsat ca. 2 mio. til at få bragt ventetiden ned, og pengene skulle ud og arbejde, og det kom de. Der er nu 10 flere fodterapeuter, der har fået tildelt et ydernummer. Det handler om forebyggelse, og vi er da også den region, der har færrest amputationer. Derfor er vores forebyggelsesstrategi vigtig for netop denne målgruppe.

Andet relevant

Regionens arbejde handler også om Nordjysk Trafik, hvor min gode kollega, Peder fra Skagen, i tidligere udsendt Nyhedsbrev har redegjort for en reduktion i budgettet på 82 mio.

I forhold til Klima er der afsat 8,8 mio. til en styrket klimaindsats. PFAS stoffer er skadelige og har en negativ helbredsmæssig indvirkning på mennesker. Vil du vide mere herom, kan du på Regionens hjemmeside finde oplysninger om hvorvidt din matrikel er på listen.

FREMTIDEN

Vi har bedt vore hospitaler om at komme med en handleplan på en overholdelse af budget 2023, da det ser alvorligt ud, hvis vi forsætter med den stigning i udgifter, der er lige nu. Der er ikke nogen nemme løsninger, men sammen skal vi løse opgaven. Vi holder nøje øje med at budgettet går op. Vi kan nu allerede se, at det overskredet med 250 millioner, derfor har vi bedt om handling. Beløbet skyldes at vi ikke længer har Covid midler. Senge der bl.a. blev oprettet grundet Corona og isolation samt RS Virus for børn, og den har vi kun i ganske få tilfælde. Vi har faktisk flere senge til rådighed end før Covid. Vi kommer ned på det niveau pr. april, som vi var før Corona.

Er der så noget, at glæde sig over i arbejdet i Regionsrådet?

Når jeg møder meget, meget alvorligt syge, der er i behandling i et kræftpakkeforløb, har en kronisk sygdom, eller er ramt af et andet alvorlig sygdomsforløb, hører jeg megen ros og stor tilfredshed med vores sundhedspersonale. Region Nordjylland ligger i top når det gælder kræftpakkeforløb og overholdelse af tiderne. Personalet yder, trods de vanskelige vilkår, og gør en kæmpe forskel for rigtig mange patienter. Vores sundhedsvæsen er under forandring, en kulturforandring, hvor det tværstrukturelle samarbejde og arbejdsgangene mellem de forskellige faggrupper skal gå meget mere hånd i hånd. Vi arbejder på det, og personalet gør en kæmpe forskel. De løfter deres opgaver på allerbedste vis, og jeg vil derfor også gøre mit til, at de tales op og ikke ned. Jeg håber, med de OK forhandlinger der venter forude, at man påskønner deres indsats, og ikke kun i ord.

Jeg sætter også stor pris på mit ulønnede arbejde som Valgtilforordnet i EU, der fører kontrol med valgene i de 47 europæiske medlemslande. Demokrati er ikke en selvfølge alle steder.

Arbejdet er ikke blevet mindre vigtigt efter at vi nu igen har krig på europæisk territorium.

Har du brug for en snak med mig, er du altid velkommen til, at skrive eller ringe 😉

Tak for ordet.

Med venlig hilsen

Kirsten Morild Andersen

Kirsten.andersen@rn.dk

Sammen skaber vi fremtiden af Tina Kruckow

Kære parti kammerater🌹 

Sammen skaber vi fremtiden 

Har vi ikke altid gjort det? 

Jo det har vi, men tiden nu efterspørger vores opmærksomhed og fællesskab på en helt ny måde. 

Vi skal sammen, hver for sig endnu mere i vores hverdag tænke bæredygtigt og grøn omstilling. Mange bække små… 

Vi lever i en fantastisk nordjysk natur og den skal vores børnebørn også have glæde af. Det er hårdt og brutalt, men den har de kun hvis vi skifter gear, stopper op og hver især tænker mere bæredygtigt. 

Vi har set det før, senest med Covid pandemien at vi kan stå sammen, både som borger i fællesskab og politisk. Vi skal fortsat stå sammen om at bevare vores natur. 

Det er en af mine mærkesager som ny lokal byrådskandidat. 

I mit private nyder jeg roen men nyder også når der er liv i huset af gæster. Her jeg bor med min samlever og vores 2 hunde. Jeg er både ung og gammel af sind, forstået på den måde at jeg elsker liv og glade dage, men nyder ligeså meget min morgenkaffe med klassisk musik. Jeg er fuld af energi og vil gerne bruge den politisk så vi alle kan have det bedst muligt. Jeg brænder for det enkelte menneske og velfærden. 

Jeg arbejder til dagligt med de ældre, det er berigende, travlt og meget lærerigt på livet. De giver så meget visdom fra sig og smil. 

Velfærden er mit ståsted, jeg har særlig fokus lige nu på endnu bedre velfærd indenfor ældreområdet, de ansatte skal have et godt arbejdsmiljø og velfærden for vores jord.

Sammen kan vi og skal vi! 

Ser frem til at lærer jer alle bedre at kende og ikke mindst borgerne i kommunen. 

Med venlig hilsen Tina Kruckow 

Budget og valg – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

 

Der genåbnes mere og mere. Der er gang i gode erhvervstiltag og spændende forenings-, sport og kulturarrangementer.

I kommunen er der “åbent” hver dag, og gode folk sikrer, at udførelsen af kommunale opgaver selvfølgelig kører.

Vi er i fuld gang med tiltag vedtaget i budget 2021, hvor vi har tilført godt 20 millioner kroner mere årligt til bedre velfærd. Dertil skal lægges ca 30 millioner kroner “engangspenge” til klima, energi, biodiversitet, asfalt, cykelstier med mere.

Den øgede velfærd udmønter sig i syv millioner kroner om året til 0-6 års området, det specialiserede handicapområde 10 millioner kroner fast om året, ligesom vi har besluttet, at socialområdet, som er udvalg for ældre, handicap og psykiatri, ikke skulle spare de planlagte 8,9 millioner kroner, og tilførtes yderligere fem millioner kroner.

På skoleområdet afsættes 3,9 millioner kroner i 2021 og 2022 til kvalitetsløft. Det er især læseindsatser, vi fokuserer på.

500.000 kroner til en indsats for børn i forhold til integration, er også et vigtigt tiltag.

Budgettet rummer desuden fire millioner kroner til faglokaler og nye skolemøbler.

I forhold til anlæg har vi afsat tre millioner kroner til dagtilbud og skolers udemiljø – børnene skal have gode legepladser!

Og så 10 mio. kr. ekstra til asfalt på veje og cykelstier. De er til både reparation af vores mange km. veje men også til ny belægning på hele strækninger. Og så skal vi have mere vej: Vi ved, at både A og V på Christiansborg vil mere vej til os: udvidelsen af vejen mellem Ålbæk og Skagen er en rigtig god nyhed!

 

Ovenstående har I hørt om før, men det skal også være en påmindelse om, hvad der er i gang. Jeg kan selv nogle gange tænke: sker der nok? Og det er vel en god øvelse, når man som politiker har visioner og sætter retning.

 

Valget

Så blev vores kandidathold til kommunalvalget offentliggjort.

Nu skal vi sammen for alvor i gang med at fortælle om vores holdninger og forslag til videre udvikling af kommunen.

 

Men jeg kan ikke undlade at gøre opmærksom på, at valgene vindes i mellem de valgdatoer, hvor vi sætter krydset. Og et af mine yndlingsudtryk er: “intet slår handling”

 

Jeg mener naturligvis, at vi ikke vinder et valg ved kun at mene noget, sætte retning og beslutte noget lige op til valgdatoen.

 

Vi har arbejdet i fire år, og vi har planer for, hvilken vej vi skal de næste fire år.

Men det er også godt at få nye med på holdet.

 

Jeg er så glad for det hold, vi stiller med. Holdet består af gode mænd og kvinder fra land, by, spredt alder og de kommer hver især med ideer og erfaring.

Det, der er helt fælles for os, er partibogen.

 

“Socialdemokratiet arbejder hver dag for, at i morgen skal blive bedre end i dag. Vi ønsker et samfund, som bygger på frihed, solidaritet og lighed”

 

Det er vores udgangspunkt, og det skal gengangere efter valget og nyvalgte samles om.

 

Vi ses snart rundt omkring i det virkelige liv.

Mvh

Birgit

Borgmester

Klimaplan af Birgit Hansen

      

Kære medlemmer

 

Inden påskehøjtiden for alvor indfinder sig, vil jeg gøre opmærksom på vores lokale klimaplan.

Ingen kan vist være i tvivl om, at Socialdemokrater er optaget  af klimaet/grøn omstilling/cirkulær økonomi/genbrug.

Jeg behøver bare nævne Svend Auken.

Det jeg godt kan lide i vores politik er, at dels er vi ambitiøse, men vi er også optaget af, vi ikke skal gå baglæns.

Vi er optaget af, at der kan skabes arbejdspladser og vækst, at erhvervet kan bidrage uden, at vi står stille eller som skrevet, går baglæns. Det er det, jeg kalder real politik.

Vi skal sikre samarbejdet om omstillingen.

Vi skal se muligheder i omstillingen.

Vi skal ikke gå baglæns.

Vi skal have svar.

Det er ikke nok at tale om og sætte en retning. Det vigtigste er at eksekvere strategien – altså at omsætte alle ord til konkret handling.

Frederikshavn Kommune har længe været energikommune. Vi er vant til at tænke i energi, omstilling, bæredygtighed. For nyligt er vi også blevet DK2020 kommune. Vi rakte, som en af de første kommuner i Danmark, hånden op for at blive DK2020 kommune. Det er et samarbejde mellem Real Dania, Concito (en grøn tænketank) og C40, som arbejder for at byer og kommuner bidrager i forhold til at passe på klimaet. Vi skal i det selskab lave en klimaplan med retning og konkrete tiltag. Det har vi gjort nu.

Vi laver også partnerskaber med landbruget, erhvervet i øvrigt, boligforeninger, vores havne – Ja alle bydes ind til at deltage.

Klimaplanen ligger på kommunens hjemmeside, og der er også en pixiudgave.

Vi tager for alvor hul på en vigtig dagsorden – også lokalt. Alle tiltag gælder.

Rigtig god påske

Birgit

Borgmester

 

                                                   

Turismen – Af Borgmster Birgit Hansen

Turismen

 

Kære medlemmer

Turisme er et vækstspor i vores kommune.

Det handler om alt fra camping, hotel ophold, natur-turisme, kulturen, erhvervsturisme, sommerhuse, shopping. Ja vi har så meget at byde på, og vi har så mange gode aktører på området. Og så vil vi bare gerne have gæster og være gode værter. Det hører vi også, at vi er, når vi får store sportstævner osv hertil.

Der er lidt firkantet beskrevet tre ben: destinationsudvikling, gæsteservice, markedsføring.

Og så er der erhvervet, der lever af turisme, arbejdspladserne, de afledte effekter og jobs.

I 2018 startede daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen fra C en stor ændring af erhvervsfremmesystemet – herunder turisme. Det handlede om, at han mente, man skulle organisere sig i destinationsselskaber på tværs af kommuner. For at få flere muskler at spille med ift et område, der stagnerede – turismen. Turistforeninger kunne bestå, men adgangen til nationale midler fik man som destinationsselskaber.

Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro gik sammen i et destinationselskab – for bare at nævne et eksempel på, hvad andre gjorde.

Vi gik sammen med Ålborg, Brønderslev, og Læsø. Det gjorde vi fordi, vi også har en ambition om at vækste indenfor turismeområdet, og fordi vi er en stærk nord-øst alliance med mange muligheder sammen.

Frederikshavn Kommune har i flere år haft en kontrakt med turistforeningen om bl.a. service og markedsføring af vores område. I den nye struktur må man vælge, hvor kommunen ville satse organisatorisk, og der valgte kommunen at lægge vores æg i Destinationselskabet. Det gjorde vi fordi, vi ser muligheder for vækst – for erhvervets skyld, for vores områders skyld, for arbejdspladser. Det er ikke det samme som, at medlemmerne af turistforeningen ikke skal bakke turistforeningen op. Den skal da endelig køre videre, men det kommunale tilskud går nu til destinationsselskabet.

Destinationsselskabet skal arbejde sammen med alle aktører i området om at udvikle, markedsføre og servicere turisterne.

Det bliver godt. Det er jeg sikker på. Men alt er anderledes lige for tiden – Corona, verdensmarkeder – men det bliver godt. Alt nyt skal lande, men det gør det! Intentionen, ideerne og de gode mennesker omkring området – de er der.

Så har der været debat om, der skal være “gammeldags” turistkontorer. Det beror på en vurdering fra fagfolk af, hvordan servicerer vi bedst turisterne sammen med erhvervet? Hvordan orienterer de sig, inden de kommer? Det findes der flere muligheder for bl.a. på internettet. Så skal vi jo være toptunet der. Og når de så kommer: hvordan servicerer vi dem så bedst? Det kan være til forskellige arrangementer, man stiller op med turistservice. Der er vigtige spørgsmål:

Hvordan servicerer vi bedst?

I givet fald der skal være turistkontor – hvem skal så betale husleje og bemanding? Og er det den klogeste måde at bruge pengene på? Alt dét er turistforeningens og destinationsselskabets fornemmeste opgaver – sammen med erhvervet – at få det landet, så vi kan vækste på turistområdet.

En ligefrem bemærkning: vi driver ikke turistkontorer for vores egen skyld. Vi vurderer, at pengene skal bruges mest målrettet, og det er ikke nødvendigvis på fast husleje.

Alle gode kræfter knokler for at vores vækstspor turisme også konkret er i vækst.

Jeg ønsker samarbejde og evenen til at spille ind i de muligheder, der er.

Mvh

Birgit

Borgmester

Det bliver godt igen – af Bjarne Laustsen MF(S) Frederikshavnskredsen

Det bliver godt igen

Af Bjarne Laustsen MF(S) Frederikshavnskredsen

 

I dag – d. 11. marts – er det et år siden, at vores statsminister Mette Frederiksen holdt det historiske pressemøde, hvor en stor del af samfundsaktiviteten blev lukket ned.

Det var en svær og historisk beslutning, men det har vist sig at være den rigtige, fordi vi dermed har undgået en masse dødsfald og et overbelastet sundhedssystem, som vi ellers havde kurs mod på daværende tidspunkt.

 

Corona er den største krise siden 2. verdenskrig, og vi har stået i en meget ubekendt situation, hvor vi på mange måder har famlet i blinde.

 

Mette Frederiksen var ærlig, da hun holdt det første pressemøde. Hun anerkendte, at der ville blive begået fejl under håndteringen af Corona.

 

Det er sådan set ganske forståeligt, for man kan sige, at vi asfalterer, mens vi stadig kører.

 

Og selv om der er blevet begået fejl, har vi i Danmark stadig gjort det bedre, end mange andre lande, som desværre ikke har fået bugt med smitten i tide. Det var et politisk valg at anlægge et forsigtighedsprincip og have stor fokus på folkesundheden – og det var det helt rigtige valg, hvis du spørger mig. Og så har vores decentrale regioner vist sig stærke i behandlingen af folk med Corona. Godt, at de ikke blev nedlagt, som Lars Løkke Rasmussen ellers havde planer om.

 

I Coronaens år har minksagen fyldt – vi kommer ikke uden om den. Jeg har stor sympati for de minkavlere, der har mistet sit livsgrundlag. Men beslutningen var nødvendig, når det kommer til folkesundheden, lød det klart fra bl.a. Statens Serum Institut og andre uafhængige eksperter. Nødvendigheden i beslutningen ændrer naturligvis ikke på, at lovgrundlaget skulle have været på plads først.

 

Store resultater, svære arbejdsbetingelser

At der har været Corona betyder dog ikke, at alt andet politisk arbejde er stået stille. Og man må sige, at den nuværende regering har leveret en masse resultater i 2020.

 

Den gode Arne fik først og fremmest sin ret til at trække sig tidligere tilbage. Også her i Nordjylland kommer “Arne-pensionen” til at have stor effekt for de mennesker med de mest nedslidte kroppe og længste arbejdsliv.

 

Der er også grund til at hylde udligningsaftalen. Under blå bloks regeringsperiode forsøgte man i lang tid at strikke en aftale sammen, men mislykkedes. Derfor ventede der den socialdemokratiske regering en svær opgave. For det er altid svært, når nogle “mister” penge, mens andre får. Heldigvis lykkedes det at lande en bred aftale til stor gavn for Danmark og Nordjylland. Ser man på de nordjyske kommuner, får de knap en halv milliard mere at gøre med årligt.

 

Lægger man udligningsaftalen sammen med Kommuner og Regions aftalerne, som også blev indgået under Corona, som også løfter kommunernes økonomi, er der fantastiske muligheder for at løfte vores fælles velfærd, så vores børn får en god start på livet og vores ældre en bedre afslutning.

 

Mere grundlæggende har vi en regering, der fører en ansvarlig og solidarisk krisepolitik. Da finanskrisen ramte i 2008 og de blå sad ved magten, blev regningen tørret af på de svageste og mindre velstillede borgere. I Socialdemokratiet står vi fast på, at vi alle har et ansvar for at betale regningen.

 

I stedet for at spare os ud af krisen, som ifølge mange økonomer ikke virker, investerer vi os ud af den. Jeg er selv fortaler for at fremrykke flere offentlige investeringer på bl.a. forsvarsområdet.

 

Lys i mørket

Her et år efter det skelsættende pressemøde lysner det.

 

Solen ser vi i stigende grad. Det giver lidt ekstra på humørkontoen.

 

Om ikke særlig lang tid begynder infrastrukturforhandlingerne, som er vigtig for mig, da det er her, vi skal arbejde for den tredje limfjordsforbindelse og udvidelse af Skagensvejen. Jeg er optimistisk.

Og så er der ikke mindst vaccinerne, der rulles ud i et rigtig pænt tempo, når man sammenligner med lande, vi normalt sammenligner os med. Det kan stadig gå lidt stærkere, men heldigvis arbejder dygtige folk for at få skaffet flere vacciner, som kan udrulles hurtigere.

 

Alt i alt er jeg positiv. Senest blev det bekendtgjort at flere børn kan komme i skole. Det er godt, men jeg har forståelse for, hvis der er nogle, der havde håbet på mere. Men smitten er lumsk og farlig, og mens vi åbner op i Danmark, lukker flere og flere lande ned. Det understreger, at vi stadig skal være påpasselige.

 

Når det er sagt, glæder jeg mig til, at vi alle kan ses i den virkelige verden igen. Det trænger vi vist alle til.

 

De bedste hilsner fra jeres Folketingsmand

Nyt fra Borgmester Birgit Hansen

Kære medlemmer

Søndag d. 21. februar 2021 kunne vi virkelig mærke forår i luften.

Det betyder ny energi på flere måder. Først og fremmest betyder forårets komme lysere dage, og det betyder fuglesang. Det der med at komme meget ud, har vi været meget mere vant til i vintermånederne end nogensinde. Corona-krisen har mange konsekvenser, men også det faktum, at vi er blevet bedre til at komme ud i luften. Forår vil i år også betyde, at vi spejder efter faldende smittetal og dermed mere genåbning. I uge 8 er der møde mellem borgmestre, regionsrådsformænd, ministre om testmuligheder med mere mhp. på genåbning. Der vil også være pressemøde med meddelelser om Corona retningen videre frem.

Corona-krisen fylder. Det er åbenlyst, men tro mig der foregår mere politisk. Jeg kommer tilbage til det indholdsmæssige og politiske resultater.

Men bemærk også lysten til valgannoncer lokalt. Mængden af indlæg og politiske udtalelser, og behovet for at vise forskel på de valgte og partierne er stigende. Det er naturligt. Vi er i et kommunalt valgår.

Hvis nogle skulle være i tvivl – ja så indbyder vi socialdemokrater fortsat til bredt samarbejde i byrådet.

Vi tror på, og ved af erfaring, at samarbejde på langt de fleste punkter tjener kommunen bedst.

Politisk arbejder vi med ny indkøb- og udbudspolitik. Her sætter vi retning om lokale indkøb, om sociale-, arbejds- og uddannelsesklausuler. Vi tager Verdensmålene med i indkøbs- og udbudspolitikken.

Vi har afsat flere penge til 0-6 årsområdet, og vi modtog penge fra finansloven til området. Det er godt. Vi vil prioritere området. Det er godt for børnene, familierne og vores pædagogiske personale. Det er en god investering. I oplevede politisk uenighed om, forældrebetalingen skulle stige i og med, vi bruger mere på området. Den betaling kan udgøre 25 procent. Så når vi bruger mere på området, ja så stiger forældrebetalingen. Det synes A, SF og Ø i byrådet er naturligt. Venstre synes ikke.

Gruppen vi har nedsat mhp. rekruttering til sosu-området arbejder. Socialudvalget har fokus på ældreområdet – service og arbejdsvilkår. Det er der en proces omkring.

Vi udstykker og sælger byggegrunde. Vi med- investerer i almene boliger (det kommunale grundkapitalindskud). Vi har revideret sundhedspolitikken. Vi går for alvor i gang med naturpolitik, og vi arbejder videre med prioritering af biodiversitet. Når vi har politikker, skal de også omsættes til konkrete tiltag. Det er er vi meget bevidste om. Hvis I er interesseret i et område, så kontakt en af os i byrådsgruppen.

Vi har taget initiativ til, og fået opbakning til, en genstartspulje til handlen, når der genåbnes. Det er 2,3 mio. fra puljen by og opland, hvoraf nogle reserveres til uforudsete hændelser f.eks. hvis et arrangement eller lignedes eksistens er truet. Ved at afsætte pengene til handlen, kan de arrangere åbningsfest, musik, annoncere, invitere til handel. Ja indbyde til den slags fælleskaber. Skagen, Frederikshavn, Sæby, Ålbæk, Standby, Østervrå og Dybvad tildeles beløb til genåbningstiltag.

Budget 2021 er i fuld gang med at blive udrullet. Også de budgetbemærkninger, vi vedtog: overgang til 0-emission biler, om ejerskab til folkeskolen, biodiversitetspulje, pulje til opstart af initiativer og meget mere.

Foråret byder også på rekruttering til kandidatlisten til valget.

Og foråret byder på start på det kommunale budget 2022.

Godt vi har en sikker hånd på rattet.

Husk at henvende jer med ideer, kritik, forslag osv.

 

På gruppens vegne

Birgit borgmester