Om Socialudvalget – Af Ole Rørbæk

Om Socialudvalget.

Efter kommunalvalget i november fik jeg lov til at overtage formandsposten i socialudvalget.

Det var et kæmpeskridt at gå for mig, som hidtil mest havde beskæftiget med det

Økonomiske område , til socialområdet , hvor jeg sidst havde været medlem

for mange år siden !Ja, der er sket noget siden.

Der er bestemt også meget økonomi i dette område, men for at lære området rigtig

At kende,  besluttede jeg at gå i ” praktik “.

Jeg ville simpelthen besøge alle vores institutioner, bosteder, plejecentre mv. for at lære stederne og medarbejderne at kende.

Og jeg skal love for, at jeg ikke er blevet skuffet. Jeg har nu, sammen med vores dygtige direktør, været næsten hele vejen rundt i  kommunen, og det har lært mig uhyre meget , og givet mig stor respekt for institutionerne og medarbejderne.

Vi har i Frederikshavn kommune et fintmasket socialt område, fine institutioner og dygtige og engagerede medarbejdere, som  udfører et godt arbejde.

Vi har et fint serviceniveau.

Selvfølgelig har vi udfordringer og naturligvis er der ting, vi gerne vil gøre endnu  bedre.

Det var også for at se udfordringerne, jeg gerne ville rundt, og nu er vi så gået i gang med disse problemstillinger.

Socialudvalget administrerer et budget på ca. 885 mill. Kr, og er sammen med

Arbejdsmarkedsudvalget det største udvalg.

Visionen for socialområdet.

Dem, der kan selv, skal selv – vil stadig være omdrejningspunktet for de kommende år.

Visionen er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne. Dette betyder, at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder . Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere , der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Socialområdet er delt op i flg. Centre :

: Center  for handicap og psykiatri, som er det udførende led på kommunens opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte.

Center for Social  og Sundhedsmyndighed består af fire enheder : Visitationsenheden,socialenheden,hjælpemiddelenheden samt kontrakt- og tilsynsenheden.

Center for Social- og Sundhedsmyndighedens  overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest selvhjulpne og centeret fungerer som garant for de svageste borgere, der ikke

Kan gøres selvhjulpne.

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje- og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af 13 plejeboligenheder og ældreboliger, aktivitets- , demens- og hverdagsrehabilitetsområdet  samt Madservice

En af de første sager , vi havde i det nye udvalg , var en principiel sag  , som også havde stor medieinteresse.

Det drejer sig om overvågning på en af vores institutioner, Koktvedstien i Frederikshavn, som er et bosted for voksne udviklingshæmmede. Der er

Installeret en elektronisk trædemåtte for at forhindre en beboer i  at forlade sin lejlighed uden opsyn,og derudover er der installeret en rumsensor i et fælles område.

Socialtilsyn Nord har erklæret, at det er ulovlig overvågning og vi skal finde  alternativer til den metode. Vi har ingen klager fra pårørende, tværtimod, og socialudvalget har anket sagen. Vi har bedt om opsættende virkning mht. påbuddet, men det fik vi ikke, så vi er nu tvunget til at finde alternative muligheder, indtil sagen er endelig afgjort.

En urimelig og bureaukratisk juridisk afgørelse, men vi er nødt til at forholde os til den.

En anden sag, som , jeg synes, er meget vigtig, er behandlingen af udsatte i vores kommune. Vi har mulighed for at danne et Udsatte Råd, som skal undersøge udsattes forhold i kommunen.

Det kan være hjemløse,misbrugere, borgere på de laveste offentlige ydelser: kontanthjælp, borgere der rammes af 225 timers reglen eller kontanthjælpsloftet m.m.

Socialudvalget har haft sagen på dagsordenen og tiltrådt ideen, så der arbejdes videre med den , og vi får nedsat et råd. Arbejdet i  Udsatte rådet vil ske i et samarbejde med Sundhedsudvalget  og Arbejdsmarkedsudvalget  og foreningen Sind i Frederikshavn.

På sidste socialudvalgsmøde besluttede udvalget at oprette nye aktivitets- og træningscentre for borgere med en demenssygdom i Skagen og Sæby.

I Frederikshavn har borgerne et meget fint tilbud på Ingeborghus, men vi vil gerne uddelegere tilbuddet til borgere i Skagen og Sæby. Der oprettes nye træningscentre på hhv. Ankermedet plejecenter og på Sæby Ældrecenter.

Der er et stigende antal borgere med demens, og derfor er et stigende behov for dette .

Socialudvalget har i lighed med de øvrige udvalg nu fået en bunden opgave mht.

Budget 2019, og det spændende arbejde er udvalget gået i gang med.

Det drejer sig om budgettilpasning på lidt over 1 % , og vi skal prøve at finde en

tilpasning uden nedgang i serviceniveauet overfor borgerne.

Ole Rørbæk Jensen.