Nyhedsbrev fra Regionsrådet v/ Kirsten Morild Andersen

Nyhedsbrev fra Regionsrådet v/ Kirsten Morild Andersen

Der er nu gået lidt mere end et år siden nordjyderne fik et nyt Regionsråd, og det har været en meget hektisk periode, med mange og store udfordringer.

Som I er bekendte med, måtte vi afgive formandsposten til venstre, og vi kom heller ikke med i nogen konstituering på valgnatten.

Personligt fik jeg plads i Social- og Psykiatriudvalget, Det Nære Sundhedsvæsen, samt Udvalget for Borgerinddragelse og Demokrati. Herudover er jeg formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapeuter, samt bestyrelsesmedlem i Sundhedsklynge Nord. Endvidere har jeg en bestyrelsespost i Hospice Vendsyssel og i LAG Nord. Jeg er meget glad for, at jeg kom i netop disse udvalg og bestyrelser, da det er områder mit hjerte banker for, og derfor også områder jeg havde fokus på i min valgkamp.

Alle valgte i den socialdemokratiske gruppe er gået konstruktivt ind i arbejdet, og der spores en stor vilje til samarbejde fra alle politisk valgte. Mads Duedahl (V) forsøger på bedste vis, at finde kompromisser, og også med vores parti. Især når det kommer til mangel på erfaring og viden i egne rækker.

At blive medlem af Regionsrådet er en stor udfordring, og takket være erfarne og behjælpelige kollegaer med mange års erfaring, er det lykkedes mig at finde rundt i arbejdsgangene.

Jeg er af natur ikke et særligt tålmodigt menneske, og langsommelige arbejdsgange er ikke lige min kop the. Men, som min mentor Ole Stavad siger til mig: tålmodig og grundighed er vigtigt.

Fakta er, at vi har nogle store udfordringer, som vi i fællesskab skal tage itu med. Det er dog ikke nemt set i lyset af  de udfordringer Covid, inflation, sygeplejerskestrejken og en svag økonomiaftale har bibragt regionsrådets arbejde.

I min optik er de tre vigtigste udfordringer for nuværende:

– Udskydelse og overskridelse af byggeriet på det nye Universitetshospital

– Rekruttering og fastholdelse af personale på vore hospitaler

– Den lange venteliste for børn og unge – til Psykiatrien

 

Udskydelse og overskridelse af byggeriet på det nye Universitetshospital

Her blev sidste sommer ansat en ny projektdirektør, der gennemgik hele projektet. Dette afstedkom, at vi i september 22 blev informeret, at tidsplan og økonomi ikke længere holdt vand. En stor overskridelse på 1,37 mia. kroner, var pludselig vokset med 700 mio., og indflytningen var fremrykket til 2026. Et hospital, der oprindeligt skulle stå klar i 2020, var nu 6 år forsinket. Der er selvfølgelig mange udfordringer i et så stort byggeri og mange forklaringer på årsagen til udskydelsen. Herunder bl.a. Covid, manglende byggeleverancer, uforudsete problemer med vandrør og branddøre, vand der trænger ind gennem murværket, mangel på arbejdskraft og mm. Og jo længere tid et byggeri udskydes, jo større bliver prisen. Der søges nu om et lån i Sundhedsministeriet, hvilket også andre supersygehuse har fået, da de heller ikke har kunnet holde sig indenfor den økonomiske ramme.

Fakta er, at intet ændres ved at kigge bagud. For alle valgte i Regionsrådet er det vigtigste, at byggeriet gøres færdigt, og med den gode standard, der hele tiden har været målet. Et supersygehus for alle nordjyder, for det har vi brug for.

Rekruttering og fastholdelse af personale på vore hospitaler

En anden udfordring er mangel på arbejdskraft. Strejken blandt sygeplejersker betød, at flere skiftede fra det offentlige til det private, hvilket gør især de akutte og medicinske afdelinger meget udfordrede. Dette har afstedkommet vikardækning på mange afdelinger, og et vikarbudget med en overskridelse på 27 mio. Derfor er der også fortsat lange ventetider på mange behandlinger, med undtagelse af kræft og hjerteområdet, hvortil alle kommer i hurtig behandling.

Der arbejdes med flere modeller for, at fastholde og rekruttere personale, og herunder i udvalg for arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse. Der er bl.a. sat flere tiltag i værk omkring oplæringsforløb, seniorordninger o.l. Derudover har vi i budgettet afsat nye millioner til at dække særlig udsatte områder.

I den socialdemokratiske gruppe arbejder vi for ”et frihospital”, som er under udarbejdelse. Det skal sætte afdelingerne ”frie” til at gå nye veje på de enkelte afdelinger. Jeg tænker her på en nytænkning i forhold til arbejdstid, udarbejdelse af vagtplaner, det tværstrukturelle arbejde, samt arbejdskultur.

Jeg har siden valget også været i praktik på Regionshospitalet i Hjørring, hvilket var en stor oplevelse, der gjorde indtryk. Jeg forstod dog også, at der er en meget stor forskel på arbejdsgangene m.m. på de enkelte afdelinger, hvilket er værd at tænke lidt over.

Regeringen har også bidraget med en akutpakke for at få ventelisterne nedbragt, og der er lagt op til en styrket indsats for at skabe et robust sundhedsvæsen ved bl.a. lønbonus, fast track for autorisation til udenlandske sygeplejersker, ingen modregning i efterlønnen ved vagter, udvidelse af praktiktiden for studerende, og sygehusene som behandlingsansvarlige indenfor 72 timer. Desuden er der lavet en særlig aftale med de private sygehuse om deres hjælp til afvikling af ventelister. Det er mit håb, at alle disse indsatser tilsammen kan gøre en forskel for patienterne, og give et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Den lange venteliste for børn og unge – til Psykiatrien

Ventelisten indenfor Børn- og Ungepsykiatrien har været voldsomt stigende, men der synes lys forude. Situationen følges meget tæt i psykiatri- og socialudvalget. Der er indkøbt udredning hos privat leverandør til at imødegå en del af ventelisten, men der kommer desværre flere til. Der er også blevet ansat flere medarbejder og tilført flere midler.

Herudover har der været afholdt en konference med de praktiserende læger, kommunerne og psykiatrien, hvor formålet var at finde løsninger i fællesskab og gennemgå en udarbejdet tilgængeligheds analyse. Vi er i fuld gang med udmøntning af Regionens forventede bevilling via 10-årsplanen, der giver 8 mio. kroner til RN. Der afsættes også midler af til at styrke voksen og børn- og ungepsykiatrien, ligesom der skal arbejdes centralt med en model for behandling af dobbelt-diagnoser.

Det er endvidere besluttet i Sundhedsklynge Nord, at der skal arbejdes med en videre udvikling af samrådsmodellen og med et Tværfagligt udgående Team/TUT, der skal styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er afsat flere ressourcer til psykologer, der gerne må lave selve udredningen, men ikke gå ind i selve behandlingen. Unges mistrivsel og sårbarhed kan skyldes meget, og derfor er der også øget fokus på styrkelsen af et PPR plus, da det er vigtig at samarbejdet på tværs bliver styrket, samt at der bliver handlet herpå.

 

 

Andre vigtige fokuspunkter:

 

Praktiserende læger: Der bliver godt nok uddannet flere og flere læger, også i Ålborg, men de fleste nyuddannede ønsker desværre ikke at blive praktiserende læger, selv om manglen herpå er stor i vores region. Vi gør rigtig meget for at det skal være så attraktivt som muligt, men det er stadig en stor udfordring. Det er lykkedes at få en praktiserende læge til Ålbæk, men vi står lige nu med en ny udfordring i Strandby pr. 1.juni, Lad os håbe, at det lykkes at få en praktiserende læge her, da det betyder rigtig meget for lokalsamfundet og den enkelte borger.

Sundhedsklynger: Disse er startet som et samarbejde med kommunen, de praktiserende læger og Regionen. Det skulle gerne blive den drivende kraft for mere forebyggelse, kvalitet, nytænkning og omstilling i sundhedsvæsnet, telemedicinske enheder, medicinbokse, digitale konsultationer med hjælp fra sundhedspersonale, måling og prøver ved KOL, sukkesyge mm.

Om det er et nærhospital eller et sundhedshus borgeren kommer til må være underordnet, når blot det fungerer kvalitativt. Her skal psykiatrien også tænkes ind. Vi ved fra flere undersøgelser, at det er de dårligste stillede, de kroniske syge, der har sværest ved at komme til kontrol og til læge, når det ikke er tæt på. Jeg er enig med vores borgmester i Frederikshavn i, at vi ikke har brug for flere mursten og bygninger. Dem har vi. Vi skal til gengæld være vågne i det konstruktive arbejde for det digitale nærhospital, så andre kommuner ikke løber med hele tildelingen. Puljen til nærhospitaler er endnu ikke åbnet, men Frederikshavn er godt repræsenteret i sundhedsklynge Nord, hvor vores Borgmester, Birgit S. Hansen, vores Socialudvalgsformand, Ole Rørbæk, vores Sundhedsdirektør, Rikke Albrechtsen og undertegnede har sæde. Jeg har en tro på, at dette samarbejde vil gøre en forskel og sikre, at den enkelte borger ikke falder ned mellem to stole i forhold til kommune og region.

Til stor glæde for borgerne i Østervrå får de til efteråret egen akutbil. Den har længe været på ønskelisten og det er nu lykkedes.

Lægevagten.

Lægevagten er et kapitel for sig selv. Da jeg startede i Regionen troede jeg at PLO var en gruppe ”frihedskæmpere” fra Palæstina, men jeg blev klogere. Jeg er dog sikker på, at førstnævnte  ville være nemmere at forhandle med!

Nu er den gal igen! Ventetiden og rigtig meget andet, hvilket absolut ikke er acceptabelt. Jeg får en del borger henvendelser, og der kommer rigtig mange forklaringer fra PLO, men det er absolut ikke godt nok. I Nærhed i Sundhed holder vi skarpt øje med lægevagten. Der er indgået en ny aftale, som skal til afstemning på næste regionsrådsmøde, og gældende fra den 1. september 2024

I Frederikshavn bliver lægevagten, som nu, med åbning fra klokken 16 til 23. Men, fra 1. september 24 overtager regionen natbetjeningen af lægevagten fra klokken 23 til 8, som i de øvrige af landets regioner. Lægerne skal så have entydige telefonsvarere, der fremhæver lægens akutnummer, så man kan benytte sin egen læge frem til kl. 16.

Det kan ikke blive værre, men måske lidt bedre. Mon ikke regionen på længere sigt overtager lægevagten, som det er sket i andre regioner. Der er kommet flere og flere sygehus læger til, da de praktiserende læger har meget vanskeligt ved at løfte opgaven. Der skal nytænkning til.

 

Frederikshavn Sygehus

Sygehuset er blevet styrket med en ny operationsstue, så der nu kan opereres mindst 200 flere om året i forhold til knæ og hofter. Kapaciteten er nu ca. 1000 operationer om året, og sygehuset har yderligere specialiseret sig i rygoperationer, knogle og hånd kirurgi.

Fodterapi

En ny Fodterapi aftale er trådt i kraft. Den er jeg faktisk, som formand for samarbejdsudvalget, lidt stolt af. I vores budget blev der afsat ca. 2 mio. til at få bragt ventetiden ned, og pengene skulle ud og arbejde, og det kom de. Der er nu 10 flere fodterapeuter, der har fået tildelt et ydernummer. Det handler om forebyggelse, og vi er da også den region, der har færrest amputationer. Derfor er vores forebyggelsesstrategi vigtig for netop denne målgruppe.

Andet relevant

Regionens arbejde handler også om Nordjysk Trafik, hvor min gode kollega, Peder fra Skagen, i tidligere udsendt Nyhedsbrev har redegjort for en reduktion i budgettet på 82 mio.

I forhold til Klima er der afsat 8,8 mio. til en styrket klimaindsats. PFAS stoffer er skadelige og har en negativ helbredsmæssig indvirkning på mennesker. Vil du vide mere herom, kan du på Regionens hjemmeside finde oplysninger om hvorvidt din matrikel er på listen.

FREMTIDEN

Vi har bedt vore hospitaler om at komme med en handleplan på en overholdelse af budget 2023, da det ser alvorligt ud, hvis vi forsætter med den stigning i udgifter, der er lige nu. Der er ikke nogen nemme løsninger, men sammen skal vi løse opgaven. Vi holder nøje øje med at budgettet går op. Vi kan nu allerede se, at det overskredet med 250 millioner, derfor har vi bedt om handling. Beløbet skyldes at vi ikke længer har Covid midler. Senge der bl.a. blev oprettet grundet Corona og isolation samt RS Virus for børn, og den har vi kun i ganske få tilfælde. Vi har faktisk flere senge til rådighed end før Covid. Vi kommer ned på det niveau pr. april, som vi var før Corona.

Er der så noget, at glæde sig over i arbejdet i Regionsrådet?

Når jeg møder meget, meget alvorligt syge, der er i behandling i et kræftpakkeforløb, har en kronisk sygdom, eller er ramt af et andet alvorlig sygdomsforløb, hører jeg megen ros og stor tilfredshed med vores sundhedspersonale. Region Nordjylland ligger i top når det gælder kræftpakkeforløb og overholdelse af tiderne. Personalet yder, trods de vanskelige vilkår, og gør en kæmpe forskel for rigtig mange patienter. Vores sundhedsvæsen er under forandring, en kulturforandring, hvor det tværstrukturelle samarbejde og arbejdsgangene mellem de forskellige faggrupper skal gå meget mere hånd i hånd. Vi arbejder på det, og personalet gør en kæmpe forskel. De løfter deres opgaver på allerbedste vis, og jeg vil derfor også gøre mit til, at de tales op og ikke ned. Jeg håber, med de OK forhandlinger der venter forude, at man påskønner deres indsats, og ikke kun i ord.

Jeg sætter også stor pris på mit ulønnede arbejde som Valgtilforordnet i EU, der fører kontrol med valgene i de 47 europæiske medlemslande. Demokrati er ikke en selvfølge alle steder.

Arbejdet er ikke blevet mindre vigtigt efter at vi nu igen har krig på europæisk territorium.

Har du brug for en snak med mig, er du altid velkommen til, at skrive eller ringe 😉

Tak for ordet.

Med venlig hilsen

Kirsten Morild Andersen

Kirsten.andersen@rn.dk