I godt selskab – af Borgmester Birgit Hansen

I godt selskab
Frederikshavn Kommune har været energikommune i 12 år.
Formålet var og er at udnytte vores infrastruktur og beliggenhed, kompetencer og muligheder for at overgå til vedvarende energi, bæredygtige løsninger, spare på energiforbruget og gerne jobskabelse i den sammenhæng.
Det gælder ikke alene kommunen. Det gælder vores borgere og vores erhverv.
Lad mig nævne et par eksempler på os som energikommune (Energibyen er vores navn): Energibyen har udarbejdet og evaluerer vores klimaplaner, Energibyen har sammen med banker og håndværksmestre informeret om muligheder for energioptimering i huse, vi har et ambassadørkorps af borgere, der sparrer og inspirerer til indsatser for Energibyen. I Energibyen hører vores Unge klimaråd til. Der er møder med investorer, med forskere, repræsentanter fra andre lande, unge studerende i praktik. Jeg kunne nævne meget mere. Læs evt mere på Energibyens hjemmeside.
I Frederikshavn Kommune er erhverv og boligforeninger også gode til at spille ind i fremtidens vilkår – at vi skal være meget mere bevidste om grønne og bæredygtige løsninger for klimaets skyld. Tænk bare på Boligforeningens smiley ordning i lejligheder. Et smiley panel guider omkring el forbrug, så du kan minimere og optimere forbrug af el. Virksomheder der spiller sig ind på banen og producerer fra sort til grøn energi – varmepumper, solceller, scrubbere (skal minimere svovludledning i skibsmotorer), rederier hvis skibe sejler på LNG, havnene der arbejder for grønne el løsninger og meget mere.
Der er så meget i gang. Det er godt.
Frederikshavn Kommune skal også fortsætte ad denne sti. Jeg har sat et arbejde i gang omkring FNs 17 Verdensmål. Hvordan kan vi lokalt og i samspil arbejde med de 17 Verdensmål? Og så har kommunen ansøgt om og er optaget i et DK2020 netværk. Her er vi en slags små brødre til C40 byerne (Verdens 40 største byer, der arbejder med klimaindsatser). Vi er 20 danske kommuner, der er valgt til sammen med Real Dania og Concito (grøn tænketank) at øge danske kommuners klimaambitioner.
20 danke kommuner har forpligtet sig administrativt og politisk til at opdatere elle udarbejde en klimaplan inden udgangen af 2020, der lever op til Parisaftalens 1,5 grads målsætning.
Og sammen udvikle og inspirere og påvirke beslutningstager/lovgivere til at skabe rammer, der gør, vi lokalt, nationalt og globalt kan bidrage til grøn omstilling, bæredygtighed, spare på energi osv.
Jo vi er kommet i godt selskab.
Jeg deltog på første møde her i uge 41.
Vi er godt i gang, men der er lang vej, og alle skal bidrage. Omvendt har der aldrig været større fokus/momentum og krav om at gøre noget.
Bedste hilsner
Birgit S. Hansen, A
Borgmester

Investeringer for at få investering – Af Birgit Hansen

Investeringer for at få investering 

Skal en kommune investere? Skal alle pengene ikke gå til de helt traditionelle kerneområder: børn, ældre, handicappede?

Det umiddelbare svar er: jo!

Og dog. Lad mig uddybe. Det er netop offentliggjort, at Frederikshavn Arena Nord er tildelt dele af EM i kvindehåndbold december 2020. Det er ikke bare noget, man får på skift i kommunerne. Nej spillereglerne er sådan, at hvis man vil være “vært” for store begivenheder som sport, koncerter, ballet osv. – ja så må man byde ind – også med penge.

At få EM i håndbold til Frederikshavn kostede 1,3 mio.. Det beløb finansieres af Arena Nord, erhvervslivet og kommunen, som betaler 425.000 kr.

Her kan man spørge: Er det en kommunal opgave? Hvad kan vi i øvrigt få for de penge?

De overvejelser skal vi gøre os, og det har vi gjort. 

Vi investerer 425.000 kr. fra vores pulje (afsat i budgettet ) til investeringer og støtte i by og land. Og vi investerer for at få investeringer.

Der vil komme gæster udefra der vil handle i vores butikker og som overnatter på byens hoteller. Det genererer indtægter, men der er noget, der er lige så vigtigt – nemlig den energi, fællesskab, drivkraft og medfølgende aktiviteter, det skabes lokalt – blandt borgene – ved at være vært for større begivenheder. 


Vi er glade for sport, og mange vil også prioritere at se kampene.

Vi så ved VM i håndbold 2015, hvor vi også lagde baner til, at der skete så meget lokalt – f.eks. strikkede vi VM-huer på vores ældrecentre og i strikkeklubber. Vi ville alle være med! Vi gjorde, hvad vi hver især kunne for at bakke op. 

Fordi vi var stolte af at være værter. Stolte af at vi var valgt.


Når vi investerer i Sæby Havn, i Skagen Festival, i Tordenskiold-dage, for bare at nævne nogle eksempler, så er det for at være en kommune, hvor der sker noget, og hvor man gider at bo, hvor der er noget at opleve.


Kan det betale sig? Ja det kan det. Det kan betale sig økonomisk men også omkring de mere bløde værdier. 


Det er klart, at vores prioriteringer altid vil være kerneområderne først. 

Vores budget på børneområdet er godt 940 mio. og på socialområdet en mia.


Det glæder mig, at vi også formår at tiltrække større begivenheder, som vi gør i hele vores dejlige, lange kommune.

Tusind tak til alle de ildsjæle, der lægger kræfter i, at der sker noget i vores kommune. Det gør hverdagen lidt sjovere.

Birgit S. Hansen, A

Borgmester

Bjarne Laustsen – Nyhedsbrev juli 2019

NYHEDSBREV JULI 2019

Kære socialdemokrat

Ovenpå et hektisk første halvår med både et EU-valg, et Folketingsvalg, en regeringsdannelse og senest en konstituering af den socialdemokratiske gruppe har jeg lyst til lige at sige tak for opbakningen til det gode valg i Frederikshavnkredsen, inden vi alle kan nyde en velfortjent sommerferie.

I nyhedsbrevet vil jeg kommentere lidt på den situation, at vi for mere end et år siden meddelte, at vi ville gå til valg på en ren S-regering og at de partier, der ville støtte os i det, selvfølgelig ville få indflydelse – og sådan noget kan man først endelig gøre op, når vælgerne havde talt. Så den aftale, der er blevet lavet, er jo et udtryk for valgets tale, men jeg synes, at de ting de andre tre partier har fået, kan vi sagtens leve med, for det er dybest set socialdemokratisk politik.

Der er også grund til at sige et par ting om det netop overståede EU-valg. Vi vidste, det ville blive svært med en ny kandidat, Morten Kleesen, når nu Ole EU havde valgt at stoppe – men Morten fik faktisk et godt valg, og det gjorde Socialdemokratiet også, idet vi fik tre mandater sendt afsted til Bruxelles, men desværre blev der ikke plads til Morten, fordi de nordjyske vælgere valgte i højere grad at stemme på Jeppe Kofod end på Morten. Havde vi nordjyder holdt vores stemmer hjemme, som de er så gode til, når der er folketingsvalg i Thy og på Mors, så ville Morten være røget direkte ind i Parlamentet.

At så vores spidskandidat Jeppe Kofod netop er blevet udpeget som udenrigsminister og dermed forlader EU-Parlamentet gør, at jeg er rigtig meget ærgerlig på både Mortens og nordjydernes vegne. I Frederikshavnkredsen fik Socialdemokratiet et kanonvalg og gik frem med 6,5 pct. og er nu en af de rødeste kredse i hele landet. Ja, selv på Læsø er vi det største parti, og jeg selv fik skrabet 12.000 personlige stemmer sammen i Nordjylland og blev dermed nummer to efter vores statsministerkandidat Mette Frederiksen, som helt berettiget blev den af de 179 valgte MF´ere med det højeste personlige stemmetal, nemlig 43.000 stemmer. Og dermed fik vi et ekstra mandat her i Nordjylland.

For første gang var der faktisk opstillet to socialdemokrater i hver af vore kredse undtagen i Mettes egen kreds, Aalborg Øst, så derfor havde jeg jo forudset, at mit personlige stemmetal let kunne blive halveret. Det skete ikke, og derfor vil jeg gerne takke mine trofaste nordjyske vælgere for igennem mange år at have stemt på Frederikshavnkredsens kandidat. Når man nu har været medlem af Folketinget igennem mere end 23 år og haft en lang række gode valg, og ens parti får mulighed for at få regeringsmagten, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke gerne ville være minister. Men i politik bliver ministerposter ikke tildelt efter stemmetal, og der er jo også en kabale, der skal gå op i forhold til ligestilling, så derfor er jeg selvfølgelig tilfreds med den konstitueringsaftale, hvor jeg skal være forsvarsordfører og har fået tildelt centrale og vigtige udvalgsposter.

 

Igennem de senere år har der været en ændring i, hvordan partierne laver og udfører deres politik. Det er en kendt sag, at mange partier igennem årene har været meget topstyrede. Det synes jeg er ærgerligt, at det også har ramt mit eget parti. Men det er helt sikkert vigtigt, at vores politik bliver koordineret og alle bakker op, når vores kompetente forsamlinger har haft mulighed for at øve indflydelse på vores politik, men netop vores DNA i Socialdemokratiet har aldrig været til topstyring, fordi vi skal repræsentere folket, ja, vi var nok den første græsrodsbevægelse i 1871, og derfor betyder det rigtigt meget, hvilken politik vores mange medlemmer mener, at vi folkevalgte i kommuner, regionsråd, EU-Parlament og Folketing skal føre. Derfor tror jeg også, at vælgerne har kvitteret og gjort os til det ubetinget største parti i Folketinget og dermed fået førstefødselsretten til at danne en regering.

FORSTÅELSE OM NY REGERING

Begrebet forståelsespapir er ikke nyt. Men det kalder vi så den aftale mellem S, SF, RV og ENL, som er blevet grundlag for Mette Frederiksens rene S-regering. Titlen er “Retfærdig retning for Danmark”. Så denne gang er der ikke formuleret et egentligt regeringsgrundlag, men en “politisk forståelse”. Men det indvarsler også en bred tro på, at en ny politik nytter – og vil være til gavn for det store flertal af danskere.

Mette Frederiksen bliver dermed Danmarks ny statsminister på basis af den indgåede aftale i rød blok. Det tog næsten tre uger at lave den, aftalen fylder 18 sider og har fået overskriften “Retfærdig retning for Danmark”.

Det er et papir om mere og bedre velfærd for alle. Nu står der investeringer i mennesker og i fremtiden på dagsordenen, ikke evindelige skattelettelser som mirakelkuren for alle onder. Den gik ikke længere at bilde folk ind, at man kan få mere og bedre velfærd med lavere og lavere skatter. Velfærdens kerneydelser skal styrkes, ikke udhules. Det mest iøjnefaldende for alle er ikke mindst den store klimasatsning og reduktionen af drivhusgasser, som både vil skabe og sikre fremtidige job og vækst og styre os i retning af en rigtig og bæredygtig klimapolitik.

Vi skal satse på at opkvalificere og uddanne arbejdskraften i stedet for at spare på uddannelserne og lukke for de unges adgang til at tilegne sig kundskaber. Det er en ambitiøs politik, som bygger på lige dele økonomisk realisme, politisk vilje og folkelig forankring.

Flere i uddannelse, flere praktikpladser og uddannelsesløft til ufaglærte er også et stort fremskridt både for den enkelte og overfor at fremtidssikre vores arbejdsmarked. Dette i samspil med en kraftigt øget arbejdsmiljøindsats og indsats overfor nedslidning hjælper med til at sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft. Indsatsen imod social dumping er også to delemner i aftalen, der ligger helt i tråd med lang tids socialdemokratiske ønsker.

En genindførelse af en aktiv statslig boligpolitik er særdeles velkommen. Vi skal have flere boliger til lav- og mellemindkomstgrupper i vores storbyer, således vi ikke får byer, hvor kun de allerrigeste har råd til at bo. Det vil også være et bidrag til at holde balance i Danmark.

Ligeledes har vi indset, at uddannelsesloftet ikke fungerer. Det skal væk, så man ikke skal være bange for at vælge, når man står i uddannelsessystemet. Vi har også ansvaret for at se på, hvordan optagesystemet til de videregående uddannelser kan forenkles og gøres mindre presserende.

Et punkt som skal afklares, er adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Her skal det ske på almindelige danske løn- og arbejdsvilkår og virksomhederne skal have lærlinge for at komme under ordningen, men der skal en styrket kontrolindsats til overfor de virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft i store mængder. Man må dog forstå indsatsen som noget, der skal foregå indenfor det fælles arbejdsmarked i EU-landene.

Reaktionerne på papiret har været meget fine. Og vi lytter gerne til fagbevægelsen, der med rette har bidt mærke i, at den differentierede folkepension ikke er nævnt. Men det ændrer ikke ved det faktum, at det fortsat er et socialdemokratisk mål at indføre denne seniorpension i løbet af denne valgperiode. Men vi skal fortsat hente 90 stemmer – ellers bliver den ikke til noget. Nogle borgerlige har omgående råbt løftebrud, fordi de har set, at ikke alle dele af det socialdemokratiske valggrundlag er med i forståelsespapiret. Til gengæld er denne brølen faldet helt til jorden. Ingen gider simpelthen høre på det længere, og det ville også pynte voldsomt, hvis partierne i den nuværende opposition ville lægge valgkampen og valgnederlaget bag sig og melde sig som ansvarlige for at skabe fælles løsninger. De skal bare huske, at vælgerne afviste deres projekt, så de kan kun kunne med i beslutningerne, hvis de ændrer deres synspunkter på centrale punkter.

NY UDVALGSPOSTER

 

Efter valget er jeg blevet sat ind i de følgende udvalg/nævn:

 

Beskæftigelsesudvalget

Europaudvalget

Forsvarsudvalget

Færøudvalget

Grønlandsudvalget

Klima- Energi- og Forsyningsudvalget

Miljø- og Fødevareudvalget

NATOs Parlamentariske Forsamling

Udenrigspolitisk Nævn

 

Dette er så min andel af de 27 folketingsudvalg og nævn, der skulle besættes. Hertil kommer en række andre poster, som eksempelvis NATOs parlamentariske forsamling, som jeg også skal deltage i fremover. Med konstitueringerne har den socialdemokratiske folketingsgruppe fordelt rollerne fremover. At uddele udvalgsposter er en stor og kompliceret opgave, for først skal pladserne fordeles mellem blå og rød valggruppe. Derefter skal de røde valgpladser fordeles mellem partierne i rød blok, og i Socialdemokratiet har vi nu fordelt posterne efter de ønsker, de enkelte medlemmer har haft.

 

I den socialdemokratiske gruppe har vi fået en del nye medlemmer – til lykke til jer alle – og de skal selvfølgelig også i spil og inddrages i gruppens arbejde, men de gamle – inklusive mig selv – har jo haft vigtige områder i sidste valgperiode, og for mit vedkommende havde jeg forsvar, beskæftigelse, fødevarer/fiskeri og energi.

 

Alle mine ønsker har jeg fået opfyldt plus lidt til: Jeg er nemlig også blevet medlem af Udenrigspolitisk Nævn, Europaudvalget (igen efter en længere pause) samt Færø- og Grønlandsudvalget. Jeg synes det er vigtigt for nordjyderne, at jeg har fået sæde i disse udvalg, da Forsvaret med dets mange arbejdspladser har alle tre værn repræsenteret i Nordjylland. Hertil kommer, at jeg har arbejdet for, at danske virksomheder skulle producere mere til Forsvaret end i dag. Vi bruger 6-7 mia. kr. om året på Forsvaret, og min holdning er, at da det er jo smeden og 3Feren m.fl., der betaler skatten for, at vi kan købe ind til Forsvaret, så er det derfor også rimeligt, at flere af disse ordrer går til danske virksomheder. Jeg ser gerne objektive kriterier indført, således at virksomheder både skal tage lærlinge og have en veteranpolitik, hvis de vil levere til Forsvaret.

 

For fødevarer og fiskeri er Nordjylland et hjemsted for både den primære og sekundære behandling; navnlig har vi en stor andel af forædlingen især af fisk. Halvdelen af fiskeriet udgår i dag fra nordjyske fiskerihavne. Endelig må jeg som gammel tillidsmand glæde mig over pladsen i beskæftigelsesudvalg; det betyder, at jeg vil følge sagerne intenst især den ny differentierede folkepensionsordning.

 

Hele energiområdet bliver et spændende indsatsområde med en ny klimalov, hvori der skal være fokus på alternativ energi, og jeg har allerede fulgt en lang række sager såsom overskudsvarme fra Aalborg Portland, vindenergi samt solcellesagen til døren. Her vil jeg også gerne nævne bølgekraftprojektet Crestwing med forsøgsinstallationen Tordenskiold, der virker meget lovende.

 

Det betyder da uendeligt meget ikke bare for Frederikshavnkredsen, at den har en direkte repræsentation i disse vigtige udvalg, det er også et gode for hele Nordjylland generelt. Og hermed vil jeg ønske alle en rigtig god sommer, og man er velkommen til at kontakte mig, hvis der er behov for det.

 

Sommer og økonomi – Af Birgit Hansen

Sommer og økonomi

I dette øjeblik, denne lørdag morgen, skinner solen over kommunen. Der er det flotteste junivejr og rundt i kommunen er der masser af forskellige aktiviteter som første spadestik til havneudvidelse Skagen Havn, musikfest, cirkus og meget mere.

Økonomisk skinner solen ikke over kommunen, men til gengæld har mørket ikke helt sænket sig, og det er ikke, som en avis skrev, sådan at kommunens økonomi hænger i laser.

Jeg vil gerne orientere om rigets tilstand. Vi er især udfordret på tre områder:

Familieområdet hvor familier der har det rigtigt svært får hjælp, anbringelser osv)

Det specialiserede socialområde – voksne (voksne handicap)

Overførselsudgifter (arbejdsmarkedsområdet)

Det tyder på, at vi får et merforbrug på ca. 30 mio. ved årets udgang.

Vi har desværre mange familier, der har brug for hjælp fra kommunen. Vi har mange på overførselsydelse: kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, ledige). Vi får refusion fra staten men ikke nok til at dække de udgifter, vi har på området. Det skyldes, vi får en “gennemsnitsudregning”, men virkeligheden er anderledes på vores arbejdsmarked (nedslidning, mangel på job osv)

Har vi set totalt forkert da, vi lagde budget, og sidder vi bare på vores hænder?

NEJ. Alle udvalg og byrådet overordnet er enige om, at træffe de beslutninger, der skal til for at holde igen, og vi kan dække merforbruget af ved at tage pengene fra kassen. Den er trods alt mere robust end set gennem flere år. Men det kan vi kun et år. Så mange penge har vi ikke kunnet spare op.

Det der presser os er vores grundlæggende vilkår som kommune. Vores indtægter er ikke store nok til at dække de udgifter, vi møder. I hvert fald ikke, hvis vi skal yde en anstændig service.

Vi har kæmpet med det i flere år, og vi bliver ved, vi giver ikke op. Vi har vist gennem vores tid på posten, at vi kan rette økonomien op og styre pengene, men det jeg har påpeget er, at nu skal vi have hjælp. Vi skal have en udligningsreform, der lever op til hensigten: “At sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Velfærd som vel at mærke forstås som servicetilbud til børn, unge, ældre mv…”

Som det er nu, er vi i Frederikshavn Kommune nødt til at have en høj skatteprocent, og på trods heraf får vi ikke indtægter nok til at finansiere et serviceniveau, som kommer i nærheden af de rige kommuner med lavere skatteprocent. Det er ikke fair.

Og så skal vi holde den nye regering op på (og den har jeg tillid til), at de prioriterer velfærden – også med flere ressourcer til kommunerne.

Men indtil den dag kommer – ja der slås vi videre, for at gøre det så godt, vi kan for vores borgere – med de vilkår vi har.

Og vi skal naturligvis slås videre med at træffe beslutninger og sætte retning, der medvirker til, vi overlever. Det gælder både investeringer og aktiviteter, så der på sigt kan skabes jobs (det skal erhvervet), og at det er noget ved at bo her.

Men heldigvis har vi kræfter til og mod på at kæmpe – sammen med borgerne, erhvervet, fagbevægelsen og alle der kan/vil.

Rigtig god sommer.

Borgmester
Birgit S. Hansen, A
Frederikshavn Kommune

Mail: bihn@frederikshavn.dk

 

Mere til velfærd – af Birgit Hansen

Mere til velfærd

Et valg er ovre. Nu har vi sendt gode folk til EU-parlamentet for at arbejde politisk med muligheder og udfordringer i den sammenhæng.

Endnu et vigtigt valg står for døren. På selve Grundlovsdag skal vi vælge nyt Folketing.

Som jeg ser det, står vi, sammen med mange andre kommuner, ved en milepæl. Vi har skåret og skåret for at få enderne til at nå sammen. Og så kan man da stille spørgsmåltegn ved, om enderne når sammen, når vi har skåret flere millioner. Jeg ved udemærket, at borgerne mærker serviceniveauet falder.
Lad mig slå fast: vi skærer ikke ned for sjov, fordi vi er nærige, eller fordi vi vil puge penge sammen. Nej det er af nød – indtægterne falder (skatteindtægter og tilskud og udligning pga. fald i befolkningstal) og udgifterne stiger. Vi bliver flere ældre, og folk med handicap lever længere – heldigvis.
Vi bruger ikke flere penge end, vi får ind. Til gengæld bruger vi alle dem, vi får.

Kan vi da ikke styre pengene, optimere eller tage os lidt sammen og købe færre bænker med lys i, som en LA politiker sagde? Nej – vi har været der.
Og derfor bliver jeg lidt træt, når jeg ser følgende på Finansministeriets hjemmeside: Citat:
“Kommunerne har gode muligheder for at frigøre ressourcer til styrket borgernær velfærd. Det viser en række nye analyser udarbejdet som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som er aftalt mellem regeringen og KL.

Ressourcerne kan blandt frigøres gennem automatisering af administrative arbejdsgange, fokuseret køb og drift af it-systemer og en bedre anvendelse af de kommunale ejendomme.
Analyserne indgår i det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som har frigjort 1 mia. kr. i kommunerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2019. Regeringen og KL er enige om at prioritere pengene til styrket velfærd i kommunerne, hvor de bl.a. skal understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde”

Jeg er medlem af KLs bestyrelse og har naturligvis været med til at indgå aftalen. Vi skal altid optimere, men
Vi har været der.
Ovennævnte redder ikke verden. Langt fra. Det frigiver ikke så mange penge, at vi kan hæve serviceniveauet på kerneområderne, så det batter noget.

Vi er der, hvor vi ikke bare har skåret ind til benet. Nogle steder har vi savet lidt i knoglen. Også af den grund er jeg medunderskriver af det åbne brev, flere kommuner skrev til folketingspolitikerne i marts. Der er tale om et opråb: Vi skal bruge flere penge til børnene og de ældre. Den demografiske udvikling udfordrer os økonomisk . I vores kommune er andelen af ældre vokset. Det er positivt, men det giver flere udgifter. Vi kan ikke følge med.

Når vi får flere ældre og samtidigt må spare på, hvor meget vi bruger på f.eks. ældreområdet, ja så siger det sig selv, at det ikke hænger sammen.

Jeg kunne skrive meget mere om dette. Det vil jeg ikke nu. Jeg vil blot glæde mig over, at begge statsministerkandidater Mette F og Lars L har udtalt, at de vil prioritere velfærd.
Så er det jo bare at sætte krydset der, hvor man tror mest på, at det også sker i virkeligheden.
Jeg er ikke i tvivl som socialdemokrat.
Godt valg.

Birgit S. Hansen
Borgmester
Frederikshavn Kommune

Udstationering af Danske militærfly på Grønland – Af Axel Fiedler

Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen sætter store overskrifter i danske og grønlandske aviser om udstationering af danske kampfly i Grønland til imødegåelse af en kommende fremtidig trussel af bombefly fra Rusland, der efter forsvarsministerens oplysning snart vil kunne række det grønlandske område fra deres flyvepladser i det nordrussiske område. Truslen beskriver han som rettet imod Thule Basen, idet det dog pointeres, at der for øjeblikket ikke eksisterer nogen reel trussel, men man kan jo aldrig vide hvilken drejning russernes påståede offensive attitude i området vil tage.
Ministeren mener, at Danmark i tide skal tage sine forholdsregler med overvejelse om udstationering af jagerfly til afvisning af russiske krænkelser af Grønlands luftrum. De danske jagerfly, F-35, skal ikke udtages fra det allerede bestemte antal, men indkøbes som ekstra antal fly.
Hvor vidt forsvarsministeren med sine udtalelser om den sikkerhedspolitiske situation i Grønland ønsker at bringe sit navn frem i pressen som led i valgkampen eller der er tale om, at han promoverer Forsvarets interesse i at skrabe flere midler til sig ved at råbe ”ulven kommer” eller ”male fanden på væggen”, skal være usagt. Under alle omstændigheder er realiteten, at forsvarsministeren i denne sag flyver af sted for en halv vind med fare for at  blive tituleret Krigsminister.
Ministeren forværrer nemlig med sine udtalelser den meget stabile militære sikkerhedssituation, der hersker i det grønlandske område, ja for så vidt i hele det Nordatlantiske og Arktiske område, ved sin projektering af det danske forsvars offensive koncept til også at gælde i Arktis.
Dette er der efter min mening intet belæg for at gøre, hverken for så vidt angår de militære styrker i Arktis, de af Rusland viste intentioner omkring sikringen af søvejen i russisk territorialfarvand langs med landets nordkyst eller det operationsmønster, som russiske militære fly og skibe viser i området op til Grønlands luftrum og søterritorium. Indtil dato, inklusive under hele Den Kolde Krig, er der fra dansk side aldrig observeret nogen bevidst overtrædelse af dansk suverænitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland af russiske militære enheder, og der er da heller ingen reelle indikationer på, at Rusland har tænkt sig at ændre på dette normalbillede.
Thule Basen trækkes gang på gang frem som målet for en russisk offensiv operation. Thule Basens militære betydning for USA’s forsvar er værdifuld, men kun en militær evnesvag tåbe ville rette et punktvis angreb mod varslingsradaren, da et sådant angreb politisk og militært vil blive betegnet som en ”hostile act” (fjendtlig handling), og dermed være tilstrækkelig til at udløse ragnarok.
Der eksisterer ikke nogen militær trussel mod Grønland, hverken mod grønlandske byer, lufthavne, det grønlandske land-, hav- og luftområde eller Thule Basen!  Rigsfællesskabets suverænitet for Grønland har siden 1933 ikke været bestridt af nogen nation, hverken under 2. Verdenskrig, Den Kolde Krig eller nu og i overskuelig fremtid.
Der eksisterer derfor ingen argumenter for at påføre den danske stat udgifter i milliard klassen til indkøb af jagerfly med dertil hørende støttefunktioner og logistik, for at tilfredsstille forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksens eller Forsvarets ambitioner til imødegåelse af det luftkastel af russiske militære fly rettet mod Grønland, som der tegnes et skræmmebillede af.
Skulle ministeren have en ambition om at effektivisere Forsvarets nuværende indsats i Grønland, så anbefales han i stedet at koncentrere bestræbelsen på indkøb af effektive maritime patruljefly.

Stem socialdemokratisk hvis statsministeren skal udskiftes – 1 maj tale af Bjarne Laustsen

”Kun ved at stemme socialdemokratisk, kan De få en ny regering”. Sådan lød rådet fra Jens Otto Krag til danskerne i sin tid. Et råd som rammer hovedet på sømmet i forhold til det kommende Folketingsvalg.

Af Bjarne Laustsen MF (S)

 1. maj er i år en politisk kampdag i dobbelt forstand.

Vi markerer arbejdernes internationale kampdag. Det er jo i sig selv en væsentlig markering af arbejderbevægelsens arbejde, som har sikret de gode muligheder for job og uddannelse som følger med den velfærdsstat, som et meget stort flertal af danskerne bakker op om.

Men vi er også på vej ind i en valgkamp, hvor de som stemmer, kommer til at afgøre, hvem der skal være Danmarks næste statsminister.

Skal man tro meningsmålingerne, vil rigtig mange danskere gerne have en anden statsminister end ham vi har i dag. Meget gerne en rød statsminister. Så langt er vi som regel enige.

Men selv om både den ene og den anden i rød blok har budt sig til, så er der i realiteten en mulighed, når vi taler om at få en ny og rød statsminister; nemlig Mette Frederiksen.

Alle andre muligheder er i mine øjne luftkasteller.

Derfor er afgørende slå helt fast, at hvis man ønsker sig en ny statsminister i Danmark, så er den sikreste løsning at stemme på Socialdemokratiet.

Eller som Jens Otto Krag engang formulerede det: ”Kun ved at stemme socialdemokratisk, kan De få en ny regering”.

Og Danmark trænger i den grad til en ny regering. For sjældent har vi haft en så træt, udtjent og rådvild en regering, som vi har lige nu.

En regering som nu i tolvte time desperat forsøger at forhandle en minimal pensionsordning på plads for de nedslidte på arbejdsmarkedet.

Altså hjælp til de mennesker som indtil for ganske nyligt end ikke har været i nærheden af at nyde de forhandlende partiers opmærksomhed.

For den opmærksomhed kom først i det øjeblik, hvor Socialdemokratiet satte hjælp til nedslidte danskere i fokus i sit valgoplæg. Hverken før eller senere.

Så også på dette punkt skylder man danskerne at fortælle sandheden. Nemlig at hvis man som vælger vil være sikker på at de nedslidte ikke bliver glemt lige så hurtigt som regeringen interesse opstod, så er svaret: Stem socialdemokratisk ved Folketingsvalget.

Samme stedmoderlige omsorg har regeringen i øvrigt givet indsatsen for at bremse klimaforandringerne.

For regeringen siger på den ene side, at den vil have en million elbiler, men leverer på den anden side kun politik til 1000. Den har fjernet klimamål og sløjfet bevillingerne til det grønne nationalregnskab. Den vil ikke opsætte målsætninger for CO2-udledningen, som den kan drages til ansvar for.

Det har konsekvenser: Sidste år udledte Danmark 5,5 ton CO2 mere end i 2017.

Den grønne omstilling er ikke bare gået i stå. Den er simpelthen slået i bakgear.

Overfor det står Socialdemokratiet, som foreslår en global grøn fremtidsfond. Med 20 milliarder kroner i ryggen skal den finde svarene på de helt store spørgsmål.

Danmark har før været verdensførende på klima- og miljøområdet. Og hvis Socialdemokratiet kan danne regering efter næste valg. Så skal Danmark stille sig i spidsen for den grønne omstilling igen.

Der er altså rigtig mange gode grunde til at få sat den ideforladte og trætte regering fra bestillingen ved det kommende valg.

Det grundlæggende valg handler i mine øjne om at vælge fællesskabet til.

Velfærd fremfor skattelettelser.

For Venstre prioriterer ikke velfærden. Hver gang to nye ældre får brug for vores hjælp – så vil regeringen kun betale for at hjælpe den ene.  Under Lars Løkke Rasmussen er velfærden blevet underfinansieret med næsten fem milliarder kroner.

Og hvorfor?

Fordi der skal være råd til topskattelettelser.

Samme dag som en ny rapport for eksempel viste, at 73.000 svage ældre mangler hjemmehjælp, følte Søren Pape Poulsen sig overraskende nok kaldet til at fortælle, at De Konservative går til valg på historiske topskattelettelser.

Og Liberal Alliance deler ligefrem en pokal ud hver gang de har fået sænket skatten med en milliard kroner.

Samtidig viser DR dokumentarer om sygeplejersker, der ikke kan følge med. Klinikchefer, gymnasierektorer og daginstitutionsledere siger op, fordi der er skåret så dybt, at de ikke længere kan stå inden for deres arbejde.

Måske skulle vi hellere dele pokaler ud til alle de dygtige og dybt engagerede offentligt ansatte, som får Danmark til at hænge sammen på trods af nedskæringerne!

Lad os med andre ord sætte velfærden først!

Fortsat go 1. maj – og husk det nu:

Kun ved at stemme socialdemokratisk, kan De få en ny regering.

 

Mette Frederiksen – Ros til de andre partier

Kære socialdemokrater

I dag lancerer vi en lidt utraditionel kampagne. Vi roser nemlig alle de andre partier for det, vi kan samarbejde med dem hver især om.

Det ændrer ikke på, at der i den grad også er forskelle i dansk politik. Og når valget snart udskrives, kommer uenighederne i fokus og fronterne trækkes op. Sådan har det altid været – vi deler os efter anskuelse.

Samtidig er noget af det fineste ved Danmark, at vi samarbejder og finder løsninger. Selvom dansk politik er i opbrud, håber jeg, det bliver ved med at være sådan.

I dag står Socialdemokratiet og et stort flertal i Folketinget bag Danmarks udlændingepolitik. Uanset hvad der sker efter et valg, løber Socialdemokratiet ikke fra det flertal.

Til gengæld skal danskerne træffe et andet valg: Skal vi sætte velfærden først? Indføre en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte? Hæve ambitionerne for den grønne omstilling? Dét kan kun lade sig gøre med et nyt politisk flertal.

Hvis Socialdemokratiet kan danne regering efter næste valg, så inviterer vi alle Folketingets partier til et bredt samarbejde. Der er ikke ét parti, vi kan gøre alt sammen med. Men der er mange partier, vi kan gøre meget sammen med.

Jeg vil gerne takke mine kolleger fra andre partier for det samarbejde, vi har haft i den forgangne valgperiode. Jeg ved, at de hver især også er drevet af dét, som de tror på, er det bedste for Danmark.

Nu er det snart op til vælgerne at afgøre retningen for Danmark.

Af Borgmester Birgit Hansen – Der sker jo ikke noget….eller gør der?

Der sker jo ikke noget….eller gør der?

Kære medlemmer

Op til generalforsamlingerne i partiforeningerne spurgte jeg vores medlemmer af de politiske udvalg om emner, de vil nævne, der arbejdes med i udvalgene.

Det er en god øvelse lige at remse op ind i mellem. Der sker så meget.

Jeg vil gerne dele informationen om det der sker i udvalgene, og det bliver opremsning.

Vil man have uddybet eller har supplerende – så kontakt endelig en af os byrådsmedlemmer.

Vi vil meget gerne dialogen.

Jeg vil inden opremsningen orientere om, at vi er i gang med budget 2020. Der er udfordringer. Vi skal spare 26,4 mio. på driften, når vi ser på udgifter og indtægter, som vi kender allerede. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen kender vi først medio sommer. Så budget processen er lang, men vi arbejder seriøst med de vilkår, vi kender og kan påvirke. Der bliver som altid budgetmøde arrangeret af partiet. Men også i denne sammenhæng: giv lyd med ideer, forslag, kritik – positiv som negativ. Det bliver vi klogere af.

Nu til udvalgene: (langt fra alt er nævnt, der sker mere end det)

 

Plan og miljøudvalget

Havneudvidelsen i Frederikshavn er ved at være helt færdig, Skagen går man i gang med 3 etape – ligeledes står Sæby overfor udvidelse af deres havn.

Vindmøller har fyldt meget i debatten året igennem

Det lykkes efter god debat, at skabe flertal for testmøller uden for Frederikshavn Havn.

Det kan gå hen og blive en rigtig god forretning for Frederikshavn kommune, ud over at skabe arbejdspladser på havnen kan Frederikshavn forsynings forbrugere, nyde varme genereret af vindmøller.

Vi er godt i gang med for debat om nye områder til byudvikling.

Vi glæder os meget til at komme i gang, spænende at høre hvad den enkelte borger, kunne have af ideer og ønsker.

Støjsagen i Skagen har fyldt meget. Men vi har landet den med samme vilkår som sidste år.

Teknisk Udvalg

Sne: vi har ikke fået så meget sne, men rydningsniveauet måtte vi ændre, da vi ikke helt havde ramt borgernes forventningsniveau.

– vi har renoveret cykelstierne for knap 1 mill.

– vi har ud fra situation i sommers – lagt op til en debat omkring strandene

– færdig med første etape i byfornyelse i Frederikshavn (p pladsen) og godt i gang med gågaden og Rådhusparken.

– projektering af Sæby Havn er i gang

– Solnedgangs pladsen i Skagen – færdig til sommer

 

 

Børne- &Ungdomsudvalget: 

– samarbejdet ml. klubber og skoler er startet. Mål: øget fokus på barnet/den unge i centrum – mindre silotænkning

– flere penge til de mindste: vi har ikke mælk og honning, men vi har vendt trenden for første gang og forbedret normeringen.

– Vi har igangsat for 4 mio. udviklingsprojekter som bl.a. er med til at styrke arbejdsmiljøet(Nordstjernen) og har fokus på de svage unges styrker(Nord – Aalbæk). Vi vil allerhelst investere os ud af problemerne.

– Vi er ”nærrige” i B&U. Vi insisterer på at bruge penge på dygtige faglige kompetente voksne fremfor mursten.

Socialudvalget.

Den største sag er p.t arbejdet med tomgangshuslejen.

Vi arbejder med budgetbemærkningen vedr. Ældreboligerne i Ålbæk.

Vi har afholdt det første møde med Skagen Ældreboligselskab og

Domea, som administrerer boligerne.

Vi er enige om, at Skagen Ældreboligselskab / Domea igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til en helhedsplan i samarbejde med

Landsbyggefonden for at vores anvisningsforpligtelse tilpasses efterspørgsel, standard og antal.

Konkret talte vi om en reduktion i antallet af boliger på 14-16 stk,

Og evt. etableringen af nye familieboliger, 6-8 stk.

Et positivt møde som lagde grundlaget for det videre samarbejde omkring

Ældreboligerne i Ålbæk.

Vi har også ledige ældreboliger på Ingeborgvej og i Ravnshøj.

I samarbejde med bosætningskonsulenten har vi behandlet muligheden for at omdefinere boligerne til alm. lejligheder til tilflyttere til Frederikshavn.

Vi har 14 ledige ældreboliger på Ingeborgvej, og vi har 5 ledige lejligheder i Ravnshøj , som kan anvendes .

Vi friholder 2 lejligheder i Ravnshøj til den oprindelige målgruppe, og vi friholder tryghedsboligerne på Ingeborgvej, hvor vi også kun bruger 3 lejligheder pr. blok.

Sagen blev fra Socialudvalget sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet,

Og vender så tilbage til udvalget.

DF stemte dog imod indstillingen.

Vi har nu  en plejeboliganalyse

Sager på vej :

møde med Dansk Folkehjælp, repr. fra både den lokale del og fra deres landsorganisation vedr. Ensomhed blandt ældre.

Vi hører senere nærmere.

Vi har et glimrende samarbejde med ÆldreSagen og har haft et møde med dem vedr. Pårørende politik.

Der hører vi også nærmere.

– og så skal vi til at tale budget

Kultur og Fritidsudvalget

Tilskud model – udmøntning af denne

Haltilskudsmodel – den arbejder vi med

Og oveni kører kultur og fritidsudvalget en omgang på: hvad sker der i fritids og kulturlivet? Altså fokus på alt det gode der sker. Så vi kan mødes i fællesskaber og få ting til at ske.

 

Sommerbybus fortsætter med ren kommunal finansiering efter statstilskud bortfalder

Mere skiltning i Skagen kommer

Guider på Grenen stor succes som fortsætter

 

Arbejdsmarkedsudvalget

Platform – springbræt til uddannelse og job: Projektet er et 3 årigt metodeprojekt og Frederikshavn Kommune ønsker sammen med en række samarbejdspartnere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfundet at afprøve en ny model for sammenhængende forløb for unge som det med andre metoder ikke er lykkedes at skabe kontakt til. Formålet er, at skabe nye løsninger for denne gruppe på tværs af sektorer, så de tilbydes fleksible, individuelle og håndholdte indsatser på vej mod uddannelse og/eller job. Projektet er et partnerskab mellem Frederikshavn Kommune, JobsPartner og VUC&HF Nordjylland og bliver primært finansieret via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

 • Investering i efterværnsindsatsen: Som led i satspuljeaftalen for 2017 blev der udmeldt en ansøgningspulje, som kommuner kunne søge til at omlægge efterværnsindsatsen i kommunen. Socialstyrelsen har i denne forbindelses bevilliget 9,5 mio. til projekt ”Efterværnsenheden” i Frederikshavn Kommune. Formålet med projektet er at kunne kvalificereog udvide vores nuværende indsats over for målgruppen. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og det er forankret i Center for Arbejdsmarked. Børne- og Ungdomsudvalgets midler til indsatsen er overført til Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 • Jobmesse: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at Center for Arbejdsmarked skulle afholde Jobmesse den 14. marts 2018 i Arena Nord. Der var 55 virksomheder repræsenteret på Jobmessen, og disse var bredt repræsenteret på brancher og geografi. Messen var åben for alle og der var inviteret ca. 1500 jobsøgere, fordelt på forskellige jobklare målgrupper, og det anslås, at Jobmessen i alt blev besøgt at ca. 2400 personer. Der er planlagt en ny Jobmesse for 2019 d. 13. marts fra kl. 10.00 til 13.00.

 

 • Brobygning til uddannelse: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 12. april 2018, at Center for Arbejdsmarked etablerede et samarbejde med EUC Nord om at tilrettelægge og afvikle det uddannelsesrettede tilbud ”Brobygning til uddannelse” (BTU). BTU er for unge uddannelsesparate mellem 18 og 29 år, der vurderes at have behov for at vedligeholde og udvikle kompetencer som led i en uddannelsesrettet indsats frem mod start på uddannelse. Tilbuddet finansieres af 6 mio. kr. investeringsprojektet ”Fokus på unge” fra byrådet.

 

Ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør: Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Ambassadøren finansieres af SIRI og gælder fra 1. august 2018 til den 31. december 2021.

 

 • Kommuneguider i Skagen 2018-2020: Kommuneguider i Skagen ansættes til primært at varetage udfordringen med trafikregulering på parkeringspladserne på Grenen. Stillingerne som kommuneguider skal besættes af kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers reglen. Evalueringen af ordningen viser, at det har været et godt initiativ og ordningen vil kunne findes i Skagen igen fra juni 2019.

 

 • Kandidatbanker: Som et led i Beskæftigelsesreformen, skal kommunerne samarbejde om at sikrevirksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. På den baggrund har Jobcenter Frederikshavn i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Brønderslev etableret en række tværkommunale kandidatbanker. En kandidatbank er en database, hvor motiverede ledige med rette faglige og personlige kompetencer kan blive tilmeldt. Virksomhedskonsulenterne kan efterfølgende udsøge rette kandidater til indkommende jobordrer. Med de tværkommunale kandidatbanker kan de fire jobcentre gøre dette på tværs af kommunegrænserne. Jobcentrene har udpeget 5 områder, hvor der fremadrettet forventes et stort behov for arbejdskraft. Det drejer sig om:

 

o Bygge- og anlægsbranchen

 

o Metalindustrien

 

o Fisk- og fødevareindustrien

 

o Hotel- og restaurationsbranchen (turisme)

 

o Plejesektoren

 

 • Åbn anonym psykolog rådgivning: Frederikshavns Kommune tildelte 200.000 kr. til et forbyggende initiativ, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, under Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) herunder Center for Arbejdsmarked (CAM) til at oprette et tilbud om gratis, anonyme psykologsamtaler for unge mellem 15 og 25 år, der er bosat i kommunen. Formålet er at tilbyde tidlig indsats i forbindelse med psykiske udfordringer og for at kunne holde de unge i job/uddannelse. Tilbuddet startede op d. 15. marts 2018 og der er samlet set blevet afholdt 170 samtaler fordelt på 108 unge og det estimeres at tilbuddet har hjulpet 3 unge af uddannelseshjælp samt sikret, at minimum 7 unge over 18 år ikke er kommet på offentligforsørgelse ved at hjælpe dem til at kunne fortsætte på deres uddannelser.
 • Formidling og udviklingskurser til ledige: Center for Arbejdsmarked har iværksat motivations- og udviklingskurser for ledige borgere med henblik på at give dem de kvalifikationer der skal til i forhold til at kunne arbejde for MARS når virksomheden starter op. Yderligere er der lavet en lang række formidlings og opkvalificeringskurser for ledige således at de har været i stand til at få arbejde hos Danish Crown Sæby.

 

 • Udviklingsarbejde med Erhvervsrådet/Erhvervshus Nordom at etablere et partnerskab: Der er igangsat et udviklingssamarbejde med Erhvervshus Nord og de lokale virksomheder, med fokus på at skabe beskæftigelse til borgere med andre problemer end ledighed.

 

 • Beskæftigelsesplan 2019: I samarbejde med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har Arbejdsmarkedsudvalget udarbejdet og godkendt Beskæftigelsesplanen for 2019 for Frederikshavnkommune.

 

 • Kontanthjælp:

 

o Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp har været faldende i 2018. Dette gør sig både gældende på landsplan, regionalt og i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn er gået fra at have 650 fuldtidspersoner på kontanthjælp i januar 2018 til at have 589 i december 2018. Det svarer til et fald på 9,4% for perioden.

 

o Frederikshavn har et større procentvist fald end på landsplan 9,1% og RAR Nordjylland 7,4%. Til gengæld har både Brønderslev 15,9%, Hjørring 19,7% og Jammerbugt 11,6% klaret sig bedre end Frederikshavn Kommune.

 

o Til og med juli 2018 var Frederikshavn på niveau med alle 3 nabokommuner, men i de efterfølgende måneder har de andre trukket fra samtidigt med at Frederikshavn er faldet lidt tilbage. Tilbagefaldet kan skyldes at mange kontanthjælpsmodtagere har sæsonarbejde som slutter ved udgangen af sommeren.

 

o Ses der på arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter endt forløb for de kontanthjælpsmodtagere der stoppede på kontanthjælp i 2. kvartal 2018, så er det kun 34,5% der er på offentlig forsørgelse. Det er bedre end på landsplan 37,1% og det er på niveau med både RAR Nordjylland 34,5%, Hjørring 34,9%, Jammerbugt 28,2%. Brønderslev klarer sig en anelse ringere med 42,1% på offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt forløb.

 

 

 

 • Uddannelseshjælp:

 

o Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp har været faldende i 2018. Dette gør sig både gældende på landsplan, regionalt og i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn er gået fra at have 440 fuldtidspersoner i januar 2018 til at have 426 i december 2018. Det svarer til et fald på 3,2% for perioden.

 

o Frederikshavn har et større procentvist fald end på landsplan 1,2% og i Hjørring 1,7%. RAR Nordjylland har et fald på 4% mens Brønderslev 6,7% og Jammerbugt 15,4% klarer sig markant bedre end resten.

 

o Ses der arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter endt forløb for de uddannelseshjælpsmodtagere der stoppede på uddannelseshjælp i 2. kvartal 2018, så er det kun 18,4% der er på offentlig forsørgelse. Det er bedre end på landsplan 22,6%, RAR Nordjylland 19,2% og Jammerbugt 25,3%. Hjørring 7,1% og Brønderslev 8,1% klarer sig dog markant bedre end resten i forhold til at holde dem ude af offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt forløb.

 

Økonomiudvalget

Budget rammer – vi har sendt rammerne for budget 2020 i udvalgene

Ledelses struktur – her arbejder vi med de øverste ledelseslag – struktur

Ejendom centret – samarbejde, effektivitet, markedsføring, sælg noget (byggegrunde, bygninger vi ikke skal bruge, jord = aktivitet)

Sygefravær – følger vi og er opmærksomme på udviklingen – den ene og anden vej

Møder med HovedMED

 

Sundhedsudvalget

-Forældreuddannelse til førstegangs forældre. Projektet er blevet fortsat, da det giver en større tryghed i det at blive forældre og da der har været gode tilbagemeldinger fra forældrene.

 

-Der har været store udfordringer med plads på træningscenter Phønix i Frederikshavn. Vi er nu kommet dertil, at der er lavet udbud, for at undersøge muligheden, for at flytte tandklinikken til bedre lokaler og måske i samme omgang, få forbedret forholdene for træningscentret. En af de ting vi kan være stolte af i Frederikshavn kommune er, den genoptræning der tilbydes. Vi har et meget dygtigt og engageret personale, som sikrer at man får et personligt tilpasset tilbud og stort set alle er i gang inden 7 dage efter udskrivning.

 

-Sundhedsprofil 2017 – unges mentale sundhed er en udfordring, ikke bare i vores kommune. Vi sætter fokus på det, i samarbejde med ungebyrådet i løbet af det kommende år.

 

-Støtte til LandsbyLøbet – del af sundhedspolitik – lyst til livet – børn og foreninger. Et tiltag, der har været medvirkende til at få rigtig mange børn, unge og ældre i gang med løb, gang eller cykling.

 

-§18 midler (pulje til frivilligt socialt arbejde, primært i foreninger): Vi har revideret retningslinjerne, så det er præciseret:

 

* At aktiviteten er lokalt forankret

 

* At tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold i forhold til antallet af involverede brugere og frivillige

 

* At Sundhedsudvalget har mulighed for at prioritere bestemte temaer

 

* At Sundhedsudvalget forbeholder sig retten til at melde afslag til foreninger ved manglende regnskab for tidligere bevillinger, såfremt de er forpligtet eller udtaget hertil.

 

-Telemedicinsk infrastruktur – vi er godt med, med udrulning af brugen af digitale værktøjer i Frederikshavn kommune. Det betyder, at der er flere grupper af patienter, der indberetter egne tal/målinger, hvorved egen læge/sygehus er på forkant med at kunne hjælpe borgerne. De involverede patienter udtrykker en større tryghed i forhold til eget helbred.

 

-Medfinansiering – der er sket en omlægning af den medfinansiering, som kommunen skal betale, hver gang en borger kommer på sygehuset. Det er blevet dyrere, men vi er ikke ekstra udfordret, da der gennem mange år, har været igangsat forebyggende initiativer. Vi ser derfor ud til, at følge det forventede budget.

 

-Tandlægebetjening Skagen er udfordret af, at en tandlæge har sagt op og vi ikke bare kan finde en ny. Vi har hidtil prioriteret at der skal være behandling i Skagen, selvom vi på den måde får færre behandlinger for pengene.

 

Bedste hilsener

Birgit S. Hansen 

Borgmester

📞98455001

📞29163039

Mail: bihn@frederikshavn.dk

 

 

 

 

Bjarne Laustsen – Folketingsvalg 2019

Repræsentantskabsmøde

Socialdemokratiet Frederikshavnkredsen lørdag 30.3.2019.

 Bjarne Laustsen genvalgt som Folketingskandidat

I Socialdemokratiet er vi helt parat til den valgkamp, der venter os. Vi har en vældig stor selvtillid, og vi har noget at have den i. Vi har grundigt forberedt et regeringsskifte, og vi har ikke mindst Mette Frederiksen som en stærk nordjysk statsministerkandidat. Vi har udviklet nogle politiske mål, som går ud på at prioritere velfærd over skattelettelser. Vi vil investere i mennesker, ikke dele skattelettelser ud til de velstillede.

Der er klar kant til de borgerlige. Ikke mindst viser Lars Løkkes sundhedsreform, at hensigten er at afskaffe de demokratisk valgte regionsråd for at kunne gennemføre en historisk centralisering. Vi har udstukket en helt anden retning med større nærhed til sundhedssektoren.

På uddannelsesområdet er der skåret millioner væk med det såkaldte omprioriteringsbidrag på to pct. Den besparelse vil en ny S-ledet regering standse, så vi igen kan satse på bedre uddannelser og højere kvalitet.

Den grønne omstilling vil vi også tage helt anderledes håndfast på. Klimaforandringer truer os alle og derfor vil vi aktivt arbejde for FN’s 17 verdensmål.  Vi arbejder for den grønne omstilling, både fordi det er en livskvalitet at have et godt miljø og fordi vi ved at udfase de fossile brændstoffer vil gøre os uafhængige, når vi kan producere vores egen energi. Der er ligeledes titusindvis af danske job i den grønne omstilling, hvad der er ligeså glædeligt.

Vi tilbyder også en tidligere folkepension til de nedslidte, som efterlønnen oprindeligt var tiltænkt. Det skal være en rettighed at kunne trække sig efter et langt og nedslidende liv på jobbet. Desuden vil vi arbejde for at forbedre seniorførtidspension, idet vi erkender et stort behov på det felt.

Der er også behov for en aktiv trafikpolitik. Vi vil investere i infrastruktur og fremfor alt gennemføre den tredje vestlige Limfjordsforbindelse samt en udvidelse af Skagensvej til en 2+1-vej. Ligeledes vil vi også forbedre den kollektive trafik, både busser og tog samt ved en elektrificering af jernbanen til Frederikshavn.

I forhold til EU står vi med to udfordringer, nemlig valget til Europa-Parlamentet og Englands udtræden af EU. Vi har meget store forventninger til, at EU-valget vil give øget styrke til Socialdemokratiet, og vi vil opfordre alle nordjyder til at stemme på Morten Klessen. Når vi kan takke Ole ”EU” Christensen, skyldes det, at nordjyderne bakkede op om ham, og det skal vi også gøre for at få Morten Klessen valgt, så han kan indtræde i parlamentets vigtige landbrugs- og fiskeriudvalg.

Socialdemokratiet anviser en vej, hvor vi år for år sikrer penge til at udvikle vores velfærdssamfund. Derfor skal vælgerne snart tage stilling til, om vi skal beholde skatten til at forbedre og udvikle velfærden eller om vi skal sende de velstillede gaver i form af lavere topskatter, lavere afgifter på luksusbiler og generelle skattelettelser. Vi opfordrer alle til ved det valg, der snart kommer, at bakke op om vores kurs. Det kan siges meget enkelt: Hvis du vil have en ny regering, skal du stemme socialdemokratisk. Og selvfølgelig stemme på Bjarne Laustsen som har repræsenteret Frederikshavns kredsen på allerbedste vis og er Nordjydernes fortrukne tillidsmand.