Af Borgmester Birgit Hansen – Der sker jo ikke noget….eller gør der?

Der sker jo ikke noget….eller gør der?

Kære medlemmer

Op til generalforsamlingerne i partiforeningerne spurgte jeg vores medlemmer af de politiske udvalg om emner, de vil nævne, der arbejdes med i udvalgene.

Det er en god øvelse lige at remse op ind i mellem. Der sker så meget.

Jeg vil gerne dele informationen om det der sker i udvalgene, og det bliver opremsning.

Vil man have uddybet eller har supplerende – så kontakt endelig en af os byrådsmedlemmer.

Vi vil meget gerne dialogen.

Jeg vil inden opremsningen orientere om, at vi er i gang med budget 2020. Der er udfordringer. Vi skal spare 26,4 mio. på driften, når vi ser på udgifter og indtægter, som vi kender allerede. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen kender vi først medio sommer. Så budget processen er lang, men vi arbejder seriøst med de vilkår, vi kender og kan påvirke. Der bliver som altid budgetmøde arrangeret af partiet. Men også i denne sammenhæng: giv lyd med ideer, forslag, kritik – positiv som negativ. Det bliver vi klogere af.

Nu til udvalgene: (langt fra alt er nævnt, der sker mere end det)

 

Plan og miljøudvalget

Havneudvidelsen i Frederikshavn er ved at være helt færdig, Skagen går man i gang med 3 etape – ligeledes står Sæby overfor udvidelse af deres havn.

Vindmøller har fyldt meget i debatten året igennem

Det lykkes efter god debat, at skabe flertal for testmøller uden for Frederikshavn Havn.

Det kan gå hen og blive en rigtig god forretning for Frederikshavn kommune, ud over at skabe arbejdspladser på havnen kan Frederikshavn forsynings forbrugere, nyde varme genereret af vindmøller.

Vi er godt i gang med for debat om nye områder til byudvikling.

Vi glæder os meget til at komme i gang, spænende at høre hvad den enkelte borger, kunne have af ideer og ønsker.

Støjsagen i Skagen har fyldt meget. Men vi har landet den med samme vilkår som sidste år.

Teknisk Udvalg

Sne: vi har ikke fået så meget sne, men rydningsniveauet måtte vi ændre, da vi ikke helt havde ramt borgernes forventningsniveau.

– vi har renoveret cykelstierne for knap 1 mill.

– vi har ud fra situation i sommers – lagt op til en debat omkring strandene

– færdig med første etape i byfornyelse i Frederikshavn (p pladsen) og godt i gang med gågaden og Rådhusparken.

– projektering af Sæby Havn er i gang

– Solnedgangs pladsen i Skagen – færdig til sommer

 

 

Børne- &Ungdomsudvalget: 

– samarbejdet ml. klubber og skoler er startet. Mål: øget fokus på barnet/den unge i centrum – mindre silotænkning

– flere penge til de mindste: vi har ikke mælk og honning, men vi har vendt trenden for første gang og forbedret normeringen.

– Vi har igangsat for 4 mio. udviklingsprojekter som bl.a. er med til at styrke arbejdsmiljøet(Nordstjernen) og har fokus på de svage unges styrker(Nord – Aalbæk). Vi vil allerhelst investere os ud af problemerne.

– Vi er ”nærrige” i B&U. Vi insisterer på at bruge penge på dygtige faglige kompetente voksne fremfor mursten.

Socialudvalget.

Den største sag er p.t arbejdet med tomgangshuslejen.

Vi arbejder med budgetbemærkningen vedr. Ældreboligerne i Ålbæk.

Vi har afholdt det første møde med Skagen Ældreboligselskab og

Domea, som administrerer boligerne.

Vi er enige om, at Skagen Ældreboligselskab / Domea igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til en helhedsplan i samarbejde med

Landsbyggefonden for at vores anvisningsforpligtelse tilpasses efterspørgsel, standard og antal.

Konkret talte vi om en reduktion i antallet af boliger på 14-16 stk,

Og evt. etableringen af nye familieboliger, 6-8 stk.

Et positivt møde som lagde grundlaget for det videre samarbejde omkring

Ældreboligerne i Ålbæk.

Vi har også ledige ældreboliger på Ingeborgvej og i Ravnshøj.

I samarbejde med bosætningskonsulenten har vi behandlet muligheden for at omdefinere boligerne til alm. lejligheder til tilflyttere til Frederikshavn.

Vi har 14 ledige ældreboliger på Ingeborgvej, og vi har 5 ledige lejligheder i Ravnshøj , som kan anvendes .

Vi friholder 2 lejligheder i Ravnshøj til den oprindelige målgruppe, og vi friholder tryghedsboligerne på Ingeborgvej, hvor vi også kun bruger 3 lejligheder pr. blok.

Sagen blev fra Socialudvalget sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet,

Og vender så tilbage til udvalget.

DF stemte dog imod indstillingen.

Vi har nu  en plejeboliganalyse

Sager på vej :

møde med Dansk Folkehjælp, repr. fra både den lokale del og fra deres landsorganisation vedr. Ensomhed blandt ældre.

Vi hører senere nærmere.

Vi har et glimrende samarbejde med ÆldreSagen og har haft et møde med dem vedr. Pårørende politik.

Der hører vi også nærmere.

– og så skal vi til at tale budget

Kultur og Fritidsudvalget

Tilskud model – udmøntning af denne

Haltilskudsmodel – den arbejder vi med

Og oveni kører kultur og fritidsudvalget en omgang på: hvad sker der i fritids og kulturlivet? Altså fokus på alt det gode der sker. Så vi kan mødes i fællesskaber og få ting til at ske.

 

Sommerbybus fortsætter med ren kommunal finansiering efter statstilskud bortfalder

Mere skiltning i Skagen kommer

Guider på Grenen stor succes som fortsætter

 

Arbejdsmarkedsudvalget

Platform – springbræt til uddannelse og job: Projektet er et 3 årigt metodeprojekt og Frederikshavn Kommune ønsker sammen med en række samarbejdspartnere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfundet at afprøve en ny model for sammenhængende forløb for unge som det med andre metoder ikke er lykkedes at skabe kontakt til. Formålet er, at skabe nye løsninger for denne gruppe på tværs af sektorer, så de tilbydes fleksible, individuelle og håndholdte indsatser på vej mod uddannelse og/eller job. Projektet er et partnerskab mellem Frederikshavn Kommune, JobsPartner og VUC&HF Nordjylland og bliver primært finansieret via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

 • Investering i efterværnsindsatsen: Som led i satspuljeaftalen for 2017 blev der udmeldt en ansøgningspulje, som kommuner kunne søge til at omlægge efterværnsindsatsen i kommunen. Socialstyrelsen har i denne forbindelses bevilliget 9,5 mio. til projekt ”Efterværnsenheden” i Frederikshavn Kommune. Formålet med projektet er at kunne kvalificereog udvide vores nuværende indsats over for målgruppen. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og det er forankret i Center for Arbejdsmarked. Børne- og Ungdomsudvalgets midler til indsatsen er overført til Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 • Jobmesse: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at Center for Arbejdsmarked skulle afholde Jobmesse den 14. marts 2018 i Arena Nord. Der var 55 virksomheder repræsenteret på Jobmessen, og disse var bredt repræsenteret på brancher og geografi. Messen var åben for alle og der var inviteret ca. 1500 jobsøgere, fordelt på forskellige jobklare målgrupper, og det anslås, at Jobmessen i alt blev besøgt at ca. 2400 personer. Der er planlagt en ny Jobmesse for 2019 d. 13. marts fra kl. 10.00 til 13.00.

 

 • Brobygning til uddannelse: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 12. april 2018, at Center for Arbejdsmarked etablerede et samarbejde med EUC Nord om at tilrettelægge og afvikle det uddannelsesrettede tilbud ”Brobygning til uddannelse” (BTU). BTU er for unge uddannelsesparate mellem 18 og 29 år, der vurderes at have behov for at vedligeholde og udvikle kompetencer som led i en uddannelsesrettet indsats frem mod start på uddannelse. Tilbuddet finansieres af 6 mio. kr. investeringsprojektet ”Fokus på unge” fra byrådet.

 

Ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør: Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Ambassadøren finansieres af SIRI og gælder fra 1. august 2018 til den 31. december 2021.

 

 • Kommuneguider i Skagen 2018-2020: Kommuneguider i Skagen ansættes til primært at varetage udfordringen med trafikregulering på parkeringspladserne på Grenen. Stillingerne som kommuneguider skal besættes af kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers reglen. Evalueringen af ordningen viser, at det har været et godt initiativ og ordningen vil kunne findes i Skagen igen fra juni 2019.

 

 • Kandidatbanker: Som et led i Beskæftigelsesreformen, skal kommunerne samarbejde om at sikrevirksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. På den baggrund har Jobcenter Frederikshavn i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Brønderslev etableret en række tværkommunale kandidatbanker. En kandidatbank er en database, hvor motiverede ledige med rette faglige og personlige kompetencer kan blive tilmeldt. Virksomhedskonsulenterne kan efterfølgende udsøge rette kandidater til indkommende jobordrer. Med de tværkommunale kandidatbanker kan de fire jobcentre gøre dette på tværs af kommunegrænserne. Jobcentrene har udpeget 5 områder, hvor der fremadrettet forventes et stort behov for arbejdskraft. Det drejer sig om:

 

o Bygge- og anlægsbranchen

 

o Metalindustrien

 

o Fisk- og fødevareindustrien

 

o Hotel- og restaurationsbranchen (turisme)

 

o Plejesektoren

 

 • Åbn anonym psykolog rådgivning: Frederikshavns Kommune tildelte 200.000 kr. til et forbyggende initiativ, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, under Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) herunder Center for Arbejdsmarked (CAM) til at oprette et tilbud om gratis, anonyme psykologsamtaler for unge mellem 15 og 25 år, der er bosat i kommunen. Formålet er at tilbyde tidlig indsats i forbindelse med psykiske udfordringer og for at kunne holde de unge i job/uddannelse. Tilbuddet startede op d. 15. marts 2018 og der er samlet set blevet afholdt 170 samtaler fordelt på 108 unge og det estimeres at tilbuddet har hjulpet 3 unge af uddannelseshjælp samt sikret, at minimum 7 unge over 18 år ikke er kommet på offentligforsørgelse ved at hjælpe dem til at kunne fortsætte på deres uddannelser.
 • Formidling og udviklingskurser til ledige: Center for Arbejdsmarked har iværksat motivations- og udviklingskurser for ledige borgere med henblik på at give dem de kvalifikationer der skal til i forhold til at kunne arbejde for MARS når virksomheden starter op. Yderligere er der lavet en lang række formidlings og opkvalificeringskurser for ledige således at de har været i stand til at få arbejde hos Danish Crown Sæby.

 

 • Udviklingsarbejde med Erhvervsrådet/Erhvervshus Nordom at etablere et partnerskab: Der er igangsat et udviklingssamarbejde med Erhvervshus Nord og de lokale virksomheder, med fokus på at skabe beskæftigelse til borgere med andre problemer end ledighed.

 

 • Beskæftigelsesplan 2019: I samarbejde med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har Arbejdsmarkedsudvalget udarbejdet og godkendt Beskæftigelsesplanen for 2019 for Frederikshavnkommune.

 

 • Kontanthjælp:

 

o Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp har været faldende i 2018. Dette gør sig både gældende på landsplan, regionalt og i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn er gået fra at have 650 fuldtidspersoner på kontanthjælp i januar 2018 til at have 589 i december 2018. Det svarer til et fald på 9,4% for perioden.

 

o Frederikshavn har et større procentvist fald end på landsplan 9,1% og RAR Nordjylland 7,4%. Til gengæld har både Brønderslev 15,9%, Hjørring 19,7% og Jammerbugt 11,6% klaret sig bedre end Frederikshavn Kommune.

 

o Til og med juli 2018 var Frederikshavn på niveau med alle 3 nabokommuner, men i de efterfølgende måneder har de andre trukket fra samtidigt med at Frederikshavn er faldet lidt tilbage. Tilbagefaldet kan skyldes at mange kontanthjælpsmodtagere har sæsonarbejde som slutter ved udgangen af sommeren.

 

o Ses der på arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter endt forløb for de kontanthjælpsmodtagere der stoppede på kontanthjælp i 2. kvartal 2018, så er det kun 34,5% der er på offentlig forsørgelse. Det er bedre end på landsplan 37,1% og det er på niveau med både RAR Nordjylland 34,5%, Hjørring 34,9%, Jammerbugt 28,2%. Brønderslev klarer sig en anelse ringere med 42,1% på offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt forløb.

 

 

 

 • Uddannelseshjælp:

 

o Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp har været faldende i 2018. Dette gør sig både gældende på landsplan, regionalt og i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn er gået fra at have 440 fuldtidspersoner i januar 2018 til at have 426 i december 2018. Det svarer til et fald på 3,2% for perioden.

 

o Frederikshavn har et større procentvist fald end på landsplan 1,2% og i Hjørring 1,7%. RAR Nordjylland har et fald på 4% mens Brønderslev 6,7% og Jammerbugt 15,4% klarer sig markant bedre end resten.

 

o Ses der arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter endt forløb for de uddannelseshjælpsmodtagere der stoppede på uddannelseshjælp i 2. kvartal 2018, så er det kun 18,4% der er på offentlig forsørgelse. Det er bedre end på landsplan 22,6%, RAR Nordjylland 19,2% og Jammerbugt 25,3%. Hjørring 7,1% og Brønderslev 8,1% klarer sig dog markant bedre end resten i forhold til at holde dem ude af offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt forløb.

 

Økonomiudvalget

Budget rammer – vi har sendt rammerne for budget 2020 i udvalgene

Ledelses struktur – her arbejder vi med de øverste ledelseslag – struktur

Ejendom centret – samarbejde, effektivitet, markedsføring, sælg noget (byggegrunde, bygninger vi ikke skal bruge, jord = aktivitet)

Sygefravær – følger vi og er opmærksomme på udviklingen – den ene og anden vej

Møder med HovedMED

 

Sundhedsudvalget

-Forældreuddannelse til førstegangs forældre. Projektet er blevet fortsat, da det giver en større tryghed i det at blive forældre og da der har været gode tilbagemeldinger fra forældrene.

 

-Der har været store udfordringer med plads på træningscenter Phønix i Frederikshavn. Vi er nu kommet dertil, at der er lavet udbud, for at undersøge muligheden, for at flytte tandklinikken til bedre lokaler og måske i samme omgang, få forbedret forholdene for træningscentret. En af de ting vi kan være stolte af i Frederikshavn kommune er, den genoptræning der tilbydes. Vi har et meget dygtigt og engageret personale, som sikrer at man får et personligt tilpasset tilbud og stort set alle er i gang inden 7 dage efter udskrivning.

 

-Sundhedsprofil 2017 – unges mentale sundhed er en udfordring, ikke bare i vores kommune. Vi sætter fokus på det, i samarbejde med ungebyrådet i løbet af det kommende år.

 

-Støtte til LandsbyLøbet – del af sundhedspolitik – lyst til livet – børn og foreninger. Et tiltag, der har været medvirkende til at få rigtig mange børn, unge og ældre i gang med løb, gang eller cykling.

 

-§18 midler (pulje til frivilligt socialt arbejde, primært i foreninger): Vi har revideret retningslinjerne, så det er præciseret:

 

* At aktiviteten er lokalt forankret

 

* At tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold i forhold til antallet af involverede brugere og frivillige

 

* At Sundhedsudvalget har mulighed for at prioritere bestemte temaer

 

* At Sundhedsudvalget forbeholder sig retten til at melde afslag til foreninger ved manglende regnskab for tidligere bevillinger, såfremt de er forpligtet eller udtaget hertil.

 

-Telemedicinsk infrastruktur – vi er godt med, med udrulning af brugen af digitale værktøjer i Frederikshavn kommune. Det betyder, at der er flere grupper af patienter, der indberetter egne tal/målinger, hvorved egen læge/sygehus er på forkant med at kunne hjælpe borgerne. De involverede patienter udtrykker en større tryghed i forhold til eget helbred.

 

-Medfinansiering – der er sket en omlægning af den medfinansiering, som kommunen skal betale, hver gang en borger kommer på sygehuset. Det er blevet dyrere, men vi er ikke ekstra udfordret, da der gennem mange år, har været igangsat forebyggende initiativer. Vi ser derfor ud til, at følge det forventede budget.

 

-Tandlægebetjening Skagen er udfordret af, at en tandlæge har sagt op og vi ikke bare kan finde en ny. Vi har hidtil prioriteret at der skal være behandling i Skagen, selvom vi på den måde får færre behandlinger for pengene.

 

Bedste hilsener

Birgit S. Hansen 

Borgmester

📞98455001

📞29163039

Mail: bihn@frederikshavn.dk

 

 

 

 

Bjarne Laustsen – Folketingsvalg 2019

Repræsentantskabsmøde

Socialdemokratiet Frederikshavnkredsen lørdag 30.3.2019.

 Bjarne Laustsen genvalgt som Folketingskandidat

I Socialdemokratiet er vi helt parat til den valgkamp, der venter os. Vi har en vældig stor selvtillid, og vi har noget at have den i. Vi har grundigt forberedt et regeringsskifte, og vi har ikke mindst Mette Frederiksen som en stærk nordjysk statsministerkandidat. Vi har udviklet nogle politiske mål, som går ud på at prioritere velfærd over skattelettelser. Vi vil investere i mennesker, ikke dele skattelettelser ud til de velstillede.

Der er klar kant til de borgerlige. Ikke mindst viser Lars Løkkes sundhedsreform, at hensigten er at afskaffe de demokratisk valgte regionsråd for at kunne gennemføre en historisk centralisering. Vi har udstukket en helt anden retning med større nærhed til sundhedssektoren.

På uddannelsesområdet er der skåret millioner væk med det såkaldte omprioriteringsbidrag på to pct. Den besparelse vil en ny S-ledet regering standse, så vi igen kan satse på bedre uddannelser og højere kvalitet.

Den grønne omstilling vil vi også tage helt anderledes håndfast på. Klimaforandringer truer os alle og derfor vil vi aktivt arbejde for FN’s 17 verdensmål.  Vi arbejder for den grønne omstilling, både fordi det er en livskvalitet at have et godt miljø og fordi vi ved at udfase de fossile brændstoffer vil gøre os uafhængige, når vi kan producere vores egen energi. Der er ligeledes titusindvis af danske job i den grønne omstilling, hvad der er ligeså glædeligt.

Vi tilbyder også en tidligere folkepension til de nedslidte, som efterlønnen oprindeligt var tiltænkt. Det skal være en rettighed at kunne trække sig efter et langt og nedslidende liv på jobbet. Desuden vil vi arbejde for at forbedre seniorførtidspension, idet vi erkender et stort behov på det felt.

Der er også behov for en aktiv trafikpolitik. Vi vil investere i infrastruktur og fremfor alt gennemføre den tredje vestlige Limfjordsforbindelse samt en udvidelse af Skagensvej til en 2+1-vej. Ligeledes vil vi også forbedre den kollektive trafik, både busser og tog samt ved en elektrificering af jernbanen til Frederikshavn.

I forhold til EU står vi med to udfordringer, nemlig valget til Europa-Parlamentet og Englands udtræden af EU. Vi har meget store forventninger til, at EU-valget vil give øget styrke til Socialdemokratiet, og vi vil opfordre alle nordjyder til at stemme på Morten Klessen. Når vi kan takke Ole ”EU” Christensen, skyldes det, at nordjyderne bakkede op om ham, og det skal vi også gøre for at få Morten Klessen valgt, så han kan indtræde i parlamentets vigtige landbrugs- og fiskeriudvalg.

Socialdemokratiet anviser en vej, hvor vi år for år sikrer penge til at udvikle vores velfærdssamfund. Derfor skal vælgerne snart tage stilling til, om vi skal beholde skatten til at forbedre og udvikle velfærden eller om vi skal sende de velstillede gaver i form af lavere topskatter, lavere afgifter på luksusbiler og generelle skattelettelser. Vi opfordrer alle til ved det valg, der snart kommer, at bakke op om vores kurs. Det kan siges meget enkelt: Hvis du vil have en ny regering, skal du stemme socialdemokratisk. Og selvfølgelig stemme på Bjarne Laustsen som har repræsenteret Frederikshavns kredsen på allerbedste vis og er Nordjydernes fortrukne tillidsmand.

 

Formanden og bestyrelsens beretning 2019

Bestyrelsens beretning for 2018 

Desværre har vi siden sidste Generalforsamling måttet tage afsked med gode kammerater grundet dødsfald. Vi vil som vanligt mindes dem alle med et minuts stilhed på vores Generalforsamling.

Bestyrelsen udtrykker også i denne beretning en stor tak for deres støtte til partiet gennem årene, og et: Ære være deres minde.

Globalt:
Klimakrisen:
Civilisationens fremtid vil på længere sigt blive afgjort af klimakriser, hvis katastrofale dimensioner vi knap kan ane og kun håbe på at kunne kontrollere.

At få klimaændringen mest mulig under kontrol er en nødvendighed, da den på afgørende måde vil diktere livsbetingelserne i anden halvdel af dette århundrede og århundreder fremefter. 

Det står fast, at mennesket er hovedårsagen.  200 års accelererende brug af fossile brændstoffer har bragt udledningen af drivhusgasser, mest CO2, op på 55-56 miliarder tons per år. Dette niveau har holdt sig uændret de sidste seks år. Jorden er flere millioner år gammel, men vi kan ødelægge den på 200 år. Det er tankevækkende.

I dag er temperaturen steget 0,85 grad i forhold til de første målinger i 1870. Mennesker og økosystemer rammes allerede i dag af klimaændringen. Det skyldes ikke mindst, at hyppigheden af ekstremt vejr er steget gennem de sidste 70 år.

Frem mod 2100 vil ekstremt vejr tiltage i kraft og hyppighed. Havstigningen vil nå mindst 0,4 meter. Oceanerne vil blive mere sure og indeholde mindre ilt. Permafrostområder vil være skrumpet væsentligt. Hvor meget der sker, og hvor galt det går, afhænger helt af den menneskelige faktor.
Danmark udleder 0,05% af al verdens co2, Så det er nok vigtigt at vi koncentrerer os om de store co2 syndere: USA, Rusland, Indien mm. Her er der virkelig noget at hente.

Men vi skal begynde ved os selv. Selvom Danmark er et lille land, kan vi godt gøre en stor forskel.

 

Udover co2 problemerne er der også store problemer med plasticaffald.
Store dynger af plasticflasker, engangsskrabere, hjulkapsler, plasticposer, tandbørster, bildele, emballage og så videre og så videre, bliver hældt i havet, hvor det bliver spist af fiskene og til sidst af os selv

Ti floder er ansvarlige for op imod 90 procent af alt det plasticaffald, som floder sender ud i verdenshavene.

Otte af disse floder ligger i Asien, mens to ligger i Afrika.
Samlet set vælter de 10 floder op imod 4 millioner ton plasticaffald (det svarer til vægten af 11 Empire State-bygninger) ud i verdenshavene om året, og det går hårdt ud over fisk, fugle og havpattedyr.

Når så stor en del af plasticaffaldet øjensynligt kommer fra kun 10 floder, er det også klart, hvor det vil være et godt sted at sætte yderligere ind.
Det viser hvor vigtig det er med affaldshåndtering i byer langs med floder er i forhold til at begrænse mængden af plasticaffald i verdenshavene.
Disse floder ligger i nogle af klodens fattigste egne, så her vil det være en god ide at vi, de rigeste lande hjælper til med at få affaldssortering sat i system for vores alles fælles bedste.

Nationalt:
Sundhed:
Over de seneste 30 år er der blevet større forskel i levetid mellem de mest velstående og dem i vores samfund, der har mindst.
En ulighed man kan forudse allerede fra livets start.
Og selvom sygdom rammer os alle, så rammer den ofte hårdest hos dem, der i forvejen har mest at slås med.

I både landområder, provinskommuner og de store byer er der nu mangel på praktiserende læger, og problemet bliver kun værre.
Mange steder er der blevet længere til det nærmeste hospital.
Det  i sig selv, har gjort det muligt, at man kan få den bedste og mest specialiserede behandling ved alvorlige sygdomme. Det er godt.
Men det behøver jo ikke være sådan, at man skal køre langt for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme.
Det handler nemlig også om tryghed. Særligt for de ældre medborgere, der indlægges.
Omsorg kan ikke bare effektiviseres.
Når der er travlt i sundhedsvæsenet, er det samtalen og relationerne mellem den enkelte patient og sygeplejersken eller lægen, der får ringere vilkår. Og det er ganske enkelt ikke en særlig klog prioritering.
Regeringen er i gang med at prøve om de kan nedlægge Regionerne  og sætte professionelle bestyrelser  til at styre sundhedsvæsnet.
Jeg håber ikke det vil ske.
Jeg tror at den bedste måde at have et retfærdigt fordelt sundvæsenet på, er ved at have folkevalgte som i de nuværende Regionsråd.
Hvis det lykkes for regeringen at nå at nedlægge regionerne håber jeg at Socialdemokratiet har mod nok til at trække en sådan beslutning tilbage efter et valg.

Skat:
I Danmark har vi en kontrakt med hinanden. En kontrakt hvor alle kan regne med fællesskabets hjælp til at få en god uddannelse. Behandling hvis man bliver syg. Og en hjælpende hånd, hvis man mister sit arbejde. Til gengæld er det en forudsætning, at enhver yder sit. 

De seneste år har vi været vidne til, at internationale svindlere har kunnet trække enorme beløb ud af Danmark. At nogle af de bredeste skuldre her i landet har kastet deres læs fra sig og flyttet deres penge i skattely. Og at helt almindelige mennesker og mindre virksomheder har oplevet en uacceptabel vilkårlighed i Skats kontrol af, hvem der rent faktisk betaler.
Hvis ikke det ændres, risikerer vi, at hele grundlaget for vores kontrakt med hinanden skrider.

Det er fællesskabet, der bliver snydt, når både danske og udenlandske  virksomheder aggressivt spekulerer i ikke at betale skat der, hvor de har tjent deres penge.

Lige pt skyldes der 126 mia. kroner til  staten ! Tænk hvad vi kunne få af velfærd for disse mange penge.
Jeg håber Socialdemokratiet vil gøre alt for et bedre skattesystem, når vi kommer til magten.

Pension:
I disse dage kommer der mange bud på en tilbagetræknings ordning fra arbejdsmarkedet for dem der er mest nedslidt.
Det er en rigtig god ide, men hvordan finder vi ud af hvem der er mest nedslidt: som jeg ser det kan man både være nedslidt fysisk og psykisk. Men der er ingen tvivl om at en tilbagetræknings ordning er påkrævet.
Måske skulle man have beholdt efterlønnen i sin oprindelige udformning, hvor man kunne trække sig tilbage som 60 årig og hvor man ikke blev modregnet i sin efterløn, fordi man havde en pensionsopsparing.
Dette vil have betydet, at dem der var mest slidte kunne trække sig tilbage og dem der kunne arbejde længere måske ville gøre det, evt. med forskellige former for seniorordninger.

EU valg:
26 maj er der valg til EU. Selv om det måske ikke interesserer så mange og EU ligger langt væk, så er det alligevel vigtigt at komme op og stemme.
Vi vil gerne opfordre til at man stemmer på Morten Klessen til EU valget.
Morten er afløser for Ole EU som var Nordjydernes stemme i EU.

FV 2019
Mette står stærkt i meningsmålingerne og her oppe, er Bjarne populær som sædvanlig, så mon ikke der bliver et regeringsskifte senest til sommer, det håber og tror vi på.
Så håber vi at Socialdemokratiet har mod og magt til at føre en anstændig og Socialdemokratisk politik, til gavn for alle landets borgere.
I partiforeningen er vi i gang med planlægning af den kommende valgkamp, og hvis der er nogen som har lyst til at give en hjælpende hånd, er de meget velkomne.

Lokalt:
Det er vores pligt at tage hånd om de mange unge, der ikke får en uddannelse.
I partiforeningen er vi nu i gang med at undersøge hvor mange i Frederikshavn Kommune der ikke får en uddannelse.
Hvad skal der til ? og hvor skal vi sætte ind ? Det er der mange gode bud på.
Vores mål er at vi som kommune gør alt hvad vi kan for disse unge, så de kan få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i fremtiden.
I Frederikshavn er vi ikke i tvivl om at kultur og trivsel er en vigtig faktor..
I alle byer hvor der er vand eller hvor man har en havn, gør man alt for at trække borgerne ned til vandet, med forskellige tiltag.
Vi prøvede for nogle år siden at lave en skaterrampe for unge, på Paradis kajen, dette var ikke en udbredt succes.
I Partiforeningen har vi en ide om at Krudttårns pladsen skal udvides ned til vandet med trapper ned i vandet, borde og bænke, så man sidde og følge med i livet på havnen.
Det er ikke bare noget man lige gør. Det kræver både planlægning og omstrukturering, men vi tror på at det kan lade sig gøre, hvis der er vilje til det, både til gavn for både her boende borgere og turister.

Vi ved godt at vi i kommunen skal spare og at der er sat penge af til mange gode formål, så godt det lader sig gøre indenfor de budgetmæssige rammer, men vi er heller ikke i tvivl om at der stadig er meget at gøre for ældre, handicappede og syge medborgere.
Vi ved godt at vores sundhedspersonale løber stærkt og gør hvad de kan, men på nogle punkter som f.eks. rengøring, mere tid ved hjemmebesøg osv.er der endnu plads til forbedring.

I partiforeningen har vi deltaget i og udført de arrangementer der står i aktivitetskalenderen :

-Bl.a. kan nævnes 1 maj på Knivholt, hvor vi kom i kontakt med mange af vores      medlemmer som kunne få en snak og svar på alle deres spørgsmål af de fremmødte politikere  
       .
 Vi havde i december en julefrokost for afgåede byrådsmedlemmer,en tilbagevendende
 tradition som alle er glade for. Her bliver der udvekslet minder fra tidligere tider.
 Vi var 18 personer til denne aften.

 

 • Vi havde inviteret til nytårstaffel og det tilbud var der 28 der tog imod. Vi havde en god aften med stegt flæsk og persillesovs, samt underholdning ved Egon Nielsen der fortalte om smuglerkongen Thorkild Løndahl.
 • I forbindelse med det kommende folketingsvalg, deltog vi i kampagnedag i gågaden, hvor vi havde besøg af Mette Frederiksen og Bjarne Laustsen.Her var der mange der fik en snak med begge de 2 populære politikere og en del selfies blev der også taget.
 • Vi havde i samarbejde med byrådsgruppen arrangeret en partidag.
  Et tiltag der havde til formål at få bestyrelserne og byrådsgruppen til at få en god kommunikation, et godt samarbejde og ikke mindst et godt kendskab til hinanden.
  En dag der bl.a. udmundede i at vi vil lave en fast dag 1 – 2 gange årligt, hvor vi er sammen og diskuterer forskellige emner.
 • Vi deltog på Forårsmessen her først i marts måned.
  Der var deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, Byrådspolitikere, Tina Kjellberg, Bjarne Laustsen og Morten Klessen
  Her var der rigtig mange der kom forbi vores stand og fik en snak om forskellige politiske emner.
  På forårsmessen fik vi 8 nye medlemmer.

  Vi har på vores bestyrelsesmøder, som regel inviteret en politiker med til at fortælle om hvad der rør sig på vedkommendes områder og samtidig leglighed til at stille spørgsmål.
  Dette synes vi er en succes og vi har indtrykket af at politikerne er glade for at komme og at der er nogen i partiorganisationen, der interesserer sig for deres arbejde.

Sidst men ikke mindst, stor tak til vores politikere i Kommune, Region og Folketing.
Vi ved de gør et stort stykke arbejde for at føre de Socialdemokratiske ideer og visioner ud i livet selv om det nogen gange er op ad bakke.

Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Venlig hilsen Bestyrelsen,
Socialdemokraterne Frederikshavn

Vi nærmer os folketingsvalget – af Birgit Hansen

Kære medlemmer

 

Vi nærmer os folketingsvalget.

Det er altid spændende. Man kan sige meget om, at nu vågner de da for alvor – partierne og kandidaterne. De er aktive som aldrig før, kan man hævde. Men hvorom alting er, giver det os vælgere en mulighed for at se, og få opfrisket, hvad de går til valg på.

Jeg holder absolut øje med de, der vælger velfærd.

Det gør jeg som borger, som socialdemokrat men også som borgmester.

Jeg er udemærket klar over, at skattepolitik, erhvervspolitik, “sygehus”politik og grænse- og flygtningepolitik betyder noget.

Men jeg holder mest øje med de kandidater til folketinget, der vil prioritere folkets skole, ældreområdet, børnene, dagtilbud, handicapområdet.

Jamen det er jo kommunalpolitik…ja det er det, men i kommunerne er vi afhængige af Folketingets prioriteringer og den økonomiaftale KL og regeringen indgår hvert år.

I Frederikshavn Kommune er vi startet på at forme budget 2020. Vi starter tidligt for at kunne agere på mest muligt kendt i tide. Vi ved allerede nu, at det er nødvendigt at skære driftudgifterne med 26,4 mio.. Det skyldes difference mellem kendte indtægter og udgifter. Økonomiudvalget behandlede kendte tal og tids- og procesplan på februar mødet, og her sendte økonomiudvlaget det klare signal, at vi vil skåne børneområdet for deres andel af de 26,4 mio. Det er en klar prioritering. Det betyder ikke, vi er kolde overfor de andre områder. Men her sætter vi retning, og vi prioriterer børnene i denne sammenhæng. Det er klogt at få børnene godt i vej – så at sige.

Fordelingen af besparelsen på 26,4 mio. arbejder vi løbende med. Vi kan ikke spare 26,4 uden det mærkes, men det er en bunden opgave. Vi byder som altid de andre partier ind til samarbejde – ligesom vi gerne lytter til gode råd fra borgere, ansatte osv..

Efter sommer kender vi økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Her er vi i Frederikshavn Kommune afhængig af det, jeg kalder fattighjælp – nemlig de puljer der er til vanskeligt stillede kommuner. Her skal vi gerne have 75 mio. udover det vanlige tilskud og udligningsbeløb. Og vi er afhængig af en regering, der kender betydningen af kerneopgaverne i kommunerne.

Jeg synes, der er kedeligt at tale så meget om stram økonomi, men det er et vilkår.

Og når det er sagt, vil jeg minde om alt det gode der sker i kommunen. Tænk på alle de gode ansatte der hver dag er der for børnene, de ældre, de handicappede, alle de frivillige, alle foreningerne, alle de aktiviteter, der foregår, investeringerne i vores havne og et erhvervsliv, der knokler for at skabe arbejdspladser og vækst – og heldigvis meget mere.

Bedste hilsner

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune

.

Rigtigt godt nytår. af Birgit Hansen

Kære alle

Nogle uger inde i året men alligevel: rigtigt godt nytår.

I dag søndag d. 27. Januar, inden håndboldlandskampen som herrerne jo vandt flot, deltog jeg i mødet i Middelfart, hvor Mette F. havde sat borgmestre, organisationsfolk, gruppeformænd, folketingsgruppen m.fl stævne.

Jeg er glad for at opleve en særdeles veloplagt og forberedt partiformand, for der er nemlig nok at tage fat på.

I kommunerne er vi optaget af økonomien, som i mange kommuner er presset pga. den demografiske udfordring med flere ældre, øgede udgifter til specialområdet og i det hele taget flere borgere med behov for støtte.

Det arbejder vi med i KL og taler med hinanden om kommunerne imellem på KL delegeretmøde, og når vi ellers mødes på tværs af kommunerne. Og det arbejder vi med hver dag i vores respektive kommuner.

Vi er tættest på borgerne i kommunerne og har ansvaret for driften af dagtilbudsområdet, folkeskolerne, handicapområdet, ældreområdet osv..

Vi er meget afhængig af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.

Vi er meget afhængig af, at vores opgaver tæt på borgerne anerkendes og prioriteres.

Tilbage til mødet med vores statsministerkandidat idag. Det er en fornøjelse at opleve, at indholdet på mødet i dag handlede om velfærd

Om børnene

Om pensionsvilkår

Om sundhed

Om uddannelse

Ja og om udlændingepolitik

Jeg er udmærket klar over, at uanset hvilken regering der kommer efter valget, så er vi ikke garanteret en gaveregn, men jeg er klar over, at den regering Mette F. vil stå i spidsen for har velfærd, tryghed og tillid på dagsordnen.

Når folketingsvalget bliver udskrevet, bliver vi bombarderet med udspil (det er startet), med visioner, med løfter (hvis man tør), og så handler det om, hvem tør vi overdrage ansvaret for vores land?

Jeg er ikke tvivl.

Og til sidst tilbage til starten af dette indlæg:

Stort tillykke til dejlige Danmark og især til landsholdet med sejren i dag.

Lad os håbe på endnu en snarlig sejr, når folketingsvalget har fundet sted.

Det betyder i den grad noget for os herude i kommunerne, hvem der har nøglerne til ministerkontorerne.

Mvh

Birgit

Finansloven 2019 – Af Bjarne Laustsen MF (S)

Finansloven 2019

Af Bjarne Laustsen MF (S)

 

Regeringen og DF har med deres finanslov med bare et lille enkelt forslag om at sende de kriminelle på en øde ø fuldstændig flyttet fokus fra de væsentlige og langt alvorligere problemer end at bruge en lille milliard til 100 mennesker, der er på tålt ophold i Danmark. Men vi står altså midt i en meget alvorlig situation, hvor vores klima har brug for hjælp og vi kunne lave en større grøn omstilling, for det skal vi alligevel gøre. På de to foregående finanslove har prioriteringerne været helt ved siden af skiven ved fx at sænke bilafgifterne på ikke-klimavenlige biler, og som det ikke er nok, har man valgt at sænke på private fly og store lystbåde.

 

Velfærden er underprioriteret. Det kan vi se ved, at både regionerne og kommunerne må spare på de såkaldt varme hænder og vi har faktisk set store besparelser på de mennesker som er frontpersonalet for at sikre en ordentlig velfærd. Nødhjælpsorganisationerne som ASF Dansk Folkehjælp beretter om, at efterspørgslen på julehjælp ikke har været større i nyere tid; det er som om regeringen tror, at lavere ydelser er svaret på alle udfordringer, og indtil nu er det kun ganske få, der er kommet i arbejde ad den vej, men endnu flere som AE-rådet har dokumenteret, er havnet i fattigdom. Så tallet af børn under fattigdomsgrænsen er nu oppe på ca. 64.500. Det er en rigtig dårlig start at give unge mennesker. Det var langt bedre at investere i dem og deres forældre, så de kan bryde den sociale arv og komme i uddannelse og beskæftigelse. Det er den bedste kur, et velfærdssamfund kan give til sine borgere.

 

I år har der været mange historier om at man er ved at løbe tør for arbejdskraft. Her vil jeg godt gøre opmærksom på, at vi i Nordjylland – efter Beskæftigelsesministeriet egen opgørelse – gældende for juni 2018 har sammenlagt mere end 19.000 ledige på dagpenge eller kontanthjælp. Hertil kommer de mange i skolepraktik, så brug dog de jobsøgende, som allerede er til stede, inden man importere mere udenlandsk arbejdeskraft.

 

”Venstre-ministres massakre af vores skattesystem er den største forbrydelse, der er begået mod velfærdssamfundet i min levetid, ” skrev Mogens Lykketoft for nylig, og årsagen var ikke svær at se. Med et stærkt forringet Skat er mange milliarder, som kunne være anvendt til den fælles velfærd, ikke blevet betalt. Samtidig er skattetænkningen og flugten til skattelylande vokset. Læsset begyndte at vælte, at det kom frem, at milliarder af kroner ulovligt og ubemærket er blevet hævet i tilbagebetaling for udbytteskat, og vi kan stort set intet gøre for at hente de tabte midler ind. Og nu står det klart, at restancer heller ikke er blevet opkrævet i tide. Denne forsømmelighed begyndte som en snedig plan i Anders Foghs hjerne, da Told og Skat blev sammenlagt. Den har nedbrudt samfundsmoralen og bidraget til at skabe såvel mindre velfærd som større ulighed.

 

Så det er ikke noget under, at landets største problem, det utætte skattesystem, har lagt navn til årets ord: hvidvask. Nu lever vi efterhånden i en ømskindet krænkelseskultur, og jeg erkender åbent, at også jeg føler mig krænket. Det er nemlig krænkende, at især borgerlige som Anders Fogh og Lars Løkke plus diverse skatteministre er ansvarlig for denne største skændsel i vor tid. Vi har fået ørerne tudet fuld af, at vi naturligvis sagtens kunne opretholde Skats fulde serviceniveau også med 1000 eller 2000 færre ansatte. Det var jo ikke sandt.

 

Her op til jul har nogle danskere fået en uventet julegave i form af afskrevet gæld. Det er kommet bag på mange, at de overhovedet skyldte det offentlige noget. Andre har fået gælden eftergivet, selv om de har rigelige midler til at betale. De, som vitterlig ikke har en rød reje, er man nød til at afskrive. Kort og godt er det endnu en tragikomedie, der udspringer af sammenbruddet i Skat.

 

Man kan som folketingsmedlem blive beskyldt for at stille for mange spørgsmål, ja, men i den aktuelle sag om skattevæsenet, ville jeg gerne have kunnet stille følgende spørgsmål: Kan det lade sig gøre at få udbetalt en mia. kroner fra Skat, uden at der er nogen der opdager det? De fleste ville have klasket sig på lårene af grin, men det var faktisk tilfældet, for selv om det er svært for Skat at kradse penge ind, så havde de trods alt fået de 12,7 mia. kr. ind, som de efterfølgende udbetalte til internationale svindlere uden nogen form for synderlig kontrol. Det er blandt derfor vi skal have en ny regering, for det er jo dem, der sidder der nu, som har skabt alle problemerne – også med afskrivning af gæld.

Så derfor vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt valgår.

 

Birgit S. Hansen – Kære socialdemokrater

Kære socialdemokrater

Jeg er kommet i den alder, hvor jeg tager mig selv i at tænke og sige: Jamen er der allerede gået et år siden sidste jul? Det er der.

Det er år et med et nyt byråd, der er gået.

Jeg bliver nødt til endnu engang at slå fast, at vi 18 socialdemokrater er meget bevidste om at samarbejde. Vi vil ikke skydes i skoene, at vi er magtfuldkomne. Jeg håber, virkeligheden viser, at vi mener det.

Har vi så ikke ment noget socialdemokratisk gennem året – jo det har vi da. Vi har stået i spidsen for at få lavet budget. Det er et godt budget med de vilkår, vi har.

Et bredt flertal i byrådet vedtog 3. oktober budgetforliget i Frederikshavn Kommune for 2019. Socialdemokratiet, Konservative, SF og Flemming Rasmussen, DF står bag.

Vi har et budget, hvor vi fortsat lever som, vi har råd til men, det har også været muligt at prioritere nogle områder.

Børn, ældre og arbejdsmarked.

Vi tilfører børneområdet ekstra 7,5 mio. kr. om året. Med de ekstra midler kan vi forbedre normeringerne i kommunens dagtilbud, og vi kan styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6 årige.

Nogle familier har det svært, og der er brug for, at vi holder hånden under de svageste i vores kommune. Vi tilfører derfor Center for Familie ekstra 10 mio. kr. i 2019. Ligesom vi dækker et merforbrug på området på 13,9 mio. i 2018 ind med penge fra kassen. Der er sat et arbejde i gang omkring indsatser og økonomi på dette svære område.

Til driften af vores folkeskoler tilfører vi ekstra 4 mio. kr. i 2019. Det redder ikke hele skolevæsenet – naturligvis ikke – for, vi er ramt af den værste faktor – nemlig faldende børnetal. Vi er tvunget til hele tiden at balancere mellem økonomi og kvalitet. Heldigvis har vi meget dygtige og dedikerede ansatte, der arbejder benhårdt.

De ældste borgere i Frederikshavn Kommune skal kunne leve et godt og værdigt seniorliv. Parterne bag budgettet er enige om, at midler, som Regeringen og KL øremærker til ældreområdet, forbliver på ældreområdet. De midler beløber sig i alt til 33,4 mio. kr. i 2019, (udover vores afsatte midler på området) som altså alle bruges på ældreområdet. Nogle af pengene bruges på, at ansættelsesstederne på ældreområdet kompenseres dag et ved sygdom. Ellers er det først efter fire uger. Så er det muligt at have råd til vikarer med det samme.

Virksomhederne i vores kommune buldrer afsted, og deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft stiger. I nogle brancher er der allerede mangel på folk. Vi skal have de sidste med, for vi har brug for at få alle ud på arbejdsmarkedet.

Vi opnår tre ting:

fremme de lediges livskvalitet

Understøtter virksomhedernes rekrutteringsbehov

Og reducerer kommunens udgifter

I arbejdet med dét investerer vi nu 1 mio. kr. ekstra i indsatsen i 2019 for i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv at bringe kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet.

Med indsatsen sigter vi efter at fremme de lediges livskvalitet, og vi imødekommer virksomhedernes behov for arbejdskraft. Når vi får flere ud på arbejdsmarkedet, reducerer vi samtidigt kommunens udgifter.

Alt dette om budget var repetition. Men det er ogå noget af det vigtigste i byrådets arbejder – nemlig prioriteringen af de 4 mia. vi har.

Jeg vil også i denne julehilsen henlede opmærksomheden på alle de frivillige og foreninger, vi er så priviligerede at have i vores område. De har min største respekt. De knokler i fællesskaber og byder indenfor. Af hjertet tak for denne indsats.

En anden stor sag i året, var sagen om kystnære vindmøller ud for Frederikhavn. Her valgte vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe at melde klart ud: vi vil ikke lægge sten i vejen for projektet. Vi går ind for grøn energi, vi er Energi kommune, vi skal passe på klimaet. Der kan være lokalt arbejde i møllerne. Her markerede vi, at vi er optaget af grøn energi. En god process lå forud for beslutningen om ikke at benytte vores indsigelsesret – to borgermøder og mulighed for borgere og erhverv  at indsende tilkendegivelser.

Udover dette – ja så arbejder vi hver dag i udvalgene og i de fora, hvor vi sidder som byrådsmedlemmer.

Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen: der er ikke noget, der kommer let, men vi har en styrke i at ville – borgere, erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunen, politikerne. Jeg er helt klar over, der kan være forskellige opfattelser, men kunsten er at ville og så diskutere mulighederne for til sidst at trække af på en beslutning.

 Det er det, vi er valgt til.

Sådan fortsætter det i 2019.

Rigtig god jul og godt nytår. 🤶����

Tak for I bakker op.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen

Borgmester

Overrækkelse af digt til Poesiparken

Det er mig en glæde her i dag, på Socialdemokratiets vegne, at kunne skænke Frederikshavn et nyt digt, som nu bliver det 12 i  Danmarks første og eneste poesipark,  i forbindelse med Frederikshavns 200 års købstadsjubilæum.
Frederikshavn har igennem de 200 år oplevet en stor forandring og Frederikshavn har været nødt til at være omstillingsparat når nye tiltag bød sig og når etablerede og vante aktiviteter forsvandt.

Her tænker jeg bl.a. på lukning af værfter og slut med det toldfrie salg som både svenskere, nordmænd og ikke mindst Frederikshavn nød godt af.

Men Frederikshavn kom videre og fik skøre ideer, bl.a. blev der lavet en palmestrand nord for byen.

Mange sagde at det var en af de skøreste ideer man endnu havde hørt om, men efter hånden som den blev kendt over hele landet og endda i udlandet, ja, så var det måske ikke så tosset en ide alligevel.

Ideer som denne beviser bare at vi i Frederikshavn er nødt til at gå nye og utraditionelle veje

Da vi i Socialdemokratiet blev opmærksomme på at der var mulighed for at kunne bidrage til et nyt tiltag her i byen, var vi alle i bestyrelsen enige om at det var en rigtig god ide med poesiparken,
fordi vi synes, det er en rigtig god idé at pifte byen op med værker, rundt omkring ,som alle byens borgere og gæster kan nyde godt af, og som får folk til at stoppe op i deres nogle gange fortravlede hverdag, citater som sætter tanker i gang
Vi tænkte en del over hvad vores udsagn skulle være og fandt ret hurtigt ud af at den nordjyske digter og forfatter, Carl Sharnberg, måtte være ham der havde noget at byde på.

Carl Scharnberg, er ofte er blevet kaldt ”arbejderklassens digter”.
Scharnberg er kendt for at formidle stærke budskaber i sine digte. Det gælder også det citat, som er valgt til det nye værk.
Digtet handler om, at man sammen kan skabe stor forandring, og det synes vi passer godt på Frederikshavn.
Værkets placering og materialevalg refererer tilbage til Brødrene Houmøllers Jernstøberi og Maskinfabrik, der lå her i Søndergade, og som senere kom til at hedde Alpha Diesel. En industrivirksomhed, der stadig har stor betydning for Frederikshavn, og som i dag har skiftet adresse og navn til MAN Energy Solutions.

Som jeg startede med at sige, så er det mig en stor glæde i dag at kunne afsløre og overrække Frederikshavn poesiby endnu et værk –  og må der komme endnu flere.

Ingen kan alt.
Alle kan noget. 

Spøgsmålet er:
Hvad er det, vi vil?

Der begynder forandringen!

 

 

Birgit S. Hansen – Vi skal huske børnene

Vi skal huske børnene

Vores landspolitikere er endelig begyndt at interessere sig for børneområdet. Blandt andet lover regeringen at afsætte en milliard kroner over en fireårig periode til udsatte børn. På den anden fløj vil Mette Frederiksen være børnenes statsminister. Og jeg vil da gerne rose, at landspolitikerne langt om længe taler om børnene. Men nu skal vi ikke tro, at vi bare kan læne os tilbage, og så får vi en fremtidig generation af velfungerende unge og voksne. Vi skal blive ved med at huske børnene, kæmpe for børnene – alle børnene.

Vi skal tage ansvar i det offentlige. Børnene er jo vores fremtid, og vi har dem nærmest lige så mange vågne timer som forældrene. Engang var det kernefamiliens opgave at sørge for børnene. Mor gik hjemme, mens far gik på arbejde. Hvis børnene var meget heldige, måtte de gå til en fritidsaktivitet. Men vi kan ikke længere smøre opdragelsen af på forældrene. Vi skal alle ud at realisere os selv, begge forældre har travle jobs, alle har travlt. Så næsten alle børn – høj som lav – har behov for støtte fra andre voksne end deres forældre.

Omkring 80 procent af de 0-6-årige går i daginstitution, før de begynder i skole. Det er blevet en kommunal opgave at sikre, at børnene bliver set og hørt, og at der er nok hænder, knæ og skuldre. Ligesom det også er vores opgave – sammen med forældrene – at ruste børnene til at blive mester i eget liv. Vi skal være der for de udsatte børn, men vi skal ikke glemme almenområdet. Hvis vi ikke hele tiden minder os selv og politikerne på Christiansborg om det, så betaler vores børn og unge prisen. I Frederikshavn Kommune og Nordjylland viste den seneste sundhedsprofil, at særligt de unge piger og kvinder har et dårligt mentalt helbred. Knap hver fjerde 16-24-årige kvinde vurderer sit eget mentale helbred som dårligt, og flere end hver tredje føler sig stresset. De unge kvinder er måske de første årgange, som betaler prisen for, at vores samfundsstrukturer og familiemønstre har ændret sig, men det offentlige er ikke rigtigt fulgt med. Vi skal opdatere vores offentlige sektor, så den passer til vores moderne samfund. Kommunen skal løse opgaven, men Christiansborg skal give os rammerne.

Jeg har tidligere efterlyst lige præcis en børnemilliard. Nu er den på vej ind i finansloven. I vores eget budget i Frederikshavn Kommune venter vi ikke på børnemilliarden. Vi afsatte i det indeværende budget seks millioner kroner til unge, som ikke går den lige vej til uddannelse. I næste års budget tilfører vi børneområdet 7,5 mio. kr. ekstra til at forbedre normeringer i dagtilbud, styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6-årige. Hvis børnemilliarden blev udmøntet på samme måde som ældre- og værdighedsmilliarden, ville vi i Frederikshavn Kommune modtage 33 mio. kr. Jeg tør kun drømme om, hvad vi kunne udrette med 33 mio. kr. specifikt til børn.

Synspunkt aj Bjarne Laustsen, Ole Christensen og Morten Klessen

Af Ole Christensen, MEP (S)
Morten Klessen, MEP-kandidat (S)
og Bjarne Laustsen, MF (S)

Hvad har mortensaften og Brexit med hinanden at gøre? Ikke særlig meget, skulle man mene, men i hvert fald sætter vi fokus på den problemstilling, netop lørdag den 10. november kl. 9,00-11,30 på MARTEC Skagen / Skagen Skipperskole, hvor det nuværende EU-parlamentsmedlem Ole ”EU” Christensen og kommende medlem/kandidat Morten Klessen samt den lokalvalgte MF´er Bjarne Laustsen vil belyse, hvad det kan komme til at betyde, når Storbritannien forlader EU-fællesskabet. Alle er velkomne, selvfølgelig også fiskere.

I dag ved vi, at Storbritannien eksporterer 47 pct. af sine varer til EU. Dvs., at hvis vi ikke får adgang til britisk farvand, så må det være slut med, at de kan eksportere mortensænder og fish´n´chips til de andre EU-lande. Noget for noget, og dybest set er det sådan en aftale, som EU også har med Norge, hvor de kan sælge deres fisk på det europæiske marked til gengæld for, at EU’s fiskere må fange fx norske sild i deres zone.

EU og Storbritannien er fortsat ikke blevet enige om, hvordan skilsmissen skal ske. Så vi kender slet ikke konsekvenserne af Brexit. For det danske fiskeri kan den britiske udtræden slet ikke undgå at blive en gyser. En analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i København bekræfter, at Brexit kan ramme fiskeriet og forarbejdningsindustrien i Danmark hårdt. I marts skønnede en analyse fra IFM fra Aalborg Universitet, at massefyringer i fiskeriet og den afledte industri kunne koste op mod 2000 arbejdspladser alene i Nordjylland, hvis englænderne nægter danske fiskere ret til at fiske i deres farvande.

Vi kender som sagt slet ikke den endelige aftale. Baggrunden er imidlertid temmelig klar. Det er livsvigtigt for dansk fiskeri at have adgang til britiske farvende. Mellem 30 og 40 pct. af fiskeriet foregår i den britiske zone af Vesterhavet. Årligt lander danske fiskere værdier fra dette fiskeri på godt 1 mia. kr., svarende til op mod 45 pct. af det samlede fangstvolumen. I sig selv vil der være ret få fartøjer, der reelt kan blive ramt, men til gengæld handler det om betydelige værdier og mængder af fisk. Ifølge EU’s regler må fiskerne godt færdes i andre landes farvande, så længe man holder sig inden for kvotesystemet. Hvis briterne melder sig ud af den ordning, stopper alt EU-fiskeri i de britiske farvande helt.

Hvis briterne på den måde vil have deres fiskerizone for sig selv, vil det ramme dansk fiskeri af sild, makrel, tobis og sperling. Ud over at få drastiske følger for det primære fiskeri, vil ”dem på land” – altså de ansatte i forarbejdnings- og transportsektoren – blive ramt, for færre fisk på auktionerne smitter af i lokalsamfundet. Og forbrugerne vil få færre produkter at vælge imellem.

Den britiske udtræden kan derfor tvinge danske fiskere til enten at lægge op eller søge andre farvande. Det er der stor usikkerhed om. Men vi må jo forhandle ud fra den enkle position, at hvis danske eller andre EU-fiskere ikke kan komme ind i den britiske zone, så skal de heller ikke sælge deres varer i EU.

Folketinget har også haft en høring om Brexits konsekvenser, men uden en konkret aftale kan vi ikke afgøre, hvor problemerne bliver størst. Men vi skal arbejde på at sikre danske fiskeriinteresser ved at fastholde fiskerimuligheder i den vestlige del af Vesterhavet. Det vil være mest betryggende for den fælles velfærd, at EU og briterne i fremtiden kan samarbejde og forvalte fiskebestanden bæredygtigt.

Fiskeriet har stor betydning i Produktionsdanmark generelt. Men det har også en meget positiv betydning for det såkaldte Vandkantsdanmark, som mere end noget lever af fiskeriet. Det er livsnerven for områderne omkring fiskerihavne som Hanstholm, Hirtshals, Skagen og Thyborøn – samt for en stribe andre havne og deres lokalområder. Derfor må det fremtidige fiskerisamarbejde med Storbritannien have højeste prioritet.