Af Borgmester Birgit Hansen – Der sker jo ikke noget….eller gør der?

Der sker jo ikke noget….eller gør der?

Kære medlemmer

Op til generalforsamlingerne i partiforeningerne spurgte jeg vores medlemmer af de politiske udvalg om emner, de vil nævne, der arbejdes med i udvalgene.

Det er en god øvelse lige at remse op ind i mellem. Der sker så meget.

Jeg vil gerne dele informationen om det der sker i udvalgene, og det bliver opremsning.

Vil man have uddybet eller har supplerende – så kontakt endelig en af os byrådsmedlemmer.

Vi vil meget gerne dialogen.

Jeg vil inden opremsningen orientere om, at vi er i gang med budget 2020. Der er udfordringer. Vi skal spare 26,4 mio. på driften, når vi ser på udgifter og indtægter, som vi kender allerede. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen kender vi først medio sommer. Så budget processen er lang, men vi arbejder seriøst med de vilkår, vi kender og kan påvirke. Der bliver som altid budgetmøde arrangeret af partiet. Men også i denne sammenhæng: giv lyd med ideer, forslag, kritik – positiv som negativ. Det bliver vi klogere af.

Nu til udvalgene: (langt fra alt er nævnt, der sker mere end det)

 

Plan og miljøudvalget

Havneudvidelsen i Frederikshavn er ved at være helt færdig, Skagen går man i gang med 3 etape – ligeledes står Sæby overfor udvidelse af deres havn.

Vindmøller har fyldt meget i debatten året igennem

Det lykkes efter god debat, at skabe flertal for testmøller uden for Frederikshavn Havn.

Det kan gå hen og blive en rigtig god forretning for Frederikshavn kommune, ud over at skabe arbejdspladser på havnen kan Frederikshavn forsynings forbrugere, nyde varme genereret af vindmøller.

Vi er godt i gang med for debat om nye områder til byudvikling.

Vi glæder os meget til at komme i gang, spænende at høre hvad den enkelte borger, kunne have af ideer og ønsker.

Støjsagen i Skagen har fyldt meget. Men vi har landet den med samme vilkår som sidste år.

Teknisk Udvalg

Sne: vi har ikke fået så meget sne, men rydningsniveauet måtte vi ændre, da vi ikke helt havde ramt borgernes forventningsniveau.

– vi har renoveret cykelstierne for knap 1 mill.

– vi har ud fra situation i sommers – lagt op til en debat omkring strandene

– færdig med første etape i byfornyelse i Frederikshavn (p pladsen) og godt i gang med gågaden og Rådhusparken.

– projektering af Sæby Havn er i gang

– Solnedgangs pladsen i Skagen – færdig til sommer

 

 

Børne- &Ungdomsudvalget: 

– samarbejdet ml. klubber og skoler er startet. Mål: øget fokus på barnet/den unge i centrum – mindre silotænkning

– flere penge til de mindste: vi har ikke mælk og honning, men vi har vendt trenden for første gang og forbedret normeringen.

– Vi har igangsat for 4 mio. udviklingsprojekter som bl.a. er med til at styrke arbejdsmiljøet(Nordstjernen) og har fokus på de svage unges styrker(Nord – Aalbæk). Vi vil allerhelst investere os ud af problemerne.

– Vi er ”nærrige” i B&U. Vi insisterer på at bruge penge på dygtige faglige kompetente voksne fremfor mursten.

Socialudvalget.

Den største sag er p.t arbejdet med tomgangshuslejen.

Vi arbejder med budgetbemærkningen vedr. Ældreboligerne i Ålbæk.

Vi har afholdt det første møde med Skagen Ældreboligselskab og

Domea, som administrerer boligerne.

Vi er enige om, at Skagen Ældreboligselskab / Domea igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til en helhedsplan i samarbejde med

Landsbyggefonden for at vores anvisningsforpligtelse tilpasses efterspørgsel, standard og antal.

Konkret talte vi om en reduktion i antallet af boliger på 14-16 stk,

Og evt. etableringen af nye familieboliger, 6-8 stk.

Et positivt møde som lagde grundlaget for det videre samarbejde omkring

Ældreboligerne i Ålbæk.

Vi har også ledige ældreboliger på Ingeborgvej og i Ravnshøj.

I samarbejde med bosætningskonsulenten har vi behandlet muligheden for at omdefinere boligerne til alm. lejligheder til tilflyttere til Frederikshavn.

Vi har 14 ledige ældreboliger på Ingeborgvej, og vi har 5 ledige lejligheder i Ravnshøj , som kan anvendes .

Vi friholder 2 lejligheder i Ravnshøj til den oprindelige målgruppe, og vi friholder tryghedsboligerne på Ingeborgvej, hvor vi også kun bruger 3 lejligheder pr. blok.

Sagen blev fra Socialudvalget sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet,

Og vender så tilbage til udvalget.

DF stemte dog imod indstillingen.

Vi har nu  en plejeboliganalyse

Sager på vej :

møde med Dansk Folkehjælp, repr. fra både den lokale del og fra deres landsorganisation vedr. Ensomhed blandt ældre.

Vi hører senere nærmere.

Vi har et glimrende samarbejde med ÆldreSagen og har haft et møde med dem vedr. Pårørende politik.

Der hører vi også nærmere.

– og så skal vi til at tale budget

Kultur og Fritidsudvalget

Tilskud model – udmøntning af denne

Haltilskudsmodel – den arbejder vi med

Og oveni kører kultur og fritidsudvalget en omgang på: hvad sker der i fritids og kulturlivet? Altså fokus på alt det gode der sker. Så vi kan mødes i fællesskaber og få ting til at ske.

 

Sommerbybus fortsætter med ren kommunal finansiering efter statstilskud bortfalder

Mere skiltning i Skagen kommer

Guider på Grenen stor succes som fortsætter

 

Arbejdsmarkedsudvalget

Platform – springbræt til uddannelse og job: Projektet er et 3 årigt metodeprojekt og Frederikshavn Kommune ønsker sammen med en række samarbejdspartnere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfundet at afprøve en ny model for sammenhængende forløb for unge som det med andre metoder ikke er lykkedes at skabe kontakt til. Formålet er, at skabe nye løsninger for denne gruppe på tværs af sektorer, så de tilbydes fleksible, individuelle og håndholdte indsatser på vej mod uddannelse og/eller job. Projektet er et partnerskab mellem Frederikshavn Kommune, JobsPartner og VUC&HF Nordjylland og bliver primært finansieret via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

 • Investering i efterværnsindsatsen: Som led i satspuljeaftalen for 2017 blev der udmeldt en ansøgningspulje, som kommuner kunne søge til at omlægge efterværnsindsatsen i kommunen. Socialstyrelsen har i denne forbindelses bevilliget 9,5 mio. til projekt ”Efterværnsenheden” i Frederikshavn Kommune. Formålet med projektet er at kunne kvalificereog udvide vores nuværende indsats over for målgruppen. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og det er forankret i Center for Arbejdsmarked. Børne- og Ungdomsudvalgets midler til indsatsen er overført til Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 • Jobmesse: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at Center for Arbejdsmarked skulle afholde Jobmesse den 14. marts 2018 i Arena Nord. Der var 55 virksomheder repræsenteret på Jobmessen, og disse var bredt repræsenteret på brancher og geografi. Messen var åben for alle og der var inviteret ca. 1500 jobsøgere, fordelt på forskellige jobklare målgrupper, og det anslås, at Jobmessen i alt blev besøgt at ca. 2400 personer. Der er planlagt en ny Jobmesse for 2019 d. 13. marts fra kl. 10.00 til 13.00.

 

 • Brobygning til uddannelse: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 12. april 2018, at Center for Arbejdsmarked etablerede et samarbejde med EUC Nord om at tilrettelægge og afvikle det uddannelsesrettede tilbud ”Brobygning til uddannelse” (BTU). BTU er for unge uddannelsesparate mellem 18 og 29 år, der vurderes at have behov for at vedligeholde og udvikle kompetencer som led i en uddannelsesrettet indsats frem mod start på uddannelse. Tilbuddet finansieres af 6 mio. kr. investeringsprojektet ”Fokus på unge” fra byrådet.

 

Ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør: Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Ambassadøren finansieres af SIRI og gælder fra 1. august 2018 til den 31. december 2021.

 

 • Kommuneguider i Skagen 2018-2020: Kommuneguider i Skagen ansættes til primært at varetage udfordringen med trafikregulering på parkeringspladserne på Grenen. Stillingerne som kommuneguider skal besættes af kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225-timers reglen. Evalueringen af ordningen viser, at det har været et godt initiativ og ordningen vil kunne findes i Skagen igen fra juni 2019.

 

 • Kandidatbanker: Som et led i Beskæftigelsesreformen, skal kommunerne samarbejde om at sikrevirksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. På den baggrund har Jobcenter Frederikshavn i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Brønderslev etableret en række tværkommunale kandidatbanker. En kandidatbank er en database, hvor motiverede ledige med rette faglige og personlige kompetencer kan blive tilmeldt. Virksomhedskonsulenterne kan efterfølgende udsøge rette kandidater til indkommende jobordrer. Med de tværkommunale kandidatbanker kan de fire jobcentre gøre dette på tværs af kommunegrænserne. Jobcentrene har udpeget 5 områder, hvor der fremadrettet forventes et stort behov for arbejdskraft. Det drejer sig om:

 

o Bygge- og anlægsbranchen

 

o Metalindustrien

 

o Fisk- og fødevareindustrien

 

o Hotel- og restaurationsbranchen (turisme)

 

o Plejesektoren

 

 • Åbn anonym psykolog rådgivning: Frederikshavns Kommune tildelte 200.000 kr. til et forbyggende initiativ, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, under Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) herunder Center for Arbejdsmarked (CAM) til at oprette et tilbud om gratis, anonyme psykologsamtaler for unge mellem 15 og 25 år, der er bosat i kommunen. Formålet er at tilbyde tidlig indsats i forbindelse med psykiske udfordringer og for at kunne holde de unge i job/uddannelse. Tilbuddet startede op d. 15. marts 2018 og der er samlet set blevet afholdt 170 samtaler fordelt på 108 unge og det estimeres at tilbuddet har hjulpet 3 unge af uddannelseshjælp samt sikret, at minimum 7 unge over 18 år ikke er kommet på offentligforsørgelse ved at hjælpe dem til at kunne fortsætte på deres uddannelser.
 • Formidling og udviklingskurser til ledige: Center for Arbejdsmarked har iværksat motivations- og udviklingskurser for ledige borgere med henblik på at give dem de kvalifikationer der skal til i forhold til at kunne arbejde for MARS når virksomheden starter op. Yderligere er der lavet en lang række formidlings og opkvalificeringskurser for ledige således at de har været i stand til at få arbejde hos Danish Crown Sæby.

 

 • Udviklingsarbejde med Erhvervsrådet/Erhvervshus Nordom at etablere et partnerskab: Der er igangsat et udviklingssamarbejde med Erhvervshus Nord og de lokale virksomheder, med fokus på at skabe beskæftigelse til borgere med andre problemer end ledighed.

 

 • Beskæftigelsesplan 2019: I samarbejde med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har Arbejdsmarkedsudvalget udarbejdet og godkendt Beskæftigelsesplanen for 2019 for Frederikshavnkommune.

 

 • Kontanthjælp:

 

o Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp har været faldende i 2018. Dette gør sig både gældende på landsplan, regionalt og i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn er gået fra at have 650 fuldtidspersoner på kontanthjælp i januar 2018 til at have 589 i december 2018. Det svarer til et fald på 9,4% for perioden.

 

o Frederikshavn har et større procentvist fald end på landsplan 9,1% og RAR Nordjylland 7,4%. Til gengæld har både Brønderslev 15,9%, Hjørring 19,7% og Jammerbugt 11,6% klaret sig bedre end Frederikshavn Kommune.

 

o Til og med juli 2018 var Frederikshavn på niveau med alle 3 nabokommuner, men i de efterfølgende måneder har de andre trukket fra samtidigt med at Frederikshavn er faldet lidt tilbage. Tilbagefaldet kan skyldes at mange kontanthjælpsmodtagere har sæsonarbejde som slutter ved udgangen af sommeren.

 

o Ses der på arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter endt forløb for de kontanthjælpsmodtagere der stoppede på kontanthjælp i 2. kvartal 2018, så er det kun 34,5% der er på offentlig forsørgelse. Det er bedre end på landsplan 37,1% og det er på niveau med både RAR Nordjylland 34,5%, Hjørring 34,9%, Jammerbugt 28,2%. Brønderslev klarer sig en anelse ringere med 42,1% på offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt forløb.

 

 

 

 • Uddannelseshjælp:

 

o Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp har været faldende i 2018. Dette gør sig både gældende på landsplan, regionalt og i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn er gået fra at have 440 fuldtidspersoner i januar 2018 til at have 426 i december 2018. Det svarer til et fald på 3,2% for perioden.

 

o Frederikshavn har et større procentvist fald end på landsplan 1,2% og i Hjørring 1,7%. RAR Nordjylland har et fald på 4% mens Brønderslev 6,7% og Jammerbugt 15,4% klarer sig markant bedre end resten.

 

o Ses der arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter endt forløb for de uddannelseshjælpsmodtagere der stoppede på uddannelseshjælp i 2. kvartal 2018, så er det kun 18,4% der er på offentlig forsørgelse. Det er bedre end på landsplan 22,6%, RAR Nordjylland 19,2% og Jammerbugt 25,3%. Hjørring 7,1% og Brønderslev 8,1% klarer sig dog markant bedre end resten i forhold til at holde dem ude af offentlig forsørgelse 3 måneder efter endt forløb.

 

Økonomiudvalget

Budget rammer – vi har sendt rammerne for budget 2020 i udvalgene

Ledelses struktur – her arbejder vi med de øverste ledelseslag – struktur

Ejendom centret – samarbejde, effektivitet, markedsføring, sælg noget (byggegrunde, bygninger vi ikke skal bruge, jord = aktivitet)

Sygefravær – følger vi og er opmærksomme på udviklingen – den ene og anden vej

Møder med HovedMED

 

Sundhedsudvalget

-Forældreuddannelse til førstegangs forældre. Projektet er blevet fortsat, da det giver en større tryghed i det at blive forældre og da der har været gode tilbagemeldinger fra forældrene.

 

-Der har været store udfordringer med plads på træningscenter Phønix i Frederikshavn. Vi er nu kommet dertil, at der er lavet udbud, for at undersøge muligheden, for at flytte tandklinikken til bedre lokaler og måske i samme omgang, få forbedret forholdene for træningscentret. En af de ting vi kan være stolte af i Frederikshavn kommune er, den genoptræning der tilbydes. Vi har et meget dygtigt og engageret personale, som sikrer at man får et personligt tilpasset tilbud og stort set alle er i gang inden 7 dage efter udskrivning.

 

-Sundhedsprofil 2017 – unges mentale sundhed er en udfordring, ikke bare i vores kommune. Vi sætter fokus på det, i samarbejde med ungebyrådet i løbet af det kommende år.

 

-Støtte til LandsbyLøbet – del af sundhedspolitik – lyst til livet – børn og foreninger. Et tiltag, der har været medvirkende til at få rigtig mange børn, unge og ældre i gang med løb, gang eller cykling.

 

-§18 midler (pulje til frivilligt socialt arbejde, primært i foreninger): Vi har revideret retningslinjerne, så det er præciseret:

 

* At aktiviteten er lokalt forankret

 

* At tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold i forhold til antallet af involverede brugere og frivillige

 

* At Sundhedsudvalget har mulighed for at prioritere bestemte temaer

 

* At Sundhedsudvalget forbeholder sig retten til at melde afslag til foreninger ved manglende regnskab for tidligere bevillinger, såfremt de er forpligtet eller udtaget hertil.

 

-Telemedicinsk infrastruktur – vi er godt med, med udrulning af brugen af digitale værktøjer i Frederikshavn kommune. Det betyder, at der er flere grupper af patienter, der indberetter egne tal/målinger, hvorved egen læge/sygehus er på forkant med at kunne hjælpe borgerne. De involverede patienter udtrykker en større tryghed i forhold til eget helbred.

 

-Medfinansiering – der er sket en omlægning af den medfinansiering, som kommunen skal betale, hver gang en borger kommer på sygehuset. Det er blevet dyrere, men vi er ikke ekstra udfordret, da der gennem mange år, har været igangsat forebyggende initiativer. Vi ser derfor ud til, at følge det forventede budget.

 

-Tandlægebetjening Skagen er udfordret af, at en tandlæge har sagt op og vi ikke bare kan finde en ny. Vi har hidtil prioriteret at der skal være behandling i Skagen, selvom vi på den måde får færre behandlinger for pengene.

 

Bedste hilsener

Birgit S. Hansen 

Borgmester

📞98455001

📞29163039

Mail: bihn@frederikshavn.dk