Byrådskandidater

Birgit 2

Hvert 4. år er der valg til kommune- og region i Danmark, og denne gang finder
valgene sted tirsdag den 21. november. Det er vigtige valg, da alle valgte
medvirker aktivt i skabelsen af morgendagens politik, og hermed også livsbetingelserne
for borgerne i din kommune- og region. Din stemme og dine valg
er derfor vigtige for demokratiet og den politik, du ønsker udøvet.
I Frederikshavn Kommune er Socialdemokratiets hold til kommune og region
på plads, og vi er alle kampklare og fulde af gode forhåbninger.
VI SMØGER ÆRMERNE OP
”Vi rejser os trodsigt i vrimlen”.
Denne linje stammer fra en kendt arbejdersang, og den passer bare så godt
til vores område. Her kender vi alt til arbejdsløshed og store arbejdspladser,
der lukker. Vi kender også alt til en presset økonomi. Derfor smøger vi gang
på gang ærmerne op og kæmper ufortrødent videre. Vi giver aldrig op!
VORES KOMPAS
Og på trods af udfordringerne, navigerer vi også fortsat ud fra vores værdimæssige
kompas. Vi har store ambitioner på de områder, der omhandler vore
børn og unge, vore ældre og handicappede, og vores folkeskole. Her vil vi
rigtig gerne gøre det bedre. Vi vil gerne prioritere flere ressourcer til disse
områder, og også gerne flere midler til uddannelse. Vi vil også gerne investere
i asfalt og byggemodning, samt foretage kloge investeringer.
Vi vil gerne medvirke til at skabe rammer, der medfører nye arbejdspladser.
Og vi vil gerne tiltrække nye borgere med fortællingen om mulighederne for
mennesker her.
Ambitionerne fejler derfor ikke noget, selv om det ser lidt sløjt ud med midlerne
til indfrielsen af dem. Vi giver dog aldrig op. Vi klør på og samarbejder
gerne med erhvervsliv, borgere, ansatte og alle andre, der gerne bidrager
med gode løsninger.
DET TØR VI GODT LOVE
Næsten ingen tør love borgerne noget i en valgkamp, men sådan forholder
det sig ikke her. Jeg tør godt love borgerne i Frederikshavn Kommune tre
ting under min ledelse: seriøsitet, dialog og viljen til at handle, når de rigtige
løsninger er der. Dem vi finder i fællesskab, og ikke mindst de, der kan finansieres.
Jeg tør også love, at det socialdemokratiske hold vil arbejde hårdt med de
mandater, vi gives i ryggen af vælgerne. Vi er klar, og sammen er vi stærke.
Med ønsket om et rigtig godt efterår, og gode valg med stor opbakning fra
vælgerne.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.
TAK FOR ORDET.
Birgit S. Hansen, Borgmester
Socialdemokratiet, Frederikshavn Kommune
www.birgithansen.dk – Mobil: 2916 3039

 Kenneth  Karl
Borgmester
Birgit Stenbak Hansen

Tryvej 191
9352 Dybvad
2116 3039
bihn@frederikshavn.dk
Pensionist
Kenneth Bergen

Padborgvej 27
9900 Frederikshavn
4040 4648
kmbe@frederikshavn.dk
67 år
Jeg vil fortsat kæmpe for:
– en god og stabil økonomi,
samt gode vilkår for erhvervslivet
– at alle mennesker sikres et
rimeligt liv ved sygdom og
ledighed
– at sport, fritid, kultur og
frivillig hjælp understøttes
– at modarbejde egoisme og sig selv nok politik
Inspektør
Karl Falden

Sæbygaardparken 30
9300 Sæby
2090 6442
kjfa@frederikshavn.dk
65 år
Jeg vil gerne sikre en balance
mellem borger og embedsværk,
så der kan træffes de rigtige
beslutninger i byrådet.
Jeg vil forsat arbejde for en
social politik, der tilgodeser
alle borgere og ansatte i hele
Frederikshavn Kommune.
 Irene  Steen  Ole
Fhv. Psykiatrisk plejer
Irene Hjortshøj

Gråklit 16
9990 Skagen
2144 5362
irhj@frederikshavn.dk
68 år
Du og jeg skal i fællesskab
være sammen om at udvikle
kommunen, nedbringe uligheden
blandt sårbare og udsatte,
og sørge for, at alle har forudsætning
for et godt og harmonisk
liv.
Vi byder nye borgere velkommen,
og giver dem en god start
på et godt liv.
Fhv. Efterskoleforstander
Steen Jensen

Humlevej 21, Hørby
9300 Sæby
4094 5360
humlevej21@gmail.com
62 år
Jeg vægter de bløde værdier,
sætter mennesker over systemer
og indhold over rammer.
Alle mennesker har ret til et liv
i tryghed og med omsorg. Jeg
vægter respekten for det enkelte
menneske, og lige muligheder,
uanset køn, alder og tro.
Direktør/Radioforhandler
Ole Rørbæk Jensen
Hans Abelsvej 12
9300 Sæby
4072 0856
orje@frederikshavn.dk
66 år
Som genvalgt lover jeg, at
arbejde for:
– en fortsat genopretning af
økonomien, der muliggør den
borgernære velfærd og kulturelle
oplevelser
– en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik,
der medfører
flere arbejdspladser
– en Frederikshavn Kommune, der
byder velkommen og giver plads til ALLE
 John  Brian  Jens
Formand Metal Vendsyssel
JohnKarlsson
Tennisvej 8
9900 Frederikshavn
6124 6909
joka@frederikshavn.dk
53 år
Som genvalgt til byrådet vil jeg:
– arbejde aktivt for, at kommunen
er visionær og udviklingsparat
– have et særligt fokus på job
og uddannelse til alle
– modarbejde enhver mistænkeliggørelse
af vore svageste
borgere
Uddannelsesvejleder 
Brian Poul Kjær
Regulusvej 11
9900 Frederikshavn
2374 9716
brke@frederikshavn.dk
54 år
– arbejdspladser og erhvervsliv
er fundament for kommunens
indtjening.
– alle har ret og pligt til, at bidrage
til den ”fælles husholdning”
– børn sikres retten til en tryg
barndom, med god inspirerende
undervisning.
– børn, unge og ældre sikres et
aktivt foreningsliv.
– vore ældre gives den nødvendige
hjælp til et værdigt liv.
 Pensioneret fra Søværnet
Jens Hedegaard Kristensen
Øksnebjergvej 18
9900 Frederikshavn
2051 5073
jehk@frederikshavn.dk
Møder borgerne i øjenhøjde,
lytter til deres problemer, og
sætter den nødvendige handling
ind for at løse opgaverne.
Samarbejde henover midten
skaber bæredygtige resultater
 Bjarne  Bjarke  June
Fhv. Postbud
Bjarne Kvist

Vestre Strandvej 38
9300 Skagen
2860 6460
bjkv@frederikshavn.dk
65 år
Jeg vil med mine 20 års erfaring
i byrådet bidrage til, at vi
også i den kommende periode
får en stærk socialdemokratisk
byrådsgruppe der, takket
være et bredt samarbejde, økonomisk
ansvarlighed og en visionær
politik, sætter dagsordenen
for udvikling og fremgang
i Frederikshavn Kommune.
Fængselsbetjent
Bjarke Dyhr Lynnerup

Søvej 4
9982 AAalbæk
2924 4530
bjarkelynnerup@msn.com
43 år
Jeg har mennesket i centrum,
og mener vores børn og unge
skal have de bedste muligheder
for udvikling og uddannelse, i
gode rammer.
Ligeledes skal vores ældre have
en anstændig tilværelse efter
arbejdslivet, med den nødvendige
pleje og omsorg.
 Produktionsmedarbejder/TR
June Menne
Birkekrogen 7B
9900 Frederikshavn
2925 2705
june@zaki.dk
53 år
Som valgt til Byrådet vil jeg:
– støtte erhvervspolitiske jobskabende
tiltag
– støtte uddannelse til alle
– arbejde for, at mennesket altid
kommer før systemet
– arbejde for en socialpolitik,
der understøtter og hjælper
de svageste borgere
– aldrig acceptere social dumping
ved underleverandører
 Helle  Lubi  Almina
Leder
Helle Skovgaard Mortensen

Boelsmindevej 90
9300 Sæby
4082 6213
hsm.skovgaard@gmail.com
56 år
Alle skal have de bedste muligheder
og de bedste forudsætninger
for, at klare sig godt.
Der skal derfor være fokus på
den forebyggende og tidlige
indsats.
De svageste borgere i kommunen
skal have hæderlige levevilkår.
Vi skal have et byråd, der samarbejder
bredt
Netværker 
Claus Henrik Nedermark
Tolnevej 10
9900 Frederikshavn
2265 7861
lubi22657861@gmail.com
61 år
Jeg tror på, at jeg kan gøre en
forskel inden for kultur og fritid.
Et område, der altid har
haft min interesse gennem engagement
i Tordenskjolds
Dage, Skagen egns spil og amatørteater.
Sporten er vigtig i
forhold til vore børn, en promovering
af kommunen, og en
tiltrækning af nye borgere
Bosætningskonsulent
Almina Nikontovic
Enighedsvej 35
9900 Frederikshavn
6019 6971
alni@frederikshavn.dk
38 år
Jeg vil arbejde ihærdigt for at
sikre:
– et stærkt erhvervsliv med fokus
på jobskabelse, bosætning
og vækst
– at mangfoldighed bliver set
som en ressource både på
arbejdsmarkedet og i den
offentlige debat
– at støtte op om initiativer, der
fremmer mangfoldighed, inklusion
og aktivt medborgerskab
 Yvonne  Tina N  Bent
Pensioneret fra Forsvaret
Yvonne Nordahn
Hjulmagervej 12
9300 Sæby
2978 4966
y.nordahn@mail.dk
64 år
Børn der mobbes, unge med
ondt i psyken, og ensomme ældre
skal altid støttes og hjælpes
i et velfærdssamfund.
Velfærd koster, og derfor har
et godt og driftigt erhvervsliv
med mange arbejdspladser
mit fokus.
Min styrke er evnen til en målrettet
indsats, og et godt samarbejde
med andre.
 Pædagog/FTR BUPL
Tina Nymann
Åvej 40
9900 Frederikshavn
2363 8778
tina.nymann@me.com
43 år
Som Byrådsmedlem vil jeg:
– garantere, at alle børn, unge,
ældre og handicappede får en
markant stemme.
– medvirke aktivt til, at vi har
fokus på et godt arbejdsmiljø
for alle ansatte.
– arbejde ihærdigt for, at vi giver
alle borgere gode udviklingsmuligheder
Social- og sundhedshjælper 
Bent H. Pedersen
Strandvej 53
9970 Strandby
4038 5668
bhpe@frederikshavn.dk
65 år
Vi er udfordret af flere ældre
og fattige i vores kommune. En
stærk byrådsgruppe kan dog
agere herpå, og derfor genopstiller
jeg gerne til en tredje
byrådsperiode. Med udgangspunkt
i vores valgprogram vil
jeg medvirke til løsninger og
nødvendig handling, og altid på
en afbalanceret og retfærdig måde
for alle kommunes borgere
 Anders  Karsten  Lars Chr
Gymnasielærer
Anders Brandt Sørensen
Peder Skramsvej 18
9900 Frederikshavn
2025 2943
abso@frederikshavn.dk
39 år
Folkeskolen trænger til en ny
start i vores kommune. Vi skal
blive rigtig gode til at lade de
dygtige lærere og pædagoger
virke og sammen med dem
skabe et godt fællesskab fyldt
med viden, forståelse og børnelatter
 Tillidsrepræsentant
Karsten Thomsen
Louis Nielsensvej 10
9300 Sæby
2144 1635
kat@danishcrown.dk
60 år
Alle borgere med behov for
hjælp, skal opleve tryghed i
kontakt med kommunen. De
frivillige ildsjæle skal gives de
nødvendige værktøjer for, at
fastholde de unge i et socialt
sundt foreningsliv. Som tillidsmand
gennem 22 år føler jeg
mig godt klædt på til, at varetage
borgernes behov omkring de
bløde værdier.
 Studerende
Lars Christian Thorlvil
Østre Strandvej 13B
9990 Skagen
5093 8184
lcthorvil@hotmail.com
34 år
Jeg vil arbejde for, at Frederikshavn
kommune, bliver endnu
bedre, på trods af de hårde tider.
Vi skal ikke være bange for
at tage debatten, for med gode
saglige argumenter kommer vi
længst! Jeg mener vi skal gøre
det rigtige, selvom det ikke altid
er sjovt. Jeg vil bidrage til, at
problemer bliver løst til størst
mulig gavn for alle.