Birgit S. Hansen – Udligning

Udligning

Formålet med udligning er:

”Udligningssystemets formål er at udjævne forskellene mellem kommunerne. Gennem udligningen mindskes forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau.

Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper”.  (Kilde: KL.dk)

 

Aktuelt er udligningen hot stof. Regeringen har sagt, de vil komme med ny udligningsmodel. Et finansieringsudvalg er barslet med fem modeller.

I fire ud af de fem modeller rammes Frederikshavn Kommunes hårdt – negativt. Vi skal aflevere mange millioner.

Partierne i byrådet står bag en henvendelse til partierne på Christiansborg.

Den bringes her:

”Frederikshavn Kommune rammes skævt i den nye udligning

Finansieringsudvalget har afleveret deres rapport om justering udligningssystemet til Folketinget. I rapporten fremlægger udvalget en række modeller til justering af det nuværende system. I modellerne 2-5 foreslås det, at beskæftigelsestilskuddet fremover indregnes i det samlede tilskuds- og udligningssystem.

 

Indregningen af beskæftigelsestilskuddet giver en uforholdsmæssig skæv virkning for Frederikshavn Kommune i forhold til kommunens størrelse, og samtidig ses det, at virkningen i Frederikshavn Kommune er modsat i forhold til virkningen i regionen og dermed virkningen for de øvrige nordjyske kommuner og sammenlignelige kommuner i øvrigt.

 

Finansieringsudvalget noterer i rapporten, at der for nogle kommuner, som måtte blive ramt særligt hårdt ved omlægningen af beskæftigelsestilskuddet, vil kunne være behov for særordninger. Udvalget nævner specifikt Ishøj Kommune. Frederikshavn Kommune er, ligesom Ishøj Kommune i en helt særlig ugunstig situation, når man ser på, hvilke økonomiske tab kommunen står overfor med de foreslåede justeringer af udligningssystemet.

 

Frederikshavn Kommune er den kommune, som i absolutte tal taber næstmest på omlægningen af beskæftigelsestilskuddet. Frederikshavn Kommune taber 56,1 mio. kr. Beløbet svarer til 1/3 af Frederikshavn Kommunes nuværende beskæftigelsestilskud og har indgået som én af kommunens finansieringskilder på linje med øvrige udligningsbeløb.

 

Den nuværende beregnede ”overfinansiering” af beskæftigelsesområdet for 2016 er på 28,6 mio. kr., men alligevel står Frederikshavn Kommune til at tabe næsten det dobbelte på, at beskæftigelsesområdet indregnes.

 

Frederikshavn Kommunes tab på refusionsomlægningen er beregnet til 14,2 mio. kr. og tabet på, at beskæftigelsesområdet indregnes i udligningssystemet er på 56,1 mio. kr. Det vil sige, at overførselsområdet alene koster Frederikshavn Kommune et tab på 70,3 mio. kr. – svarende til en stigning i indkomstskatteprocenten på 0,8%, hvilket ville betyde, at Frederikshavn Kommune kom op på en delt 1. plads om at have den højeste skatteprocent blandt landets kommuner.

 

Det samlede tab for Frederikshavn Kommune i model 2 er på 67,0 mio. kr. Model 2 er udgangspunktet for de øvrige modeller, og da Frederikshavn Kommune bliver markant dårligere stillet end sammenlignelige yderkommuner i modellen, så fanger de efterfølgende tilpasninger slet ikke den særlige situation, som Frederikshavn Kommune er i. Frederikshavn Kommune er den kommune, som i Model 2 har det tredjestørste tab i andel af beskatningsgrundlag. Kun Ishøj Kommune og Københavns Kommune ligger højere.

 

Frederikhavn Kommunes tab er SÅ stort og så afvigende fra ”hvad man måtte forvente” for en yderkommuner, at Frederikshavn Kommune på linje med Ishøj Kommune har behov for en særordning, hvis udligningssystemet ændres som foreslået. De justeringer som foretages i modellerne 3-5 for at rette op på skævhederne i modellen, kan slet ikke rette på den massive skævhed, som ses for Frederikshavn Kommune.

 

Tabet på 70,3 mio. kr. på overførsler/beskæftigelse svarer til et tab på:

  • 0,7% af kommunens beskatningsniveauet
  • 5,7% af kommunens samlede tilskuds- og udligningsbeløb (2018-niveau)
  • 13,7 % af kommunens samlede refusioner og beskæftigelsestilskud (2018-niveau).

På alle disse parametre er Frederikshavn Kommunes tab i forhold til forsørgelsesdelen endda højere, end det er tilfældet i Ishøj Kommune, som specifikt nævnes af Finansieringsudvalget som havende behov for en særordning.

 

Frederikshavn Kommune ligger endvidere på et lidt højere udgiftsniveau end Ishøj Kommune, når det gælder forsørgelsesudgifter pr. indbygger. Frederikshavn Kommune har det 12. højeste udgiftsniveau i Danmark, mens Ishøj Kommune har det 14. højeste niveau. Derfor virker det urimeligt at ændringerne betyder så store tab for Frederikshavn Kommune til netop at finansiere disse udgifter.

 

I nordjysk sammenhæng har Frederikshavn Kommune den næsthøjeste andel af ledige blandt de nordjyske kommuner. Det virker derfor helt overraskende og uforklarligt, at Frederikshavn Kommune så samtidig skal have det største tab på beskæftigelsestilskuddet!

 

Frederikshavn Kommunes særlige situation understreges yderligere af, at Frederikshavn Kommune på grund af en i forvejen presset økonomisk situation ikke har en stærk likviditet, som mange andre kommuner har. Dette på trods af, at Frederikshavn Kommune siden 2014 har været i gang med en flerårig hård tilpasning af driftsudgifterne.

 

Det har aldrig været meningen, at beskæftigelsesudgifterne skulle kunne blive en ”gøgeunge” i kommunernes budgetter, som ville betyde reduktioner på serviceområderne. Men med tab i den angivne størrelsesorden kan Frederikshavn Kommune kun skære i serviceudgifterne til børn, ældre og handicappede – hvor der allerede er indregnet en årlig reduktion på 1%.

 

Der er behov for en varig løsning af den aktuelle udfordring for Frederikshavn Kommune, som indiskutabelt befinder sig i en helt særegen situation ved ændringen af tilskuds- og udligningssystemet. Selv når dette problem løses, vil det fortsat være nødvendigt for Frederikshavn Kommune, at få tilskud fra den ekstraordinære finansiering af kommunerne (de 3,5 mia. kr.) på et niveau, som svarer til det nuværende på ca. 56 mio. kr.

 

Der er ingen tvivl om, at Finansieringsudvalget har forsøgt at løse en række af de uhensigtsmæssige økonomiske virkninger, når beskæftigelsestilskuddet bliver en del af det generelle tilskuds- og udligningssystem. Ligeså tydeligt er det, at Frederikshavn Kommune afviger FOR meget i forhold til, hvad der kan fanges op med de korrektionsmekanismer, som ligger indbygget i de fremlagte modeller.

 

Alene det faktum, at Frederikshavn Kommune er den kommune, der bortset fra Københavns Kommune taber suverænt mest på indarbejdelsen af beskæftigelsesområdet viser – med al ønskelig tydelighed, at der er en speciel situation, som kræver en speciel løsning for Frederikshavn Kommune”.

Det var en lang omgang, men brevet i dets helhed er bragt med henblik på at beskrive konsekvenser for vores kommune.

Det kan ikke være hensigten, at vi skal rammes så hårdt. Bemærk formålet med udligningen.

Vi fortsætter kampen med at påvirke folketingsmedlemmerne, så de husker formål og nuancer.

Vi sidder ikke på vores hænder……

Mvh

Birgit S. Hansen

Borgmester

Frederikshavn Kommune