Bjarne Laustsen – Nyhedsbrev juli 2019

NYHEDSBREV JULI 2019

Kære socialdemokrat

Ovenpå et hektisk første halvår med både et EU-valg, et Folketingsvalg, en regeringsdannelse og senest en konstituering af den socialdemokratiske gruppe har jeg lyst til lige at sige tak for opbakningen til det gode valg i Frederikshavnkredsen, inden vi alle kan nyde en velfortjent sommerferie.

I nyhedsbrevet vil jeg kommentere lidt på den situation, at vi for mere end et år siden meddelte, at vi ville gå til valg på en ren S-regering og at de partier, der ville støtte os i det, selvfølgelig ville få indflydelse – og sådan noget kan man først endelig gøre op, når vælgerne havde talt. Så den aftale, der er blevet lavet, er jo et udtryk for valgets tale, men jeg synes, at de ting de andre tre partier har fået, kan vi sagtens leve med, for det er dybest set socialdemokratisk politik.

Der er også grund til at sige et par ting om det netop overståede EU-valg. Vi vidste, det ville blive svært med en ny kandidat, Morten Kleesen, når nu Ole EU havde valgt at stoppe – men Morten fik faktisk et godt valg, og det gjorde Socialdemokratiet også, idet vi fik tre mandater sendt afsted til Bruxelles, men desværre blev der ikke plads til Morten, fordi de nordjyske vælgere valgte i højere grad at stemme på Jeppe Kofod end på Morten. Havde vi nordjyder holdt vores stemmer hjemme, som de er så gode til, når der er folketingsvalg i Thy og på Mors, så ville Morten være røget direkte ind i Parlamentet.

At så vores spidskandidat Jeppe Kofod netop er blevet udpeget som udenrigsminister og dermed forlader EU-Parlamentet gør, at jeg er rigtig meget ærgerlig på både Mortens og nordjydernes vegne. I Frederikshavnkredsen fik Socialdemokratiet et kanonvalg og gik frem med 6,5 pct. og er nu en af de rødeste kredse i hele landet. Ja, selv på Læsø er vi det største parti, og jeg selv fik skrabet 12.000 personlige stemmer sammen i Nordjylland og blev dermed nummer to efter vores statsministerkandidat Mette Frederiksen, som helt berettiget blev den af de 179 valgte MF´ere med det højeste personlige stemmetal, nemlig 43.000 stemmer. Og dermed fik vi et ekstra mandat her i Nordjylland.

For første gang var der faktisk opstillet to socialdemokrater i hver af vore kredse undtagen i Mettes egen kreds, Aalborg Øst, så derfor havde jeg jo forudset, at mit personlige stemmetal let kunne blive halveret. Det skete ikke, og derfor vil jeg gerne takke mine trofaste nordjyske vælgere for igennem mange år at have stemt på Frederikshavnkredsens kandidat. Når man nu har været medlem af Folketinget igennem mere end 23 år og haft en lang række gode valg, og ens parti får mulighed for at få regeringsmagten, så skulle man da være et skarn, hvis man ikke gerne ville være minister. Men i politik bliver ministerposter ikke tildelt efter stemmetal, og der er jo også en kabale, der skal gå op i forhold til ligestilling, så derfor er jeg selvfølgelig tilfreds med den konstitueringsaftale, hvor jeg skal være forsvarsordfører og har fået tildelt centrale og vigtige udvalgsposter.

 

Igennem de senere år har der været en ændring i, hvordan partierne laver og udfører deres politik. Det er en kendt sag, at mange partier igennem årene har været meget topstyrede. Det synes jeg er ærgerligt, at det også har ramt mit eget parti. Men det er helt sikkert vigtigt, at vores politik bliver koordineret og alle bakker op, når vores kompetente forsamlinger har haft mulighed for at øve indflydelse på vores politik, men netop vores DNA i Socialdemokratiet har aldrig været til topstyring, fordi vi skal repræsentere folket, ja, vi var nok den første græsrodsbevægelse i 1871, og derfor betyder det rigtigt meget, hvilken politik vores mange medlemmer mener, at vi folkevalgte i kommuner, regionsråd, EU-Parlament og Folketing skal føre. Derfor tror jeg også, at vælgerne har kvitteret og gjort os til det ubetinget største parti i Folketinget og dermed fået førstefødselsretten til at danne en regering.

FORSTÅELSE OM NY REGERING

Begrebet forståelsespapir er ikke nyt. Men det kalder vi så den aftale mellem S, SF, RV og ENL, som er blevet grundlag for Mette Frederiksens rene S-regering. Titlen er “Retfærdig retning for Danmark”. Så denne gang er der ikke formuleret et egentligt regeringsgrundlag, men en “politisk forståelse”. Men det indvarsler også en bred tro på, at en ny politik nytter – og vil være til gavn for det store flertal af danskere.

Mette Frederiksen bliver dermed Danmarks ny statsminister på basis af den indgåede aftale i rød blok. Det tog næsten tre uger at lave den, aftalen fylder 18 sider og har fået overskriften “Retfærdig retning for Danmark”.

Det er et papir om mere og bedre velfærd for alle. Nu står der investeringer i mennesker og i fremtiden på dagsordenen, ikke evindelige skattelettelser som mirakelkuren for alle onder. Den gik ikke længere at bilde folk ind, at man kan få mere og bedre velfærd med lavere og lavere skatter. Velfærdens kerneydelser skal styrkes, ikke udhules. Det mest iøjnefaldende for alle er ikke mindst den store klimasatsning og reduktionen af drivhusgasser, som både vil skabe og sikre fremtidige job og vækst og styre os i retning af en rigtig og bæredygtig klimapolitik.

Vi skal satse på at opkvalificere og uddanne arbejdskraften i stedet for at spare på uddannelserne og lukke for de unges adgang til at tilegne sig kundskaber. Det er en ambitiøs politik, som bygger på lige dele økonomisk realisme, politisk vilje og folkelig forankring.

Flere i uddannelse, flere praktikpladser og uddannelsesløft til ufaglærte er også et stort fremskridt både for den enkelte og overfor at fremtidssikre vores arbejdsmarked. Dette i samspil med en kraftigt øget arbejdsmiljøindsats og indsats overfor nedslidning hjælper med til at sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft. Indsatsen imod social dumping er også to delemner i aftalen, der ligger helt i tråd med lang tids socialdemokratiske ønsker.

En genindførelse af en aktiv statslig boligpolitik er særdeles velkommen. Vi skal have flere boliger til lav- og mellemindkomstgrupper i vores storbyer, således vi ikke får byer, hvor kun de allerrigeste har råd til at bo. Det vil også være et bidrag til at holde balance i Danmark.

Ligeledes har vi indset, at uddannelsesloftet ikke fungerer. Det skal væk, så man ikke skal være bange for at vælge, når man står i uddannelsessystemet. Vi har også ansvaret for at se på, hvordan optagesystemet til de videregående uddannelser kan forenkles og gøres mindre presserende.

Et punkt som skal afklares, er adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Her skal det ske på almindelige danske løn- og arbejdsvilkår og virksomhederne skal have lærlinge for at komme under ordningen, men der skal en styrket kontrolindsats til overfor de virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft i store mængder. Man må dog forstå indsatsen som noget, der skal foregå indenfor det fælles arbejdsmarked i EU-landene.

Reaktionerne på papiret har været meget fine. Og vi lytter gerne til fagbevægelsen, der med rette har bidt mærke i, at den differentierede folkepension ikke er nævnt. Men det ændrer ikke ved det faktum, at det fortsat er et socialdemokratisk mål at indføre denne seniorpension i løbet af denne valgperiode. Men vi skal fortsat hente 90 stemmer – ellers bliver den ikke til noget. Nogle borgerlige har omgående råbt løftebrud, fordi de har set, at ikke alle dele af det socialdemokratiske valggrundlag er med i forståelsespapiret. Til gengæld er denne brølen faldet helt til jorden. Ingen gider simpelthen høre på det længere, og det ville også pynte voldsomt, hvis partierne i den nuværende opposition ville lægge valgkampen og valgnederlaget bag sig og melde sig som ansvarlige for at skabe fælles løsninger. De skal bare huske, at vælgerne afviste deres projekt, så de kan kun kunne med i beslutningerne, hvis de ændrer deres synspunkter på centrale punkter.

NY UDVALGSPOSTER

 

Efter valget er jeg blevet sat ind i de følgende udvalg/nævn:

 

Beskæftigelsesudvalget

Europaudvalget

Forsvarsudvalget

Færøudvalget

Grønlandsudvalget

Klima- Energi- og Forsyningsudvalget

Miljø- og Fødevareudvalget

NATOs Parlamentariske Forsamling

Udenrigspolitisk Nævn

 

Dette er så min andel af de 27 folketingsudvalg og nævn, der skulle besættes. Hertil kommer en række andre poster, som eksempelvis NATOs parlamentariske forsamling, som jeg også skal deltage i fremover. Med konstitueringerne har den socialdemokratiske folketingsgruppe fordelt rollerne fremover. At uddele udvalgsposter er en stor og kompliceret opgave, for først skal pladserne fordeles mellem blå og rød valggruppe. Derefter skal de røde valgpladser fordeles mellem partierne i rød blok, og i Socialdemokratiet har vi nu fordelt posterne efter de ønsker, de enkelte medlemmer har haft.

 

I den socialdemokratiske gruppe har vi fået en del nye medlemmer – til lykke til jer alle – og de skal selvfølgelig også i spil og inddrages i gruppens arbejde, men de gamle – inklusive mig selv – har jo haft vigtige områder i sidste valgperiode, og for mit vedkommende havde jeg forsvar, beskæftigelse, fødevarer/fiskeri og energi.

 

Alle mine ønsker har jeg fået opfyldt plus lidt til: Jeg er nemlig også blevet medlem af Udenrigspolitisk Nævn, Europaudvalget (igen efter en længere pause) samt Færø- og Grønlandsudvalget. Jeg synes det er vigtigt for nordjyderne, at jeg har fået sæde i disse udvalg, da Forsvaret med dets mange arbejdspladser har alle tre værn repræsenteret i Nordjylland. Hertil kommer, at jeg har arbejdet for, at danske virksomheder skulle producere mere til Forsvaret end i dag. Vi bruger 6-7 mia. kr. om året på Forsvaret, og min holdning er, at da det er jo smeden og 3Feren m.fl., der betaler skatten for, at vi kan købe ind til Forsvaret, så er det derfor også rimeligt, at flere af disse ordrer går til danske virksomheder. Jeg ser gerne objektive kriterier indført, således at virksomheder både skal tage lærlinge og have en veteranpolitik, hvis de vil levere til Forsvaret.

 

For fødevarer og fiskeri er Nordjylland et hjemsted for både den primære og sekundære behandling; navnlig har vi en stor andel af forædlingen især af fisk. Halvdelen af fiskeriet udgår i dag fra nordjyske fiskerihavne. Endelig må jeg som gammel tillidsmand glæde mig over pladsen i beskæftigelsesudvalg; det betyder, at jeg vil følge sagerne intenst især den ny differentierede folkepensionsordning.

 

Hele energiområdet bliver et spændende indsatsområde med en ny klimalov, hvori der skal være fokus på alternativ energi, og jeg har allerede fulgt en lang række sager såsom overskudsvarme fra Aalborg Portland, vindenergi samt solcellesagen til døren. Her vil jeg også gerne nævne bølgekraftprojektet Crestwing med forsøgsinstallationen Tordenskiold, der virker meget lovende.

 

Det betyder da uendeligt meget ikke bare for Frederikshavnkredsen, at den har en direkte repræsentation i disse vigtige udvalg, det er også et gode for hele Nordjylland generelt. Og hermed vil jeg ønske alle en rigtig god sommer, og man er velkommen til at kontakte mig, hvis der er behov for det.